Мэзаем и 2-м, сыхьатэ 13.30-м, Иорданием щыIэ Адыгэ хасэ гупчъэм иунэ цIыфхэр къыщызэрэугъоинхэу хасэ гупчъэм ихэсашъхьэ къяджэ. Джащ фэдэу фасебукум…
Мэзаем и 2-м, Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама щыщхэмрэ ыкIи ащ игъунэгъу джурт къуаджэхэм ащыщхэмрэ мырэзэныгъэ зэхахьэ (митинг) ашIыщт. Ахэр…
Бэрэскэжъый, Щылэмазэм и 31 2018 14:28

Кавказ ичIыопс Берлин щагъэлъагъо

Мыекъуапэ, щылэ мазэм и 3I Кавказ къэухъумэгъэ чIыгум (заповедникым) ичIыопс фэгъэхьыгъэ сурэт техыгъэхэм якъэгъэлъэгъон Берлин щызэхащагъ. Мы заповедникымрэ чIыопсым икъэухъумэнкIэ…
Мыекъуапэ, щылэ мазэм и 30 Адыгэ Республикэм илъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьим ыцIэ зыхьырэм сэмэркъэу нэшанэ зыхэлъ къэгъэлъэгъонэу "Гум зэрихьэрэ шъэф"…
Мыекъуапэ, щылэ мазэм и 30 1928 илъэсым щылэ мазэм и 30-м Урысые Федерацием игъэшIуагъэ орэдыIо-артисткэу Сэмэгу Гощнагъо Адыгэ Республикэм ит…
Бэрэскэшху, Щылэмазэм и 26 2018 12:56

КъумпIыл Мурат ГъукIэ Замудин идэжь щыIагъ

Щылэ мазэм и 17-м, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат адыгэ пщыналъэ Iэмэ-псымэхэмкIэ Iазэу, Адыгэ Республикэм игъэшIуагъэ цIыфэу, Адыгэ шыкIэпщынэм…
СэмэгумкIэ: СтIашъу Мамыр, Евтушенко Александр   Щылэ мазэм и 14-м, 2018-рэ илъэсым, кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Урысые Федерацием ичемпионат къалэу Санкт-Петербург щыкIуагъ.…
Тыгъэгъазэ мазэм, 2017-рэ илъэсым, Адыгэ Республикэм щыщ тхыдэ шIэныгъэлэжьэу Хъоткъо Самир тхылъ къыдигъэкIыгъ. Тхылъым ицIэр: "Адыгэ хэкум я XIII– XVI…
Адыгэ Республикэм ит Адыгэ къуаджэу Очэпщые, блэкIыгъэ илъэсым, 2017-м, къуаджэм щыщ цIыф 49-рэ дунаем ехыжьыгъ. А илъэсым кIэлэцыкIу 9 неIэп…
Щылэ мазэм и 10-м, Тыркуем ит къалэу Самсун щыIэ Адыгэ хасэм (Samsun Çerkes Derneği) игъэцэIакIо куп хэтхэм зэхэсыгъо яIагъ. Ащ…
СэмэгумкIэ щысых, Шапсыгъэ-Бэщкъауи Адил, Щыкъым Набих, Джанбэч Зухди Щылэ мазэм и 5-м, 2018-рэ илъэсым, Иорданием щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм…
Страница 9 из 11