Бэдзэогъум и 4-м, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Араб Зэгот Эмиратым щыщ фирмэу «Аль Фаладж» ипащэхэм Мыекъуапэ щаIукIагъ. Фирмэу…
Налщыч щыщ активистхэр   Мэкъуогъум и 30-м, Урысые Федерацием хэт Республикэхэм ащылажьэрэ зэфэшъхьаф зэхэт купхэр ыкIи цIыфэу лъэпкъ Iоф зэрихьэхэрэм…
Мыекъуапэ, мэкъуогъум и 26 Мэкъуогъум и 26-м, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Муратрэ "Кубан кредит" банкым итхьэматэу Чупрынникова Нинарэ зэгурыIоныгъэ…
Урысые Федерацием ипарламент ныдэлъфыбзэхэм афгъэхьыгъэ законэу къыдагъэкIыщтым зэрэдрамыгъащтэрэм фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ захьахь (митинг). ЗыщыкIощтыр: Тырку Республикэ, къалэу Истамбыл, урамэу Истиклал. КIэщакIор:…
Мы аужьырэ тхьэмафэм Сирием ит Адыгэ къуаджэу Мардж-Султан игъэкIотыгъэу хьыкумэт гъэIоршIапIэхэр щэлажьэх. Ахэм къуаджэм остыгъэр, псэр нагъэсыжьынэу дэлажьэх. Телефон зэпхынгъэхэри…
Непэ, мэкъуогъум и 23-р Адыгэ бзылъфыгъэм имафэу хагъэунэфыкIы. Дунаем тет Адыгэ бзылъфыгъэ пстэуми тафэгушIо ыкIи тхьэм телъэIу псэуныгъэ пытэ яIэнэу,…
Ныдэлъфыбзэхэр къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхахь Хэлэжьэщтых: ШIэныгъэлэжьхэр, лъэпкъ Iофым пылъхэр ыкIи нэмыкIхэр. ЗыщыкIощтыр: Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, къ. Налщыч, урамэу Ахохова, 169. 26.06.2018…
Мэкъуогъу мазэм Урысые Федерацием щыкIорэ дунае фотбол зэнэкъокъум тефэу, къалэу Шъачъэ музикэмкIэ дунае зэнэкъокъу щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъ Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщэу…
Мэкъуогъум и 20-м, Сирие Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Ахьмад Алкъадри Адыгэ къуаджэу Мардж-Султан къэкIогъ. Ащ ригъусагъэх нэмыкI тхьэматэхэри. Ахэр цIыфхэм адэгущыIагъэх…
Мэкъуогъум и 15-м, Адыгэ Республикэм икъэлашъхьэу Мыекъуапэ дэт мэчытым мин пчъагъэ къекIолIагъ нэкIмаз мэфэкI мафэм инэмаз зэдашIынэу. Мэчыт кIоцIым зэрэчIэмыфэщтхэм…
Мэкъуогъум и 15-м, Иорданием ихьыкумэт хэтыщт министрэхэр агъэнэфагъэх. Ахэм ахэт Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм ащыщэу КIэсэбые Яхья. Ар унэшIынымрэ IофшIэнымрэ я…
Страница 2 из 22