Мыекъуапэ, мэзаим и 19 Быслъымэнхэм ядин гъэIорышIапIэрэ хэбзэ къулыкъухэмрэ язэдэлэжьэныгъэ лIышъхьэмрэ муфтиимрэ тегущыIагъэх. Ау язэдэгущыIэгъу Кизляр къыщыхъугъэмкIэ аублагъ. Чылысым цIыфхэр…
Мыекъуапэ, мэзаим и 19 Адыгэ къашъор зикIасэхэм шIухьафтынхэр мэзаим и 27 - 28 къяжэх. Пчыхьи 2 зэкIэлъыпытэу ансамблэу "Налмэсым" Мыекъуапэ…
Тхьаумаф, Мэзаем и 18 2018 20:20

Исп унэхэм уарыгъозэнэу картэ ашIыщт

Мыекъуапэ, мэзаим и 18 Исп унэхэм язэтегъэуцожьын ыкIи якъэухъумэн географиемкIэ Урысыем изэхахьэ АдыгеимкIэ зыдэлэжьэрэ лъэныкъохэм ащыщ. Исп унэхэм якартэ ахэмэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 18 Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ИКЕА ипащэрэ Шъачэ щызэIукIагъэх. ЩэпIэ гупчэу "МЕГА Адыгея" изэхъокIыныгъэхэм атегущыIагъэх. Мы…
Налщыч, мэзаим и 17 ИнвестициехэмкIэ форумэу Шъачэ щыIагъэм Къэбэртэе-Бэлъкъарым илIышъхьэу КIокIо Юрий хэлэжьагъ. Урысыем гъэсэныгъэмкIэ ыкIи шIэныгъэхэмкIэ иминстрэу Ольга Васильевар…
Мыекъуапэ, мэзаим и 16 Адыгэ къуаер республикэм итамыгъ, ар къызэрашIэжьырэ шхыныгъохэм ащыщ. Хэгъэгу зэфэшъхьафхэм адыгэ къуаер ащащэ. Джы мы гъэтхэпэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 15 Былымэхъо хъызмэтшIэпIэ ин Шэуджэн районым щагъэпсыщт, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэ Мыекъопэ районым щашIыщт. Мыхэмэ афэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэхэм непэ Адыгеир…
Мыекъуапэ, мэзаим и 15 Мыгъэрэ кIымафэр гъэтхэ пасэм фэд, бзыухэри ащ гушIохэу пэгъокIых, яорэд макъэ хахъо. Ау Адыгэ Республикэм ичIыпIэхэмкIэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 14 Урым-рим бэнакIэмкIэ Урысые Федерацием ипэрытныгъэ Ингушетием щыкIуагъ. Хэгъэгум ишъолъыр 63 къырыкIыгъэу нэбгырэ 400 къекIолIагъ. Тэхъутэмыкъое районым…
Мыекъуапэ, мэзаим и I4 Адыгэ Республикэ. Сабыи 3 ыкIи нахьыбэ зиIэ унагъохэм чIыгу Iахьхэр аратынхэу Мыекъуапэ щырагъэжьагъ. Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцугъэкIэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и I3 Къат Теуцожь Адыгеим исурэтышIэ гъэшIуагъ ыкIи республикэм илъэпкъ сурэтышI. Ар зыщылэжьэрэ IофшIэпIэ унэм КъумпIыл Мурат еблэгъагъ.…
Страница 14 из 21