Бэрэскэжъый, ШышъхьэIум и 08 2018 13:38

Хэгъэгу джэгушхо Мыекъуапэ щыкIуагъ

ЩышъхьэIум и 7-м, хэгъэгу джэгушхоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм фэгъхьыгъэу Адыгэ Республикэм и лIышъхьэу КъумпIыл Мурат къитхыгъэр:

Адыгэ Хасэм хэт ныбжьыкIэхэр кIэщакIо фэхъухи мыгъэ Мыекъуапэ Хэгъэгу джэгушхо щызэхащагъ. Фэдэ лъэпкъ зэхахьэхэр адыгэхэм ижъыкIэ къыщегъэжьагъэу рагъэкIокIы. Лъэшэу гушIуагъо непи мыщ фэдэ Iоф тхьабзэ дахэ тиреспубликэ игупчэ зэрэщырекIокIырэр.

Тилъэпкъэгъухэу ткъош республикэхэм, Ростов, Ставрополь, Краснодар шъолъырхэм, Москва, Санкт-Петербург къырыкIыгъэхэм анэпэмыкIэу Тыркуем, Израиль ыкIи пэмыкI къэралыгъуабэмэ ащыпсэурэ адыгэхэр Хэгъэгу джэгушхом хэтых ыкIи чанэу хэлажьэх.

Непэрэ зэхахьэр лъэпкъым изыкIыныгъэ фэлажьэрэ амалышхоу зэрэщытымкIэ щэч хэлъэп. Лъэшэу гушIуагъо ныбжьыкIэхэм тихабзэхэр агъэлъапIэу, агу етыгъэу лъэпкъым зэрэфэлажьэхэрэр.

https://www.facebook.com/profile.php?id=I000086007I49I6

 

maykop207082018

 

maykop307082018

 

maykop407082018

 

 maykop507082018

 

 maykop607082018

Еджагъэх 246 фэдизэрэ

Медиа

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.