Бэрэскэжъый, Гъэтхапэм и 28 2018 14:30

Дунэе зэнэкъокъум Лъэрыгу Мурат щытекIуагъ

СамбомкIэ дунаим икубок икъыдэхынкIэ зэнэкъокъухэу "Мемориал Харлампиева" гъэтхапэм и 23 - 24 щыIагъэх. Дзэ самбомкIэ кг 74 къэзыщэчыхэрэм азыфагу Лъэрыгу…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 27 Лъыхъон-къэгъэнэжьын IофхэмкIэ Адыгеим изэнэкъокъухэр Мыекъопэ районым ичIыпIэу Мышъэкъо гъэтхапэм и 26 - 28 щэкIох. Мыхэр зэIухыгъэ…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 26 G1-кIэ заджэхэрэ рейтинг зэнэкъокъур Испанием щаухыгъ. Урысые Федерацием ихэшыпыкIыгъэ куп хэтхэу Европэм ичемпионат хэлэжьэщтхэм мыр яятIонэрэ…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 25 ГъукIэ Замудин ыныбжь илъэс 65 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм илъэпкъ музей хьакIэщ щашIыщт. Замудин зэхищэгъэ купэу…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 25 Адыгэ Республикэм икъэлашъхьэу Мыекъуапэ щылажьэрэ чылагъо хасэу "Адыгэ Хасэ - Черкесский Совет"-м, гъэтхапэм и 25-м и…
Гъэтхапэм и 20-м, Иорданием щыIэ Адыгэ нахьыжъ хасэм илIыкIохэр, Амман дэт Шарк-Аусат унивеситетым итхьэматэу Якъуб Насирдин IукIагъэх бгъуитIор зэрэзэдэлэжьэщт шIыкIэхэм…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 24 Илъэси 4 хъугъэу "Ошъадым" ижъырэ шэн-хабзэхэм атетэу илъэсыкlэр егъэмэфэкIы ыкIи хьакIэхэр регъэблагъэх. Мыгъэ ощхыр тIэкIу пэрыохъу…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 23 Театрэм идунэе мафэ тефэу къэгъэлъэгъонэу "Псэлъыхъохэр" Адыгэ Республикэм илъэпкъ театрэ къыщашIыщт. ТхакIоу Мамый Ерэджыбэ ар ытхыгъ,…
Гъэтхапэм и 14-м, Тыркуем икъэлэ-шъолъыр зэфэшъхьэфхэм ащыпсэурэ Адыгэхэм Адыгабзэм имафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр ашIыгъэх. Ахэм нахь къахэдгъэщы тшIоигъу къалэу Истамбыл щыкIогъэ…
Мэфэку, Гъэтхапэм и 22 2018 19:05

"Адыгэ макъэм" имэфэкI хигъэунэфыкIыгъ

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 22 Республикэ гъэзетэу "Адыгэ макъэм" имэфэкI игъэкIотыгъэу къэралыгъо филармонием пчыхьашъхьэ щыхигъэунэфыкIыгъ. Лъэпкъ гъэзетыр къыздэкIырэр гъэтхапэм и 8…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 22 Къэбэртэе-Бэлъкъарым щызэлъашIэрэ сурэтышIэхэу Мазло Руслъан ыкIи Хьалилэ Миланэ ары зиIофшIагъэхэр Адыгеим къэзыщагъэхэр. КъокIыпIэ лъэпкъхэм яискусствэ икъэралыгъо…
Страница 8 из 21