Версия для печати
Бэрэскэжъый, Чъэпыогъум и 10 2018 10:52

Дунае зэнэкъокъум Нэгъуцу Абрек тыжьын медалыр къыщыдихыгъ

Чъэпыогъум и 9

Адыгэ Республикэм щыщ дзюдо бэнакIоу Нэгъуцу Абрек Аргентинэм икъалэу Буэнос-Айрес щыкIорэ гъэмэфэ Олимпиадэ джэгунхэм ныбжьыкIэхэмкIэ ятIуанэрэ чIыпIыр къыдихыгъ, тыжьын медалыр къыфагъэшъощагъ. Ар Урысые Федерацием дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ куп хэтэу зэнэкъокъум хэлэжьэгъ.

Абрек килограмм 66-м нэс къэзыщэчырэ купым хэтыгъ. Финалым Азербайджан щыщ бэнакIоу Вугар Талыбовым ебэныгъ.

Еджагъэх 511 фэдизэрэ