Мыекъуапэ, мэзаим и 12 Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Адыгеим щыIэ чылагъо хасэу "Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент" зыфиIорэм итхьэматэу…
СэмэгумкIэ: Зыхьэ Заурбыйрэ Кукэнэ Муратрэ Мыекъуапэ, мэзаим и 12 Урысые Федерацием иартист гъэшIуагъэу Кукэнэ Мурат 1950 илъэсым мэзаим и 12…
Мыекъуапэ, мэзаим и 11 Адыгэ Республикэ. Илъэси 5 хъугъэу къоджэдэсхэм зэхащагъэу Хьакурынэхьаблэ зэхахьэ щэлажьэ. Чылэм ихэхъоныгъэхэм адэлэжьэнхэу пшъэрылъ зыфашIыжьыгъ. Джы…
Мыекъуапэ, мэзаим и 11 Къушъхьэ-спорт зекIонымкIэ Теуцожь районым изэIухыгъэ зэнэкъокъухэр къу. Очэпщые щыкIуагъэх. ЗэкIэ Адыгэ Республикэм ирайонхэм якупхэр ащ хэлэжьагъэх.…
Мыекъуапэ, мэзаим и 10 ИнвестициехэмкIэ форумыр мэзаим и 15 - 16 къ. Шъачэ щыкIощт. Адыгэ Республикэм икупи лIышъхьэу КъумпIыл Мурат…
Мыекъуапэ, мэзаим и 9 Мыекъуапэ къыхиубытэрэ чIыгухэм 2018 илъэсым мыIэрысэ ыкIи сэнашъхьэ хатэхэр щагъэтIысхьащтых. Ащ фэгъэхьыгъэ къэбарыр къэлэ администрацием мэкъу-мэщымкIэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 9 Емыж Арамбий адыгэ лъэпкъым ыцIэ шIукIэ зыгъэIугъэу, щытхъу къыфэзыхьыгъэхэм ащыщ. Дзюдоист бэлахь, 1980 илъэсым щыIэгъэ гъэмафэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 8 Дэгъыстан театрэхэм ащылажьэщтыгъэ сурэтышIэхэм яIофшIагъэхэр арых Мыекъуапэ къащагъэхэр. КъокIыпIэ лъэпкъхэм яискусствэ икъэралыгъо музей Темыр КавказымкIэ икъутамэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 8 КIэрэщэ Тембот адыгэ щыIэкIэ-псэукIэм, шэн-хабзэхэм яIотакIу, игущыIэ псынкIэ, еджэгъошIу ыкIи гурыIогъошIу. Адыгэ литературэм икIэщакIоу ыкIи илъэгъохэщэу…
Мыекъуапэ, мэзаим и 7 Адыгэ Республикэм щыщ шIэныгъэлэжь зэшъхьагъусэхэу ГъукIэ Замудинрэ Унэрэкъо Раерэ тхьэмафэм ехъурэ Японием къэтыгъэх. Ахэр ащ кIонхэу…
Лъэпкъ къашъомкIэ къэралыгъо академическэ ансамблэу Игорь Моисеевым ыцIэ зыхьырэм икъэгъэлъэгъон КIэщакIохэр: Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистерств ыкIи лъэпкъ къашъомкIэ Адыгэ Республикэм…
Страница 7 из 11