Бэрэскэжъый, Тыгъэгъазэм 27 2017 13:07

КАФФЕД-м ихэсэшъхьакIэ апэрэ зэхэсыгъо иIагъ

Тыгъэгъазэм и 25-м, Тыркуем щылажьэр хасэу "Кавказ Федерацием (КАФФЕД)" ихэсашъхьэ зэхэсыгъо къалэу Анкъара щыриIагъ. ШэкIогъум и 26-м федерацием хэдзынхэу иIагъэхэм…
Блыпэ, Тыгъэгъазэм 25 2017 14:33

Нальмэсым концерт Мыекъуапэ къыщитыщт

Къэшъо концерт Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо къэшъокIо купэу «Нальмэс». Нальмэсым иунэ, Адыгэ Республикэ, къ.Мыекъуапэ, ур. Краснооктябрьская, 61. 27.02.2018, сыхьатэ 19.00.28.02.2018,…
Тыгъэгъазэм и 22-м, Иорданием щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм ихэсашъхьэ хэтхэр Тыркуем илIыкIоу (посол) къалэу Амман щыIэм IукIагъэх. Ахэр хасэм…
Бэрэскэшху, Тыгъэгъазэм 22 2017 07:37

Тыгъэгъазэм и 22 - Адыгэ МэфэкI

Мыщ фэдэ мафэм мафэмрэ чэщымрэ якIэхьыгъэ зэфэдиз мэхъухи ытIанэ мафэм икIэхьыгъэ хахъоу еублэ. Пасэм мы мафэр Адыгэмэ агъэмэфэкIыщтыгъэ непи ар…
Бэрэскэжъый, Тыгъэгъазэм 20 2017 14:36

"Субкультур LiveFest" фестиваль Шъачэ щыкIощт

"Субкультур LiveFest" фестиваль: кинофильмхэр , театральнэ къэгъэлъэгъонхэр ыкIи нэмыкIхэр Фестивальым артист 40 фэдиз хэлэжьэщтых. ЗыщыкIощтыр: Краснодар шъолъыр, къ.Шъачэ, зекIо-зыгъэпсэфыпIэу "Роза…
Бэрэскэжъый, Тыгъэгъазэм 20 2017 06:24

КъумпIыл Мурат Еутых Асе идэжь щыIагъ

Мыекъуапэ, тыгъэгъазэм и 15 Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм щыщ сурэтышIэу Еутых Асе идэжь щыIагъ. Ахэр Мыекъуапэ ипарк щагъэпсырэ…
Интеллектуальнэ зэнэкъокъу "Республикэм икубок" ЗыщыкIощтыр: Адыгэ Республикэм илIыкIо зычIэс унэ, къ. Москва, ур. Старый Толмачевский переулок 6. ЕджакIохэу (студентхэу) зэнэкъокъум…
Хьыкумэтыр, бизнесыр ыкIи банкхэр зэрэзэдэлэжьэщт шIыкIэхэм афэгъэхьыгъэ форум КIэщакIор: КъЧР-м экономикэ хэхъоныгъэхэмкIэ иминистерство. ЗыщыкIощтыр: Къэрэщай-Черкес Республикэ, къ.Черкесск, ур. Гутякулова, 2…
Бэрэскэшху, Тыгъэгъазэм 15 2017 06:54

АдыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэм ащыщхэр

АдыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэм ащыщхэр мы нэкIубгъом къитыгъэуцоу щытыщт.   Тхылъым ицIэ: Онэ къуапэм еучIэпхыгъэ кIакIор. Итыр: Iор Iотэжьхэр, хъишъэ заул.…
ШIэкIогъум и 30-м, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ лъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет зэхэгущыIэжь-зэхэс…
Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама имуниципальнэ хасэм хэт депутатхэм 2018-р илъэсым къуаджэм ибюджет ащтагъ. Ар милион 20 щекил мэхъу (милион…
Страница 21 из 23