Дунаем Адыгэхэм я пчъагъэ зыфэдизыр гъэнэфагъэ щыIэп ыкIи ащ зыгорэ статистикэ-шIэныгъэ хэлъэу дэлажьэу щыIэп. Мы Iофым ТIуапсэ Пресс кIуакIэу иIэмкIэ…
Иракрэ Адыгеимрэ ясатыу-экономикэ ыкIи блэгъэныгъэ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр ары Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Республикэу Ирак и…
Гъубдж, ЖъоныгъуакIэм и 29 2018 05:25

Америкэм щыIэ Адыгэ хасэм хигъэIэжьыщтых

Мэкъуогъум и 3-м, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм зинэкIыгъэхэр хигъэIэжьынхэу къырегъэблагъэх. Джащ фэдэу хасэм фасебукум щыриIэ нэкIубгъом мэкъэгъэIу…
Зэхахьэм ицIэр "Class of 2018" КIэщакIор: Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щыIэ "Адыгэ ШIушIэ Хасэ" Ню-Джерси. Зэхахьэм ипрограмэ хэтыщтых: джэгухэр, орэдхэр, къурIан…
ЖъоныгъуакIэм и 21-м, Тыркуем ит къэлэхэу Адыгэхэр защыпсэухэрэм шъыгъо-шIэжъ мафэр щахагъэунэфыкIыщт. А зэхахьэхэм нэкI зиIыгъэхэр хагъэIэжьыщтых ыкIи нэмазхэр ашIыщтых ытIанэ…
Рихьание, ЖъоныгъуакIэм и 19 ЖъоныгъуакIэм и 21-м, Израил щыпсэурэ Адыгэхэм шъыгъо-шIэжъ мафэр Адыгэ къуаджэу Рихьание щыхагъэунэфыкIыщт. Илъэс къэс Израил щыпсэурэ…
Амман, ЖъоныгъуакIэм и 19 ЖъоныгъуакIэм и 21-м, 2018-рэ илъэсым, Иорданием щылажьэрэ зэфэшъхьаф хасэхэр зэгъусэхэу шъыгъо-шIэжь мафэр хэсэ гупчъэм иунэ щызэдхагъэунэфыкIыщт.…
Мыекъуапэ, ЖъоныгъуакIэм и 15 ЖъоныгъуакIэм и 17-р, мэфэку мафэр, нэкIмазэм иапэрэ мафэу макъэ къигъэIугъ Адыгэ Республикэм ыкIи Краснодар шъолъырым ащыпсэурэ…
Москва, жъоныгъуакIэм и 11 Адыгэ щым фэгъэхьыгъэ филм "Щабзэм нахь псынкIэу Щагъдый" Зэхэзыгъэуцуагъэр: ФилмшIэу Нэгъаплъэ Аскэрбый Къызщагъэлъэгъощтыр: Урысые Федерацие, къалэу…
Мыекъуапэ, жъоныгъуакIэм и 11 ЖъоныгъуакIэм и 8-м, 1928-рэ илъэсым Адыгэ Республикэ тхылъ тедзапIэ къызэIуахынэу унашъо ащтэгъагъ. А мафэм щегъэжьагъэу непэ…
Страница 2 из 20