Налщыч, гъэтхапэм и 15 Урысыем и шъолъырхэм ащыщэу IэкIыб зекIохэр зыдэкIонхэу нахь къыхахыхэрэр агъэнэфагъэх. Фэдэ шъолъыр пэрыт 30 ацIэ къыриIуагъ…
Бэрэскэжъый, Гъэтхапэм и 14 2018 08:52

Гъэтхапэм и 14 адыгабзэм ыкIи адыгэ тхакIэм ямаф

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 14 2000 илъэсым щегъэжьагъэу гъэтхапэм и 14 адыгабзэм ыкIи адыгэ тхакIэм ямафэу агъэнэфагъ. Мыщ тарихъ лъапсэ иI.…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 13 Урым-рим бэнэнымкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым ипэрытныгъэ Къалмыкъ Республикэм щыкIуагъ. Илъэс 16 нэс зыныбжь кIалэхэр ащ хэлэжьагъэх…
Гъубдж, Гъэтхапэм и 13 2018 05:24

Америкэм щыIэ Адыгэ хасэм зэфэс иIэщт

Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щылажьэрэ "Адыгэ ШIушIэ Хасэм" изэфс ЗыщыкIощтыр: Америкэ Зэгот Хэгъэгухэр, шъолъырэу Ню-Джерси, хасэм иунэ 25.03.2018, сыхьатэ 10.00-м зэфэсэр…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 12 Дунэе кIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэ гупчэу "Артек" республикэм щыщ нэбгырэ 35 агъэкIощтых. Гъэтхапэм и I4 щегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и…
Налщыч, гъэтхапэм и 11 Шъхьафит бэнэнымкIэ дунэе зэнэкъокъухэр Бурятием щаухыгъэх. Мы республикэм ипащэ ишIухьафтынхэр ахэмэ арылъыгъэх. Улан-Удэ щыбэнагъэх Iурыш Анзоррэ…
Налщыч, гъэтхапэм и 11 Бахъсэн къоджэ коим къыхиубытэрэ псэупIэу Дыгулыбгъуей апэрэу фэдэ гупчэ щагъэпсыгъ. Мыщ щыпсэухэрэм аныбжь емылъытыгъэу спорт гупчэм…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 10 КъокIыпIэ лъэпкъхэм яискусствэ икъэралыгъо музей Темыр КавказымкIэ икъутам ары IэпэIасэхэм язэIукIэгъухэр зыдэщыIэщтыхэр. Блыпэм, гъэтхапэм и 12,…
Налщыч, гъэтхапэм и 9 Унэе унэгъо хъызмэт зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэу Къэбэртэе-Бэлъкъарым ипащэхэм агъэнафэ. Гъомылапхъэхэм я 70% ахэмэ ащалэжьы. Темыр Кавказым…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 8 Гъэтхап и I4 адыгабзэм имаф. Ащ фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ кIэлэцIыкIу театральнэ купэу "Щыгъыжъый" иIэщт. "Щыгъыжъыем" икъэгъэлъэгъон АР-м…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 8 Адыгэ Республикэм ихьыкумэт (правительств) и официальнэ гъэзетэу "Адыгэ макъэр" 1923 илъэсым гъэтхапэм и 8-м апэрэу къыхаутыгъагъ.…
Страница 5 из 14