Мэфэку, Мэкъуогъум и 14 2018 07:25

15.06.2018 - НэкIмазэм и мэфэкI маф

Мэкъуогъум и 15-м, 2018 илъэсым, дунаем тет бисмэнхэм нэкIмазэм и мэфэкI мафэ хагъэунэфыкIыщт. Бисмэнхэм тафэгушIо ыкIи янэкI нэмазхэр тхьэм къафидэнэу…
КIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным кIэлэцыкIубэ зиIэ унагъохэм ащыщхэм гъэшIуагъэ-тхылъхэр къафигъэшъощагъ. Ахэм ахэтыгъ Адыгэ…
Тыгъэ-къохьапIэ диалекткIэ Мэкъуогъум и 13-м 1861 илъэсым Шъачэ Адыгэ лъэпкъ зэфэс щыIагъ. Ащ Адыгэ хэгъэгур илъэс мин пчъагъэ хъугъоу шъхьэфитэу…
Мэкъуогъум и 17-м, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм нэкIмаз мэфэкI мафэм Адыгэ кIэлэцыкIухэр агъэтхъэжьыным пае тхъагъо зэхахьэ афрашIыщт.…
Мэкъуогъум и 2-м, Тыркуем щылажьэрэ хасэу "Адыгэ Зэготыныгъэ"-мрэ (Черкес Федерацие) Стамбыл щылажьэрэ Адыгэ Хасэмрэ (Стамбыл Черкес Хасэ) зэгъусэхэу цIыфэу зинэкIыгъэхэр…
Мэкъуогъу мазэм иапрэ мафэхэм Тыркуем щыIэ хасэу "КАФФЕД"-м игъэцэкIакIо куп хэтхыр, ахэм тхьэматэри Хьагъундыкъо Ящар Асланкая ахэтэу Стамбыл щыIагъэх. Ащ…
Дунаем Адыгэхэм я пчъагъэ зыфэдизыр гъэнэфагъэ щыIэп ыкIи ащ зыгорэ статистикэ-шIэныгъэ хэлъэу дэлажьэу щыIэп. Мы Iофым ТIуапсэ Пресс кIуакIэу иIэмкIэ…
Иракрэ Адыгеимрэ ясатыу-экономикэ ыкIи блэгъэныгъэ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр ары Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Республикэу Ирак и…
Гъубдж, ЖъоныгъуакIэм и 29 2018 05:25

Америкэм щыIэ Адыгэ хасэм хигъэIэжьыщтых

Мэкъуогъум и 3-м, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм зинэкIыгъэхэр хигъэIэжьынхэу къырегъэблагъэх. Джащ фэдэу хасэм фасебукум щыриIэ нэкIубгъом мэкъэгъэIу…
Зэхахьэм ицIэр "Class of 2018" КIэщакIор: Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щыIэ "Адыгэ ШIушIэ Хасэ" Ню-Джерси. Зэхахьэм ипрограмэ хэтыщтых: джэгухэр, орэдхэр, къурIан…
Страница 3 из 22