Гъубдж, Гъэтхапэм и 13 2018 05:24

Америкэм щыIэ Адыгэ хасэм зэфэс иIэщт

Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щылажьэрэ "Адыгэ ШIушIэ Хасэм" изэфс ЗыщыкIощтыр: Америкэ Зэгот Хэгъэгухэр, шъолъырэу Ню-Джерси, хасэм иунэ 25.03.2018, сыхьатэ 10.00-м зэфэсэр…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 12 Дунэе кIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэ гупчэу "Артек" республикэм щыщ нэбгырэ 35 агъэкIощтых. Гъэтхапэм и I4 щегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и…
Налщыч, гъэтхапэм и 11 Шъхьафит бэнэнымкIэ дунэе зэнэкъокъухэр Бурятием щаухыгъэх. Мы республикэм ипащэ ишIухьафтынхэр ахэмэ арылъыгъэх. Улан-Удэ щыбэнагъэх Iурыш Анзоррэ…
Налщыч, гъэтхапэм и 11 Бахъсэн къоджэ коим къыхиубытэрэ псэупIэу Дыгулыбгъуей апэрэу фэдэ гупчэ щагъэпсыгъ. Мыщ щыпсэухэрэм аныбжь емылъытыгъэу спорт гупчэм…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 10 КъокIыпIэ лъэпкъхэм яискусствэ икъэралыгъо музей Темыр КавказымкIэ икъутам ары IэпэIасэхэм язэIукIэгъухэр зыдэщыIэщтыхэр. Блыпэм, гъэтхапэм и 12,…
Налщыч, гъэтхапэм и 9 Унэе унэгъо хъызмэт зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэу Къэбэртэе-Бэлъкъарым ипащэхэм агъэнафэ. Гъомылапхъэхэм я 70% ахэмэ ащалэжьы. Темыр Кавказым…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 8 Гъэтхап и I4 адыгабзэм имаф. Ащ фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ кIэлэцIыкIу театральнэ купэу "Щыгъыжъый" иIэщт. "Щыгъыжъыем" икъэгъэлъэгъон АР-м…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 8 Адыгэ Республикэм ихьыкумэт (правительств) и официальнэ гъэзетэу "Адыгэ макъэр" 1923 илъэсым гъэтхапэм и 8-м апэрэу къыхаутыгъагъ.…
Бэрэскэжъый, Гъэтхапэм и 07 2018 19:29

Жэнэ Къырымызэ гъэтхапэм и 7 къызыхъугъэ маф

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 7 Жэнэ Къырымызэ ыцIэ зымышIэрэ цIыф Адыгеим исэп, IэкIыб хэгъэгухэм ащыIэ адыгэхэми зэлъашIэ. УсэкIо цIэрыIу, тхакIо, кIэлэцIыкIухэм…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 7 КъокIыпIэ лъэпкъхэм яискусствэ икъэралыгъо музей Темыр КавказымкIэ икъутамэу Мыекъуапэ дэтым бзылъфыгъэ IэпэIэси 3 якъэгъэлъэгъон щэкIо. Саралп…
Бэрэскэжъый, Гъэтхапэм и 07 2018 17:07

Пщынэо ныбжьыкIэхэр зэнэкъокъугъэх

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 6 Пщынэо ныбжьыкIэхэм яреспубликэ зэнэкъокъу ятфэнэрэу зэхащагъ. Мыщ илъэс I2 - I6 зыныбжьыхэр хэлажьэх. Мыгъэ нэбгырэ 20…
Страница 10 из 21