Мэфэку, Iоныгъом и 27 2018 13:33

Адыгэ шъуашэм и Мафэ Адыгэ Республикэм игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыщт

Адыгэ шъуашэм и Мафэ Iоныгъо мазэм и 28-м игъэкIотыгъэу дгъэмэфэкIыщт. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм хабзэм икъулыкъушIэхэр, сурэтышI-модельерхэр, Адыгэ Хасэм хэтхэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх.

comitet

Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм ады­ряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр мэфэкIым изэхэщэкIо куп изэхахьэ зэрищагъ.

Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» кIэщакIо фэ­хъуи, лъэпкъ шъуашэм и Мафэ республикэм щагъэмэфэкIэу аублагъ. Илъэс къэс мэфэкIым зызэриушъомбгъурэр къыдалъы­ти, Адыгеим имызакъоу, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим, Москва, Санкт-Петербург, тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ IэкIыб къэралыгъохэм ащахагъэунэфыкIэу фежьагъэх.

Адыгэ Хасэр, нэмыкIхэри къызэрэкIэлъэIухэрэр, мэфэкIыр пытэу щыIэныгъэм зэрэхэу­цуагъэр IэубытыпIэ ашIи, Адыгэ Республикэм и Парламент унашъо щаштагъ илъэс къэс Iоныгъом и 28-м лъэпкъ шъуа­шэм и Мафэ хэбзэ шапхъэхэм адиштэу агъэмэфэкIынэу.

— Республикэм имэфэкI анахь инхэм ащыщ хъугъэх адыгэ шъуашэм, адыгэ быра­къым ямафэхэр, — къыщиIуагъ зэхэщэкIо купым изэхахьэ Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. — Адыгэ шъуашэм имэхьани идэхагъи уасэу афэтшIырэм хэпшIыкIэу зыкъиIэ­тыгъ.

МэфэкIхэр илъэс къэс нахь гъэшIэгъон мэхъух. Адыгэ шъуа­шэр республикэм иIэшъхьэтетхэм, Правительствэм, Парламентым якъулыкъушIэхэм ащыгъэу мэфэкIхэм ахэлажьэх. НыбжьыкIэхэм лъэпкъ тхыпхъэ­хэр зытешIыхьэгъэхэ щыгъынхэр ащыгъхэу мэфэ къызэрыкIохэм тэлъэгъух.

Зэгъэпшэнхэм уагъэгупшысэ

ЗэхэщэкIо купым хэтэу, режиссерым иIофыгъохэм нахь афэгъэзагъэу, Адыгэ Респуб­ликэм иза­служеннэ артисткэу Едыдж Викторие зэгъэ­пшэнхэр ышIы­гъэх.

— ШIыкIэшIу­хэм талъыхъун, хэкIыпIэхэр къэд­гъотынхэ фае, — къыщиIуагъ зэхахьэм Едыдж Викторие. — Адыгэ шъуашэр щыIэныгъэм зэрэщызетхьэрэр мэфэкIым къыщыдгъэлъагъо тшIоигъу. Сценэм къытехьэхэрэ артистхэу ансамблэхэм ахэтхэм адакIоу, сурэтышI-модельерхэм яIофшIагъи къыхэдгъэщыщт. Адыгэ паIор, джанэр зыщыгъ­хэм еплъыкIэу афытиIэр цIыф­хэм алъыдгъэIэсыщт.

add

УкIытэхэрэр къытхэтых

Адыгэ шъуашэр щыгъэу урамым къытехьаным, мэфэкIым хэлэжьэным теукIытыхьэхэрэр къытхэтых. АшIодах, ягуапэу шъуашэр арагъэшIыгъ, ау ныбжь хэкIотагъэ зиIэхэр, IэнатIэхэм аIутхэр мэукIытэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым иректор пIуныгъэ IофхэмкIэ игуадзэу Хъуажъ Фатимэ, модельерэу КIэдэкIой Нэфсэт, нэмыкIхэм зэхахьэм къызэрэщаIуагъэу, лъэпкъ шъуашэр зэрэзепхьащт шIыкIэми зыфэбгъэсэн фае. Лъэпкъ шъуашэм урыгушхоныр, идэхагъэ гум щыщ пшIыныр зымыуасэ щыIэп.

ЕджапIэхэм ащыкIощт

Адыгэ шъуашэм икъежьакIэ, изехьакIэ афэгъэхьыгъэ тхыгъэ­хэр зэрэщыIэхэр Пэрэныкъо Сусанэ, Ацумыжъ Лианэ, Хъуажъ Фатимэ зэхахьэм щыхагъэунэфыкIыгъ. ЕджапIэхэм лъэпкъ шъуашэм ехьылIэгъэ зэхахьэхэр ащыкIощтых. Шъуашэр щыIэныгъэм щызезыхьэхэрэр пчыхьэзэхахьэхэм, зэIукIэгъухэм ара­гъэблэгъэщтых.
Усэхэм къяджэщтых, орэдхэр къаIощтых, къэшъощтых. ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэм, республикэм искусствэ­хэмкIэ иколледж, нэмыкIхэм бэкIэ тащэгугъы. Ахэр къызэрэшъощтхэм, зэрэуджыщтхэм адакIоу, ижъырэ адыгэ музы­каль­нэ Iэмэ-псымэхэмкIэ лъэпкъ орэдышъохэр къырагъэIощтых. ШыкIэпщынэм, Iэпэпщынэм, фэшъхьафхэм ямэхьанэ зэха­хьэхэм къащаIэтыщт. ШыкIэпщынэм ибзэпсхэр зыщыжъынчырэ зэхахьэм адыгэ шъуа­шэмрэ къашъомрэ ядэхагъэ на­хьышIоу къыщылъэгъощт, пчэгум зиушъомбгъущт.

Адыгэ шъуашэм исыхьатхэр еджапIэхэм ащызэхащэхэмэ пIуныгъэмкIэ шIуагъэ къытыщтэу зэхахьэм къыщаIуагъ. Ари узэгупшысэн фэе Iофтхьабзэхэм зэу ащыщ.

ТхылъеджапIэхэр

Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ ыцIэкIэ зэхэщэкIо купым изэхахьэ къыщыгущыIэгъэ Ацумыжъ Лианэ иеплъыкIэхэр тшIогъэшIэгъоных. ТхылъеджапIэхэм адыгэ шъуашэм итарихъ, изехьакIэ афэгъэхьыгъэ зэIу­кIэгъу гъэшIэгъонхэр ащыкIощтых.

КIэрэщэ Тембот, МэщбэшIэ Исхьакъ, нэмыкIхэм адыгэ шъуа­шэм ехьылIагъэу атхыгъэхэр, лъэпкъым илIыхъужъхэм язе­кIокIэ-шIыкIэхэр, фэшъхьаф къэбархэр еджа­кIохэм ашIогъэ­шIэгъоныщтых.

Адыгэ шъуашэм ехьылIэгъэ тхылъ къэгъэлъэгъонхэр къызэIуахыщтых, республикэм иар­тист цIэрыIохэр зэхахьэхэм ахэлэжьэщтых.

IофшIапIэм къырыкIощтых

Шъхьэлэхъо Аскэр зэрэхигъэ­унэфыкIыгъэу, Iоныгъом и 28-р IофшIэгъу маф, бэрэскэшху, нахьыпэрэ илъэсхэм «Москва и Банк» зыфиIорэм, район администрациехэм ащыщхэм, Правительствэм икъулыкъу­шIэ­хэм, фэшъхьафхэм адыгэ шъуа­шэр ащыгъэу IофышIэ къа­кIо­хэу къыхэкIыгъ.

Шъуашэм цIыфыр епIу, шэн-хабзэхэм, щыIэныгъэм афе­гъасэ. Ахэр къыдалъытэхэзэ, IофшIэгъу мафэр нахь гъэшIэгъонэу агъэкIощтэу тэлъытэ.
«Налмэсыр» Абхъазым рагъэблагъэ

Абхъазым Грузием иуIэшыгъэ купхэр щызэхакъутэхи, шъхьафит зыхъужьыгъэр илъэс 25-рэ Iоныгъом и 30-м хъущт. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэхэм ахэлэжьэнэу «Налмэсыр» къош республикэм рагъэблэгъагъ.

— Адыгэ шъуашэм имэфэкI мафэ Мыекъуапэ тыдэсыщтэп, — къытиIуагъ «Налмэсым» иху­дожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан. — Абхъазым тиконцертхэр щыкIощтых. Арэу щытми, адыгэ шъуашэм имэфэкI тыхэлэжьагъэу тлъытэщт. Зэхахьэхэм тимэфэкI къащытIо­тэщт, тишъуашэ идэхагъэ къащыдгъэлъэгъощт.

Адыгэ джэгур

МэфэкIыр филармонием пэ­чIынэтIэ «Адыгэ пчэгум» щыкIощт. Къещхы зыхъукIэ филар­мо­нием щызэхащэщт. Адыгэ джэгукIэ мэфэкI зэхахьэр аухыщт.

— Джэгум изэхэщэн тэ тыфэгъэзагъ, къэшъокIо анахь дэгъу­хэм шIухьафтынхэр афэтшIыщтых, — къыщиIуагъ зэхахьэм республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэ игуадзэу Бэгъушъэ Алый. — Адыгэ Хасэм къыщежьэгъэ мэфэкIыр дунаим щагъэмэфэкIы зэрэхъугъэм тегъэгушIо. Адыгэ шъуашэм идэхагъэ тыди щашIэ. КIэлэцIыкIу ансамблэхэм якъэ­шъуакIэ узеплъыкIэ, адыгэ шъуа­шэр къагъэгущыIэу олъытэ. МэфэкIыр гъэшIэгъон зэрэхъущтым тицыхьэ телъ.

Шъхьэлэхъо Аскэр, Константин Щербаковым, Бэгъушъэ Алый, Едыдж Викторие яеплъы­кIэхэм къащыхагъэщыгъ мэфэкIым лъэпкъхэр зэрэзэфищэщтхэр.

Къэндзалхэм яобществэу «Дуслыкыр», къэзэкъхэм, урымхэм, ермэлхэм, нэмыкIхэм яансамблэхэр мэфэкIым къырагъэблэгъагъэх. Адыгэ шъуашэу Кавказ илъэпкъхэм аштагъэм имэфэкI пчыхьэм сыхьатыр 6-м аублэщт. ЗэхэщакIохэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр рагъэблагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый
adygvoice.ru

 

Еджагъэх 692 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.