Бэрэскэжъый, Гъэтхапэм и 21 2018 16:01

Адыгэ илъэсыкIэр Мыекъуапэ щыхагъэунэфыкIы

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 21 Пасэм илъэсыкIэр мэфи 3 агъэмэфэкIыщтыгъ - гъэтхапэм и 20 щегъэжьагъэу и 22 нэсэу. Ижъырэ шэн-хабзэхэр къызщагъэлъагъорэ…
Адыгэ илъэсыкIэ – Гъэтхапэм и 1, 10119 илъэс (21-22 март, 2018) Адыгэхэм ижъыкIэ, илъэсым чэщымрэ мафэмрэ я кIыхьыгъэ зэфэдизэу зыхъукIэ…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 20 Бэрэ пэмылъэу мультфильмэу "Фиксики" адыгабзэкIэ теплъын тлъэкIыщт. Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ Республикэм иинститут иIофышIэхэм ащ икъыдэкIыгъо 50…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 20 Адыгэ Республикэм и гъэзетэу "Адыгэ макъэр" къызхаутырэр илъэс 95 хъугъэ. 1923 илъэсым гъэтхапэм и 8 хэку…
Блыпэ, Гъэтхапэм и 19 2018 16:38

Адыгабзэр мэфэ 30-кIэ зэрагъэшIэнэу

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 19 Адыгабзэр псынкIэу зэзгъэшIэнэу фаехэм апае егъэджэн проект Адыгэ Республикэм щагъэхьазыры. Гуманитар ушэтынхэмкIэ АР-м иинститут иIофышIэу, филологие…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 18 Гъэмрэ чымрэ зыщызэхэкIэу, дунаир къызщыкIэжьэу, псэ къызщыпыхьажьырэ уахътэм ижъыкIэ адыгэхэм илъэсыкlэр хагъэунэфыкIыщтыгъ. Гъэтхапэм и 21 илъэсыкIэ…
Адыгэкъал, гъэтхапэм и 17 Адыгэкъалэ щыщ ЦIыкIу Рэмэзан самбо бэнэным илъэси 7 щегъэжьагъэу зыфегъасэ. Джы илъэс 19 ыныбжь ыкIи мы…
Бэрэскэшху, Гъэтхапэм и 16 2018 18:05

Къушъхьэ гъогу километри 100 сыхьат 24 къачъыщт

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 16 "Километри 100 сыхьат 24" - мыщ фэдэ зэнэкъокъу гъэтхапэм и 31 ыкIи мэлылъфэгъум иапэрэ мафэхэм Мыекъопэ…
Налщыч, гъэтхапэм и 15 Урысыем и шъолъырхэм ащыщэу IэкIыб зекIохэр зыдэкIонхэу нахь къыхахыхэрэр агъэнэфагъэх. Фэдэ шъолъыр пэрыт 30 ацIэ къыриIуагъ…
Бэрэскэжъый, Гъэтхапэм и 14 2018 08:52

Гъэтхапэм и 14 адыгабзэм ыкIи адыгэ тхакIэм ямаф

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 14 2000 илъэсым щегъэжьагъэу гъэтхапэм и 14 адыгабзэм ыкIи адыгэ тхакIэм ямафэу агъэнэфагъ. Мыщ тарихъ лъапсэ иI.…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 13 Урым-рим бэнэнымкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым ипэрытныгъэ Къалмыкъ Республикэм щыкIуагъ. Илъэс 16 нэс зыныбжь кIалэхэр ащ хэлэжьагъэх…
Страница 9 из 21