Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама имуниципальнэ хасэм хэт депутатхэм 2018-р илъэсым къуаджэм ибюджет ащтагъ. Ар милион 20 щекил мэхъу (милион…
Тыгъэгъазэм и 5-м, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ТыркуемкIэ ипосолствэ иIэкIыб политикэ къотамэм итхьэматэу Хюльц Джеффрирэ Тыркуем щылажьэрэ хасэу Кавказ Федерацием итхьэматэу…
Бэрэскэжъый, Тыгъэгъазэм 06 2017 12:56

Адыгэ Республикэм дунае бизнес форум щыкIуагъ

ШэкIогъум и 9-м Адыгэ Республикэм дунае бизнес форум щыкIуагъ "Invest in Adygea" . Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм, Урысые Федерацие изэфэшъхьаф…
ШэкIогъум и 26-м, Тыркуем щыIэ хасэу "Кавказ Федерацие" зыфиIорэм къалэу Анкъарэ зэфэс щыриIагъ. Ащ хасэм ихэдзынхэр щыкIуагъэх. Хэсашъхьэ нэбгрэ 30…
Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ бэнакIоу Махо Билял, шъхьэфит бэнэнымкIэ анахь онтэгъу купымкIэ Урысые Федерацием ичемпион хъугъэ. Чемпионатыр шэкIогъум и 25-м,…
ШэкIогъум и 22-м щегъэжьагъэу и 25-м нэс Швецием (Европэ) ит къалэу Мальмё, "Адыгэ этикетмрэ Адыгабзэмрэ Адыгэмэ къаухъумэ я 21-рэ лъэшIэгъум"…
Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 26-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу кушъхьэфачъэмкIэ Адыгеим зэнэкъокъу щыкIуагъ. Нэбгыри 150-м ехъу ащ хэлэжьагъ. 
Блыпэ, Чъэпыогъум и 23 2017 10:34

Адыгэ МэфэкIхэр ыкIи ШIэжь Мафэр

14.03 (Март) – Адыгабзэм имаф    22.03 (Март) – Адыгэ илъэсыкIэ    25.04 (Април) Адыгэ Ныпым имаф    21.05 (Май)…
Блыпэ, Чъэпыогъум и 23 2017 10:30

Адыгэ къуаджэхэр, къалэхэр

Адыгэ лъэпкъым ипсэуныгъэ анахь пкъыгъу шъхьэIэу иIэр Адыгэ къуаджэхэр ары. Ахэр ижьыкIэ къыщегъэжьагъэу непэ нэс лъэпкъыр къыухъумэу къырекIо. Урыс-Адыгэ заом…
ШышъхьэIум и 19-м, 2017-рэ илъэсым, Адыгэ къуаем и фестивал Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Даховскэ щыкIуагъ. Ащ цIыф мин 10 фэдиз…
Страница 14 из 14