Версия для печати
Гъубдж, Чъэпыогъум и 16 2018 07:04

Черкес Федерацием итхьэматэ гъуадзэ Адыгэ хасэм итхьэматэхэм аIукIагъ

Чъэпыогъу мазэм, Адыгэ Республикэм щыкIуагъэ мэфэкI зэхахьэм къеблэгъагъ Тыркуем щылажьэрэ хасэу "Черкес Федерацие"-м итхьэматэ гуадзэу Цэй Илмаз.

А мэфэкIхэм амызакъоу Цэй Иламз зэIукIэгъухэри иIагъэх. Ахэм ащыщ Адыгэ Республикэм щылажьэрэ хасэу "Адыгэ Хасэ - Черкес Парламент"-м итхьэматэхэм зэIукIоу адриIагъэр. МыщкIэ IэкIыбым щыIэ Адыгэхэмрэ хэкум щыIэ Адыгэхэмрэ язэпхыныгъэхэр агъэпытэнэу зэдащтагъ.

 

yilmaz2

Адыгэ Республикэм и ТВ Илмаз къегъэгущыIэ

Еджагъэх 451 фэдизэрэ