Краснодар, гъэтхапэм и 3 Адыгэ Республикэм иартист гъэшIуагъэу Апэнэсэ Астемир апэрэу иконцерт Краснодар къыщитыщт. Купэу "CoffeetimeBand" игъусэу икъэгъэлъэгъон хэлэжьэщт. Телевизионнэ…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 3 Адыгэ Республикэм илъэпкъ музей аужырэ илъэси 3 тарихъ мэхьэнэ зиIэ пкъыгъо мини 6 фэдиз къыIэкIэхьагъ. Ахэм…
Адыгэ щым фэгъэхьыгъэ филм "Щабзэм нахь псынкIэу Щагъдый" Зэхэзыгъэуцуагъэр: ФилмшIэу Нэгъаплъэ Аскэрбый Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, къ.Налщыч, ур. проспект Кулиева, 12, Профсоюзхэм…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 2 1920 илъэсым гъэтхапэм и 2 Советскэ союзым илIыхъужъэу Андрыхъое Хъусен къуаджэу Хьакурынэхьаблэ къыщыхъугъ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 2 Къулэ Мыхьамэт 1961 илъэсым къуаджэу Лэшэпсынэ къыщыхъугъ. КультурэмкIэ Пшызэ къэралыгъо университетыр къыухыгъ. Къулэ Мыхьамэт икъэшъуакIэ зымылъэгъугъэ…
Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 1 Мэкъу-мэщым пае мылъку IэпыIэгъум фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ Адыгеимрэ Урысыемрэ яфэдэ министерствэхэм зэдашIыгъ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ мэкъу-мэщ хъызмэтым дэлажьэхэрэм…
Мэфэку, Гъэтхапэм и 01 2018 14:39

Фэдз культурэм иунэ кIэу щашIыщт

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 1 Къуаджэхэм культурэм иунэу адэтхэр агъэцэкIэжьых. Фэдэ IофшIэнхэр гъэрекIо аублагъэх ыкIи къуаджэхэу Джэджэхьаблэ, Еджэрыкъуае, Лэшэпсынэ культурэм иунэу…
Мыекъуапэ, мэзаим и 28 ЗекIоным ыкIи зыгъэпсэфыным проектэу "Лэгъо-Накъэ икъэлапчъэхэр" атегъэпсыхьагъ, газ ыкIи псыкIуапIэхэр, гъогухэр къушъхьэм ащызэбгырыщыгъэным телъытагъ. Мыгъи ащ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 28 Къыблэ федеральнэ шъолъырым ипэрытныгъэ ыкIи ичемпионат Волгоград щызэхащагъ. Адыгеим щыщ кIэли 5 ащ пэрытныгъэ къыщахьыгъ. Мыекъуапэ…
Мыекъуапэ, мэзаим и 27 Лъэпкъ къашъомкIэ АР-м икъэралыгъо академическэ ансамблэу "Налмэсым" пчыхьашъхьэ къэгъэлъэгъон ин Мыекъуапэ къыщитыгъ. Неущи, мэзаим и 28,…
Мыекъуапэ, мэзаим и 27 АдыгабзэмкIэ олимпиадэу Мыекъуапэ щыкIуагъэр республикэ едзыгъу. ЫпэрапшIэу, гурыт еджапIэхэм адыгабзэмкIэ ащызэнэкъокъугъэх. Ахэмэ ащытекIуагъэхэр район олимпиадэхэм кIуагъэх.…
Страница 14 из 23