Краснодар, мэзаим и 3 Адыгэ Республикэм исурэтышIэ гъэшIуагъэу Бырсыр Абдулахь икъэгъэлъэгъон Краснодар къыщызэIуахыгъ. "СурэтышIэр ыкIи уахътэр" - джащ фэдэу ащ…
Бэрэскэшху, Мэзаем и 02 2018 16:47

ДзюдомкIэ Мыекъуапэ щызэнэкъокъущтых

Мыекъуапэ, мэзаим и 2 Къыблэ федеральнэ шъолъырым ибэнакIохэр мы зыгъэпсэфыгъо мафэхэм Адыгэ Республикэм щызэрэугъоищтых. ДзюдомкIэ шъолъырым ипэрытныгъэ Мыекъуапэ щыкIощт. Илъэс…
Налщыч, мэзаим и 2 ДунаимкIэ анахь лъагэу алъытэрэ вулканэу Охос-дель-Саладо Налщыч щыщ Мэз Каринэ дэкIоягъ. Купэу "Къушъхьэтхи 7 яклуб" хэтэу…
Мыекъуапэ, мэзаим и 1 Мыекъуапэ ихэбзэихъухьэхэм зэхэсыгъо яIагъ. Андрей Гетмановыр къэлэ пащэу гъэнэфэгъэным ахэр тегущыIагъэх ыкIи шъэф шIыкIэм тетэу мэкъэтын…
Налщыч, мэзаим и 1 lошъхьэмафэ уекlуалlэ зыхъукlэ губгъохэр, къушъхьэ псыхъо чъэрхэр, къушъхьэтх лъагэхэу осыр зыщылыдхэрэр, къушъхьэ пцыкъо лъагъохэр. Мыхэр фильмым…
Щылэ мазэм и 29-м, Тыркуем ит къалэу Баликесир щыIэ Адыгэ хасэм Адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэ курс къыщызэIуахыгъ. Ащ цIыфбэ хэхьагъ Адыгабзэ…
Мэзаем и 2-м, сыхьатэ 13.30-м, Иорданием щыIэ Адыгэ хасэ гупчъэм иунэ цIыфхэр къыщызэрэугъоинхэу хасэ гупчъэм ихэсашъхьэ къяджэ. Джащ фэдэу фасебукум…
Мэзаем и 2-м, Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама щыщхэмрэ ыкIи ащ игъунэгъу джурт къуаджэхэм ащыщхэмрэ мырэзэныгъэ зэхахьэ (митинг) ашIыщт. Ахэр…
Бэрэскэжъый, Щылэмазэм и 31 2018 14:28

Кавказ ичIыопс Берлин щагъэлъагъо

Мыекъуапэ, щылэ мазэм и 3I Кавказ къэухъумэгъэ чIыгум (заповедникым) ичIыопс фэгъэхьыгъэ сурэт техыгъэхэм якъэгъэлъэгъон Берлин щызэхащагъ. Мы заповедникымрэ чIыопсым икъэухъумэнкIэ…
Мыекъуапэ, щылэ мазэм и 30 Адыгэ Республикэм илъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьим ыцIэ зыхьырэм сэмэркъэу нэшанэ зыхэлъ къэгъэлъэгъонэу "Гум зэрихьэрэ шъэф"…
Мыекъуапэ, щылэ мазэм и 30 1928 илъэсым щылэ мазэм и 30-м Урысые Федерацием игъэшIуагъэ орэдыIо-артисткэу Сэмэгу Гощнагъо Адыгэ Республикэм ит…
Страница 19 из 23