Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 24 Илъэси 4 хъугъэу "Ошъадым" ижъырэ шэн-хабзэхэм атетэу илъэсыкlэр егъэмэфэкIы ыкIи хьакIэхэр регъэблагъэх. Мыгъэ ощхыр тIэкIу пэрыохъу…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 23 Театрэм идунэе мафэ тефэу къэгъэлъэгъонэу "Псэлъыхъохэр" Адыгэ Республикэм илъэпкъ театрэ къыщашIыщт. ТхакIоу Мамый Ерэджыбэ ар ытхыгъ,…
Гъэтхапэм и 14-м, Тыркуем икъэлэ-шъолъыр зэфэшъхьэфхэм ащыпсэурэ Адыгэхэм Адыгабзэм имафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр ашIыгъэх. Ахэм нахь къахэдгъэщы тшIоигъу къалэу Истамбыл щыкIогъэ…
Мэфэку, Гъэтхапэм и 22 2018 19:05

"Адыгэ макъэм" имэфэкI хигъэунэфыкIыгъ

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 22 Республикэ гъэзетэу "Адыгэ макъэм" имэфэкI игъэкIотыгъэу къэралыгъо филармонием пчыхьашъхьэ щыхигъэунэфыкIыгъ. Лъэпкъ гъэзетыр къыздэкIырэр гъэтхапэм и 8…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 22 Къэбэртэе-Бэлъкъарым щызэлъашIэрэ сурэтышIэхэу Мазло Руслъан ыкIи Хьалилэ Миланэ ары зиIофшIагъэхэр Адыгеим къэзыщагъэхэр. КъокIыпIэ лъэпкъхэм яискусствэ икъэралыгъо…
Бэрэскэжъый, Гъэтхапэм и 21 2018 16:01

Адыгэ илъэсыкIэр Мыекъуапэ щыхагъэунэфыкIы

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 21 Пасэм илъэсыкIэр мэфи 3 агъэмэфэкIыщтыгъ - гъэтхапэм и 20 щегъэжьагъэу и 22 нэсэу. Ижъырэ шэн-хабзэхэр къызщагъэлъагъорэ…
Адыгэ илъэсыкIэ – Гъэтхапэм и 1, 10119 илъэс (21-22 март, 2018) Адыгэхэм ижъыкIэ, илъэсым чэщымрэ мафэмрэ я кIыхьыгъэ зэфэдизэу зыхъукIэ…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 20 Бэрэ пэмылъэу мультфильмэу "Фиксики" адыгабзэкIэ теплъын тлъэкIыщт. Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ Республикэм иинститут иIофышIэхэм ащ икъыдэкIыгъо 50…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 20 Адыгэ Республикэм и гъэзетэу "Адыгэ макъэр" къызхаутырэр илъэс 95 хъугъэ. 1923 илъэсым гъэтхапэм и 8 хэку…
Блыпэ, Гъэтхапэм и 19 2018 16:38

Адыгабзэр мэфэ 30-кIэ зэрагъэшIэнэу

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 19 Адыгабзэр псынкIэу зэзгъэшIэнэу фаехэм апае егъэджэн проект Адыгэ Республикэм щагъэхьазыры. Гуманитар ушэтынхэмкIэ АР-м иинститут иIофышIэу, филологие…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 18 Гъэмрэ чымрэ зыщызэхэкIэу, дунаир къызщыкIэжьэу, псэ къызщыпыхьажьырэ уахътэм ижъыкIэ адыгэхэм илъэсыкlэр хагъэунэфыкIыщтыгъ. Гъэтхапэм и 21 илъэсыкIэ…
Страница 10 из 22