Мыекъуапэ, мэзаим и 6 Адыгэ Республикэм щыщ кIалэхэр хэгъэгум ибэнэкIо анахь лъэшхэм ащыщ хъугъэх. СамбомкIэ Урысые Федерацием ипэрытныгъэу къ. Саратов…
Домбай, мэзаим и 5 Къэрэщэе-Щэрджэсым изыгъэпсэфыпIэу Домбай нэбгырэ 200 фэдиз лъэрычъэхэм атетхэу щызэпэчъагъэх. Спортым пылъхэу зызгъэпсэфынэу зикIасэхэр ары мыщ хэлэжьагъэхэр.…
Мыекъуапэ, мэзаим и 5 Щылэ мазэм, гъомылапхъэхэм ядунэе къэгъэлъэгъонэу Берлин щыкIуагъэм Адыгэ щыгъур ащэгъагъ. Ар Адыгэ Республикэм къыщыдэзыгъэкIырэ Хъуажъ Аслъан…
Мыекъуапэ, мэзаим и 4 Тарихълэжьэу, археологэу ЛэупэкIэ Нурбый исурэтхэр Мыекъопэ районым джы щыIэх. Ащ ит псэупIэу Гъозэрыплъэ дэт чIыопсым имузей…
Мыекъуапэ, мэзаим и 4 Урысые Федеацием, Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Пшызэ шъолъырым ялъэпкъ артистэу Нэхэе Аслъан къызыхъугъэр мыгъэ илъэс 75…
Краснодар, мэзаим и 3 Адыгэ Республикэм исурэтышIэ гъэшIуагъэу Бырсыр Абдулахь икъэгъэлъэгъон Краснодар къыщызэIуахыгъ. "СурэтышIэр ыкIи уахътэр" - джащ фэдэу ащ…
Бэрэскэшху, Мэзаем и 02 2018 16:47

ДзюдомкIэ Мыекъуапэ щызэнэкъокъущтых

Мыекъуапэ, мэзаим и 2 Къыблэ федеральнэ шъолъырым ибэнакIохэр мы зыгъэпсэфыгъо мафэхэм Адыгэ Республикэм щызэрэугъоищтых. ДзюдомкIэ шъолъырым ипэрытныгъэ Мыекъуапэ щыкIощт. Илъэс…
Налщыч, мэзаим и 2 ДунаимкIэ анахь лъагэу алъытэрэ вулканэу Охос-дель-Саладо Налщыч щыщ Мэз Каринэ дэкIоягъ. Купэу "Къушъхьэтхи 7 яклуб" хэтэу…
Мыекъуапэ, мэзаим и 1 Мыекъуапэ ихэбзэихъухьэхэм зэхэсыгъо яIагъ. Андрей Гетмановыр къэлэ пащэу гъэнэфэгъэным ахэр тегущыIагъэх ыкIи шъэф шIыкIэм тетэу мэкъэтын…
Налщыч, мэзаим и 1 lошъхьэмафэ уекlуалlэ зыхъукlэ губгъохэр, къушъхьэ псыхъо чъэрхэр, къушъхьэтх лъагэхэу осыр зыщылыдхэрэр, къушъхьэ пцыкъо лъагъохэр. Мыхэр фильмым…
Щылэ мазэм и 29-м, Тыркуем ит къалэу Баликесир щыIэ Адыгэ хасэм Адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэ курс къыщызэIуахыгъ. Ащ цIыфбэ хэхьагъ Адыгабзэ…
Страница 8 из 11