Тхьаумаф, Мэлылъфэгъум и 15 2018 16:45

ЗекIом имузей Кавказ заповедникым щагъэхьазыры

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 15 ЗекIом имузей Кавказ заповедникым къыщызэIуахынэу агъэхьазыры ыкIи ащ цIыфхэр хагъэлэжьэщтых. Кавказ заповедникым идэхьапIэу "Лэгъо-Накъэ" зыфиIорэм дэжь…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 14 ИскусствэхэмкIэ Адыгэ Республикэм икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм IорыIуатэмкIэ икъутамэ 2010 илъэсым щегъэжьагъэу мэлажьэ. Мыщ…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 13 Гъэтхэ спорт-зекIо джэгукIэу "Интерралли Шъхьэгуащэ - 2018" мэлылъфэгъум и 25 щегъэжьагъэу жъоныгъуакIэм и 2 нэс Адыгеим…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 12 Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ гумэкIыгъоу, къиныгъоу къэуцухэрэм ыкIи ахэмэ хэкIыпIэ афэхъущтыхэм афэгъэхьыгъэ шIэныгъэ конференцие Мыекъуапэ щыкIуагъ. Гуманитар ушэтынхэмкIэ…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 11 Адыгеим икIыгъэ купыр Дубай экономикэмкIэ форумэу щыкIорэм хэлажьэ. ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу афишIыгъэмкIэ республикэм къыщашIырэ гъомылапхъэхэр…
Бэрэскэжъый, Мэлылъфэгъум и 11 2018 13:47

ХэтэрыкIхэр Мыекъопэ районым щаугъоижьых

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 11 Мыекъопэ районым ит хъызмэтшIапIэу "Радуга" илъэс псаум хэтэрыкIхэр щаугъоижьых ыкIи джырэкIэ нэшэбэгухэм, томатхэм якIэчын ижъотыпIэ шъыпкъ.…
Амман, мэлылъфэгъум и 11 Мэлылъфэгъум и 14-м, сыхьатэ 20.00-м, гъэрекIо идунае зихъожьыгъэ историе-тхакIоу Жьэмыхъо Амжад фэгъэхьыгъэ гукъэкIыжь зэхахьэ Иораданием икъэлашъхьэу…
Сурэтым итхэр: сэмэгумкIэ - Борсэ Астемир, Сихъу Казбек. Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 10 КикбоксингымкIэ Урысыем ипэрытныгъэ ыкIи ичемпионат къалэу Ялта щыкIуагъэх.…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 9 Шыу зекIо инэу "Щагъдый ижъогъобын" ТекIоныгъэм имафэ ехъулIэу общественнэ зэхахьэу "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" зэхищэшт.…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 9 Урысые Федерацием икъэралыгъо статистикэм исайт зэритымкIэ 2016-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм щыщхэу ау нэмыкI шъолъырхэм кIохэу щылажьэхэрэм…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 8 Мэлылъфэгъум и 29 къашъом идунэе маф. Мыщ тефэу шъолъыр фестиваль-зэнэкъокъоу "Лъэпкъ къашъом имэкъамэхэм адиштэу" Адыгеим щызэхащэ.…
Страница 6 из 21