Тхьаумаф, Тыгъэгъазэм 24 2017 05:26

Иордание: Хэсашъхьэм хэтхэр Тыркуем илIыко IукIагъэх

Тыгъэгъазэм и 22-м, Иорданием щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм ихэсашъхьэ хэтхэр Тыркуем илIыкIоу (посол) къалэу Амман щыIэм IукIагъэх. Ахэр хасэм иунэ щызэIукIагъэх.

Хэсашъхьэм хэтгорэм къызэриIуагъэмкIэ хасэмрэ лIыкIомрэ культурэ лъэныкъом зэпхыныгъэхэр зэдряIэнэу зэгурыIуагъэх.

Сурэтым сэмэгумкIэ ябланэрэр (Адыгэ паIо зытелъыр) хэсашъхьэм итхьэматэ Джанбэч Зухди. Ащ исэмэгукIэ Iут Тыркуем илIыкIо Карагоз Мурад.

Еджагъэх 591 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.