Бэрэскэшху, Чъэпыогъум и 12 2018 05:33

Иорданием ихьыкумэт Адыгэ бзылъфыгъэ хагъэхьагъ

Чъэпыогъум и 11-м, Иорданием ипремер министрэу Алразаз Умар хьыкумэтым зэхъокIыныгъэхэр фишIыгъэх. Ащ министри 10 я IэнатIэхэм IуигъэкIыхи, ахэм яблэкIэу министри 7 ыгъэнэфагъ. Социальнэ хэхъоныгъэхэмкIэ министрэу Исхьакъат (Хьэлащтэ) Басмэ ыгъэнэфагъ.

Иордание хэгъэгур зэрагъэуцурэ къакIорэ, ащ хьыкумэтэу иIагъэ пстэуми Адыгэхэр ахэтыгъэх. Премер министрэ IэнатIэри аIыгъэу къыхэкIыгъ.

Исхьакъат (Хьэлащтэ) Басмэ ипэм зэфэшъхьэф хьыкумэт IэнатIэхэр зэрихьэгъагъэх. Аужьырэу ар "Иордание хэгъэгу фонд IэпыIэгъу" зыфиIорэм итхьэмэтагъ.

 

jordan

 

Еджагъэх 826 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.