Мыекъуапэ, мэзаим и 24 Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт еджапIэм дзюдомкIэ бэнэкIо нахьыжъхэр щызэIукIагъэх. Ахэм апае зэнэкъокъухэр АР-м спортымкIэ икомитет…
Бэрэскэшху, Мэзаем и 23 2018 16:21

Футболым иветеранхэр зэнэкъокъугъэх

Мыекъуапэ, мэзаим и 23 Хэгъэгум иухъумакIо имафэ тефэу футболымкIэ зэнэкъокъухэр Мыекъопэ районым щыIагъэх. Районым игупчэу псэупIэу Тульский футбол купи 8…
Мыекъуапэ, мэзаим и 23 Атлетикэ онтэгъумкIэ Урысые Федерацием ипэрытныгъэ мы мафэхэм къ. Тула щэкIо. Илъэс 15 - 17 зыныбжь кIалэхэр…
Мыекъуапэ, мэзаим и 22 Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем иартист гъэшIуагъэу Бэгъ Саид IукIагъ. Театрэ искусствэм ихэхъоныгъэхэм ыкIи театрэхэмкIэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 21 КIымафэр фабэ, осыр макIэ ыкIи Кавказ заповедникым лъагъохэм (лъэс гъогухэм) ягъэкъэбзэн щыфежьагъэх. Гъогур заповедникым игъунапкъэкIэ рекIокIы,…
Адыгэ Республикэм фэшъхьаф УФ-м инэмыкI шъолъыр зыми "Адыгэ къуаер" къыщашIын фимытхэу унашъоу ышIыгъагъэм пае апелляциер щылэ мазэм Апшъэрэ хьыкумым къызэкIигъэкIожьыгъ.…
СэмэгумкIэ: СтIашъу Мамыр, Александр Евтушенко Мыекъуапэ, мэзаим и 20 Мы мафэхэм къ. Санкт-Петербург кушъхьэфэчъэнымкIэ Урысые Федерацием изэнэкъокъухэр щэкIох. Километри 4…
БлэкIыгъэ тхьэмафэм, мэзаем и 12-м, Тыркуем ит къалэу Самсун щыIэ Адыгэ хасэм (Черкес Дернек) игъэцэкIакIо куп хэтхэмрэ Самсун иIэнэгъунэ Iут…
Мыекъуапэ, мэзаим и 20 Адыгэ Республикэм къыщашIырэ шъоур Швецием ащэзэ зэрашIыщтыр лIышъхьэу КъумпIыл Мурат Шъачэ щыкIогъэ форумым къыщиIуагъ. - Къушъхьэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 20 2017 илъэсым Урысые ФедерациемкIэ зекIохэр нахьыбэу зыдэкIогъэхэ чIыпIэхэр зэхэфын агентствэу ТурСтат ыгъэнэфагъэх. ЗекIонымкIэ шъолъыр пэпчъ къытыгъэ…
Мэзаем и 23-м, Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама щыщхэмрэ ыкIи ащ игъунэгъу джурт къуаджэхэм ащыщхэмрэ джыри зэ мырэзэныгъэ зэхахьэ (митинг)…
Страница 10 из 16