Адыгэ культурэ фестиваль Хэлэжьэщтых: къэшъуакIо купэу "Нальмэс" , Адыгэ орэдыIо цIэрыIохэр ыкIи Адыгэ шъуашэ къэгъэлъэгъон щыIэщт. Ставрополь шъолъыр, къ. Ставрополь,…
Бэрэскэжъый, Тыгъэгъазэм 06 2017 12:56

Адыгэ Республикэм дунае бизнес форум щыкIуагъ

ШэкIогъум и 9-м Адыгэ Республикэм дунае бизнес форум щыкIуагъ "Invest in Adygea" . Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм, Урысые Федерацие изэфэшъхьаф…
ШэкIогъум и 26-м, Тыркуем щыIэ хасэу "Кавказ Федерацие" зыфиIорэм къалэу Анкъарэ зэфэс щыриIагъ. Ащ хасэм ихэдзынхэр щыкIуагъэх. Хэсашъхьэ нэбгрэ 30…
Къэгъэлъэгъон: Ингуш художникхэм я IэшIагъэхэр Адыгэ Республикэ, къ. Мыекъуапэ, ур. Первомайская 221 (къыкъокIыпIэ музей) 05.12.2017, сыхьатэ 15.00 Телефон: +7 8772…
Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ бэнакIоу Махо Билял, шъхьэфит бэнэнымкIэ анахь онтэгъу купымкIэ Урысые Федерацием ичемпион хъугъэ. Чемпионатыр шэкIогъум и 25-м,…
ШэкIогъум и 22-м щегъэжьагъэу и 25-м нэс Швецием (Европэ) ит къалэу Мальмё, "Адыгэ этикетмрэ Адыгабзэмрэ Адыгэмэ къаухъумэ я 21-рэ лъэшIэгъум"…
Газпром и "Инвест Маф"Америкэ Зэгот Хэгъэгухэр, къ. Нью-Йорк. Британие, къ. Лондон.2018-рэ илъэсым иапрэ мазэхэм.Къызыхэтхыгъэр: interfax.ru
Бэрэскэшху, ШэкIогъум и 17 2017 06:07

Адыгэ ныпым и мафэ Амман щыхагъэунэфыкIыщт

Адыгэ Ныпым и МафИордание, къ. Амман, Адыгэ шIушIэ Хасэ.25.04.2018
Адыгэ илъэсыкIэ зэхахьэТыркуе, къ. Истамбул, Адыгэ хасэ.22.03.2018
Бэрэскэшху, ШэкIогъум и 17 2017 06:01

Адыгабзэм и мафэ Кфар-Кама щыхагъэунэфык1ыщт

Адыгабзэм и мафИзраил, Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама.14.03.2018
Къэрэщай-Черкес Республикэм бильярд джэгумкIэ изэнэкъокъу (чемпионат)Къэрэщай-Черкес Республикэ, къ. Черкесск.25-26.11.2017, сыхьатэ 13.00.Сайтэу къызыхэтхыгъэр: riakchr.ru.
Страница 19 из 20