БэмышIэу Кыргызстан щыкIуагъ кощырыпсэухэм (кочевникхэм) яящэнэрэ Дунэе джэгунхэр. Къэралыгъо 79-мэ къарыкIыгъэ спортсмен минрэ ныкъорэм ехъу ахэм ахэлэжьагъ. Тхьамэфэ псаум ахэр…
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат непэ ащ фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Доллар миллион 20 фэдиз мы Iофым пэIуагъэхьанэу щыт. Сымэджэщыр…
«IаплIэу ясщэкIырэр гум ифаб» Мыекъопэ районым иIофшIапIэу «Руфа-Турым» укIуагъэу Сырыфыбг (Руфабго) икъушъхьэ тIуакIэхэм уадэкIызэ апэ узэгупшысэхэрэм ащыщ къызэрэбгъэзэжьыщт шIыкIэр. Гъогур…
Тхьаумаф, ШышъхьэIум и 26 2018 17:38

У Адыгэмэ Уи Сабый Адыгабзэ ЫшIэн Фай

Адыгэ купгорэхэм интернетым акцие къыщырагъэкIокIы Адыгэ ны-тыхэм ыкIи Адыгэ сабыйхэм еджапIэхэмкIэ Адыгабзэр яныдэлъфыбзэу къыхахынэу. Iоныгъом и 1-м, еджапIэхэр къызэIуахыжьых. А…
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIкIэ ныбжьыкIэ зекIо-зэхахьэ «Фыщт-2018-рэ» зэхащагъ. Ащ ныбжьыкIэ 250 фэдиз хэлэжьагъ. ШышъхьэIум и 17-м щегъэжьа­гъэу…
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевымрэ щышъхьэIум и 9-м Краснодар щызэдыряIэгъэ IофшIэгъу зэIукIэгъур Урысые Федерацием…
Тхьаумаф, ШышъхьэIум и 19 2018 17:03

21.08.2018 - Къурмэн мэфэкI мафэр хагъэунэфыкIыщт

ЩышъхьэIум и 21-р Къурмэн мэфэкI мафэу хагъэунэфыкIыщт. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ Бисмэнхэм я хасэ мэкъэгъэIу къитыгъ. ШъолъыритIум…
Скульпторэу ГъущIапщэ Арсен икъэгъэлъэгъон (выставка) Урысые-Федерацие, къ. Москва, урамэу Пречистенка, унэу 21. (художеств академие). 22.08.2018 - 09.09.2018. 04.09.2018, сыхьатэ 16.00-м…
Тыркуем щыщ Адыгэ кIалэу Мэлгощ Махьмуд, щышъхьэIу мазэм иапрэ мафэхэм Мыкъуапэ къэсыгъ. Ар къушъхьэфачъэм тесэу Тыркуем икъэлашъхьэу Анкъара къикIи Мыекъуапэ…
Бэрэскэжъый, ШышъхьэIум и 08 2018 13:38

Хэгъэгу джэгушхо Мыекъуапэ щыкIуагъ

ЩышъхьэIум и 7-м, хэгъэгу джэгушхоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм фэгъхьыгъэу Адыгэ Республикэм и лIышъхьэу КъумпIыл Мурат къитхыгъэр: Адыгэ Хасэм хэт ныбжьыкIэхэр кIэщакIо…
Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр Абрэдж Альмир щыIэныгъэ гъогоу къыкIугъэм фэгъэхьыгъ. ЦIыф цIэрыIом ыгу къызытемыожьырэр илъэс хъугъэ. Лъэпкъ…
Страница 2 из 23