Амман, мэлылъфэгъум и 11 Мэлылъфэгъум и 14-м, сыхьатэ 20.00-м, гъэрекIо идунае зихъожьыгъэ историе-тхакIоу Жьэмыхъо Амжад фэгъэхьыгъэ гукъэкIыжь зэхахьэ Иораданием икъэлашъхьэу…
Сурэтым итхэр: сэмэгумкIэ - Борсэ Астемир, Сихъу Казбек. Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 10 КикбоксингымкIэ Урысыем ипэрытныгъэ ыкIи ичемпионат къалэу Ялта щыкIуагъэх.…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 9 Шыу зекIо инэу "Щагъдый ижъогъобын" ТекIоныгъэм имафэ ехъулIэу общественнэ зэхахьэу "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" зэхищэшт.…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 9 Урысые Федерацием икъэралыгъо статистикэм исайт зэритымкIэ 2016-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм щыщхэу ау нэмыкI шъолъырхэм кIохэу щылажьэхэрэм…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 8 Мэлылъфэгъум и 29 къашъом идунэе маф. Мыщ тефэу шъолъыр фестиваль-зэнэкъокъоу "Лъэпкъ къашъом имэкъамэхэм адиштэу" Адыгеим щызэхащэ.…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 7 Адыгеим исурэтышIэхэм якъэгъэлъэгъон Краснодар мэлылъфэгъум и 26 къыщызэIуахыщт. Краснодар краим икъэгъэлъэгъопIэ зал ар щыкIощт. Республикэм щыщ…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 6 Мэлылъфэгъум и 14 - 15 Москва ВДНХ къуаем ия VIII фестиваль щызэхащэщт. IэшIагъэхэм япаркэу ащ иIэм…
Налщыч, мэлылъфэгъум и 5 Къэбэртэе-Бэлъкъарым къашъомкIэ икъэралыгъо академикэ ансамблэу "Кабардинкэм" "музыкэм идунэе унэу Москва дэтым мэлылъфэгъум и 17 къэгъэлъэгъон ин…
Мэлылъфэгъум и 14-м, Адыгэ Республикэм щыщ пшахъом хэзышIыкIырэ сурэтышIэу ГъукIэпсшъэукъо Шеомир икъэгъэлъэгъон Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ит шъолъырэу Ню-Джерси щыIэ Адыгэ…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 3 Адыгеим испортсмен ыкIи игъэсэкIо анахь дэгъуи I0 илъэсэу икIыгъэм изэфэхьысыжьхэмкIэ агъэнафэ хабзэ. Джащ фэдэу физическэ культурэмкIэ…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 2 КъокIыпIэ лъэпкъхэм яискусствэ икъэралыгъо музей Темыр КавказымкIэ икъутамэу Мыекъуапэ дэтым иIэгу сакурэр къыщытIэмыгъ. Японием къыщыкIырэ чъыг…
Страница 9 из 23