Бэрэскэжъый, Щылэмазэм и 10 2018 10:01

Израиль унэ-шIынымкIэ иминистр Кфар-Кама щыIагъ

СэмэгумкIэ ящанэрэу щыт Гилант Йоав, ащ идэжь щыт Нэпсэу Закарие   Щылэ мазэм и 9-м, 2018-рэ илъэсым, Израиль къэралым унэ-шIынымкIэ…
Бэрэскэжъый, Тыгъэгъазэм 27 2017 13:07

КАФФЕД-м ихэсэшъхьакIэ апэрэ зэхэсыгъо иIагъ

Тыгъэгъазэм и 25-м, Тыркуем щылажьэр хасэу "Кавказ Федерацием (КАФФЕД)" ихэсашъхьэ зэхэсыгъо къалэу Анкъара щыриIагъ. ШэкIогъум и 26-м федерацием хэдзынхэу иIагъэхэм…
Тыгъэгъазэм и 22-м, Иорданием щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм ихэсашъхьэ хэтхэр Тыркуем илIыкIоу (посол) къалэу Амман щыIэм IукIагъэх. Ахэр хасэм…
Бэрэскэшху, Тыгъэгъазэм 22 2017 07:37

Тыгъэгъазэм и 22 - Адыгэ МэфэкI

Мыщ фэдэ мафэм мафэмрэ чэщымрэ якIэхьыгъэ зэфэдиз мэхъухи ытIанэ мафэм икIэхьыгъэ хахъоу еублэ. Пасэм мы мафэр Адыгэмэ агъэмэфэкIыщтыгъэ непи ар…
Бэрэскэжъый, Тыгъэгъазэм 20 2017 06:24

КъумпIыл Мурат Еутых Асе идэжь щыIагъ

Мыекъуапэ, тыгъэгъазэм и 15 Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм щыщ сурэтышIэу Еутых Асе идэжь щыIагъ. Ахэр Мыекъуапэ ипарк щагъэпсырэ…
Бэрэскэшху, Тыгъэгъазэм 15 2017 06:54

АдыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэм ащыщхэр

АдыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэм ащыщхэр мы нэкIубгъом къитыгъэуцоу щытыщт.   Тхылъым ицIэ: Онэ къуапэм еучIэпхыгъэ кIакIор. Итыр: Iор Iотэжьхэр, хъишъэ заул.…
ШIэкIогъум и 30-м, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ лъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет зэхэгущыIэжь-зэхэс…
Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама имуниципальнэ хасэм хэт депутатхэм 2018-р илъэсым къуаджэм ибюджет ащтагъ. Ар милион 20 щекил мэхъу (милион…
Тыгъэгъазэм и 5-м, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ТыркуемкIэ ипосолствэ иIэкIыб политикэ къотамэм итхьэматэу Хюльц Джеффрирэ Тыркуем щылажьэрэ хасэу Кавказ Федерацием итхьэматэу…
Бэрэскэжъый, Тыгъэгъазэм 06 2017 12:56

Адыгэ Республикэм дунае бизнес форум щыкIуагъ

ШэкIогъум и 9-м Адыгэ Республикэм дунае бизнес форум щыкIуагъ "Invest in Adygea" . Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм, Урысые Федерацие изэфэшъхьаф…
Страница 10 из 11