Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 6 1993 илъэсым гъэтхапэм и 6 Къэралыгъо телерадиокомпаниеу "Адыгеим" икъэтынхэр апэрэу къыдэкIыгъэх. Ащ щегъэжьагъэу илъэс 25 хъугъэу…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 5 Адыгэ Республикэм икъэгъэлъэгъон инэу Москва щызэхащэщтыр джырэ уахътэм агъэхьазыры. КультурэмкIэ Адыгеим иминистерствэ, лъэпкъ культурэхэм ягупчэ ыкIи…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 5 Урысые къэралыгъо программэу "Гъэсэныгъэм ихэхъоныгъ" зыфиIорэм игъэцэкIэн диштэу Адыгеим сомэ миллион 209,2 къыфэкIощт. КIэлэцIыкIу IыгъыпIи 2…
Адыгэ лъэпкъым фэгъэхьыгъэ ныбжьыкIэ зэхэс-зэхэгущыIэжь Зэхэсэм зытегущыIэщтхэр: "Адыгэ унэ хабзэхэр" ЗыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Амман хэт Адыгэ хьаблэу Суелихь щыIэ Адыгэ…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 5 Бзылъфыгъэхэм ядунэе мафэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Адыгэ Республикэм исурэт галерее къыщызэIуахыгъ. Ежь сурэт галереем ихъарзынэщ къыхахыгъэ IофшIагъэхэр…
ЖъабгъумкIэ апэрэу щыт: Мерэм Дамир Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 4 Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ дунэе чемпионат Нидерланды щэкIо. Адыгеим зыщызгъэсагъэ Александр Евтушенко зэкъо…
Краснодар, гъэтхапэм и 3 Адыгэ Республикэм иартист гъэшIуагъэу Апэнэсэ Астемир апэрэу иконцерт Краснодар къыщитыщт. Купэу "CoffeetimeBand" игъусэу икъэгъэлъэгъон хэлэжьэщт. Телевизионнэ…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 3 Адыгэ Республикэм илъэпкъ музей аужырэ илъэси 3 тарихъ мэхьэнэ зиIэ пкъыгъо мини 6 фэдиз къыIэкIэхьагъ. Ахэм…
Адыгэ щым фэгъэхьыгъэ филм "Щабзэм нахь псынкIэу Щагъдый" Зэхэзыгъэуцуагъэр: ФилмшIэу Нэгъаплъэ Аскэрбый Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, къ.Налщыч, ур. проспект Кулиева, 12, Профсоюзхэм…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 2 1920 илъэсым гъэтхапэм и 2 Советскэ союзым илIыхъужъэу Андрыхъое Хъусен къуаджэу Хьакурынэхьаблэ къыщыхъугъ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 2 Къулэ Мыхьамэт 1961 илъэсым къуаджэу Лэшэпсынэ къыщыхъугъ. КультурэмкIэ Пшызэ къэралыгъо университетыр къыухыгъ. Къулэ Мыхьамэт икъэшъуакIэ зымылъэгъугъэ…
Страница 8 из 16