Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет и Президиум зэхъокIыныгъэхэр фишIыгъэх. Урысые Федерацием и Президент иунашъо…
Адыгэ лъэпкъым чIэнэгъэшхо ышIыгъ. Адыгэ шIэныгъэлэжьэу, лъэпкъ IофышIэу, тхакIоу Шъхьэлэхъо Абу илъэс 89-м итэу идунай ыхъожьыгъ.•••Адыгэм идунай щызэлъашIэу, лъытэныгъэшхорэ шъхьэкIэфэныгъэ…
ЗэлъашIэрэ археологэу Тэу Аслъан ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ. Музеим ипащэу Джыгунэ…
Бэдзэогъум и 17-м, ныдэлъфыбзэхэм апае законэу Урысые Федерацием ипарламент къыдигъэкIыщтым фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ зэхьахь Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм икъэлашъхьэу Налщыч щырагъэкIокIынэу арыгъэ ыкIи…
Адыгэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм и мафэ шышъхьэIу и 1-м Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIыщт. Мыгэ мы мафэр зэрэхагъэунэфыкIырэр илъэс 20 хъущт. Адыгэ Республикэм…
Мэкъуогъум и 16-м щегъэжьагъэу и 20 нэс, Кавказым ичIыопс къэзыухъумэрэ хасэм илэжьакIохэм Адыгэ Республикэм ит къушъхьэу Тыбгэ иIэнэ гъунэ къакIохьыгъ…
Бэдзэогъум и 4-м, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Араб Зэгот Эмиратым щыщ фирмэу «Аль Фаладж» ипащэхэм Мыекъуапэ щаIукIагъ. Фирмэу…
Налщыч щыщ активистхэр   Мэкъуогъум и 30-м, Урысые Федерацием хэт Республикэхэм ащылажьэрэ зэфэшъхьаф зэхэт купхэр ыкIи цIыфэу лъэпкъ Iоф зэрихьэхэрэм…
Мыекъуапэ, мэкъуогъум и 26 Мэкъуогъум и 26-м, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Муратрэ "Кубан кредит" банкым итхьэматэу Чупрынникова Нинарэ зэгурыIоныгъэ…
Урысые Федерацием ипарламент ныдэлъфыбзэхэм афгъэхьыгъэ законэу къыдагъэкIыщтым зэрэдрамыгъащтэрэм фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ захьахь (митинг). ЗыщыкIощтыр: Тырку Республикэ, къалэу Истамбыл, урамэу Истиклал. КIэщакIор:…
Мы аужьырэ тхьэмафэм Сирием ит Адыгэ къуаджэу Мардж-Султан игъэкIотыгъэу хьыкумэт гъэIоршIапIэхэр щэлажьэх. Ахэм къуаджэм остыгъэр, псэр нагъэсыжьынэу дэлажьэх. Телефон зэпхынгъэхэри…
Страница 3 из 23