СэмэгумкIэ: СтIашъу Мамыр, Александр Евтушенко Мыекъуапэ, мэзаим и 20 Мы мафэхэм къ. Санкт-Петербург кушъхьэфэчъэнымкIэ Урысые Федерацием изэнэкъокъухэр щэкIох. Километри 4…
БлэкIыгъэ тхьэмафэм, мэзаем и 12-м, Тыркуем ит къалэу Самсун щыIэ Адыгэ хасэм (Черкес Дернек) игъэцэкIакIо куп хэтхэмрэ Самсун иIэнэгъунэ Iут…
Мыекъуапэ, мэзаим и 20 Адыгэ Республикэм къыщашIырэ шъоур Швецием ащэзэ зэрашIыщтыр лIышъхьэу КъумпIыл Мурат Шъачэ щыкIогъэ форумым къыщиIуагъ. - Къушъхьэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 20 2017 илъэсым Урысые ФедерациемкIэ зекIохэр нахьыбэу зыдэкIогъэхэ чIыпIэхэр зэхэфын агентствэу ТурСтат ыгъэнэфагъэх. ЗекIонымкIэ шъолъыр пэпчъ къытыгъэ…
Мэзаем и 23-м, Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама щыщхэмрэ ыкIи ащ игъунэгъу джурт къуаджэхэм ащыщхэмрэ джыри зэ мырэзэныгъэ зэхахьэ (митинг)…
Мыекъуапэ, мэзаим и 19 Быслъымэнхэм ядин гъэIорышIапIэрэ хэбзэ къулыкъухэмрэ язэдэлэжьэныгъэ лIышъхьэмрэ муфтиимрэ тегущыIагъэх. Ау язэдэгущыIэгъу Кизляр къыщыхъугъэмкIэ аублагъ. Чылысым цIыфхэр…
Мыекъуапэ, мэзаим и 19 Адыгэ къашъор зикIасэхэм шIухьафтынхэр мэзаим и 27 - 28 къяжэх. Пчыхьи 2 зэкIэлъыпытэу ансамблэу "Налмэсым" Мыекъуапэ…
Тхьаумаф, Мэзаем и 18 2018 20:20

Исп унэхэм уарыгъозэнэу картэ ашIыщт

Мыекъуапэ, мэзаим и 18 Исп унэхэм язэтегъэуцожьын ыкIи якъэухъумэн географиемкIэ Урысыем изэхахьэ АдыгеимкIэ зыдэлэжьэрэ лъэныкъохэм ащыщ. Исп унэхэм якартэ ахэмэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 18 Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ИКЕА ипащэрэ Шъачэ щызэIукIагъэх. ЩэпIэ гупчэу "МЕГА Адыгея" изэхъокIыныгъэхэм атегущыIагъэх. Мы…
Налщыч, мэзаим и 17 ИнвестициехэмкIэ форумэу Шъачэ щыIагъэм Къэбэртэе-Бэлъкъарым илIышъхьэу КIокIо Юрий хэлэжьагъ. Урысыем гъэсэныгъэмкIэ ыкIи шIэныгъэхэмкIэ иминстрэу Ольга Васильевар…
Мыекъуапэ, мэзаим и 16 Адыгэ къуаер республикэм итамыгъ, ар къызэрашIэжьырэ шхыныгъохэм ащыщ. Хэгъэгу зэфэшъхьафхэм адыгэ къуаер ащащэ. Джы мы гъэтхэпэ…
Страница 16 из 23