Шэмбэт, Бэдзэогъум и 21 2018 11:46

Адыгэ шIэныгъэлэжьышхоу Шъхьэлэхъо Абу дунаем ехыжьыгъ

Адыгэ лъэпкъым чIэнэгъэшхо ышIыгъ. Адыгэ шIэныгъэлэжьэу, лъэпкъ IофышIэу, тхакIоу Шъхьэлэхъо Абу илъэс 89-м итэу идунай ыхъожьыгъ.
•••
Адыгэм идунай щызэлъашIэу, лъытэныгъэшхорэ шъхьэкIэфэныгъэ инрэ къэзылэжьыгъэ Шъхьэлэхъо Абу илъэпкъ игумэкIкIэ щыIагъ, шIэныгъэу зэригъэгъотыгъэр ащ фигъэлэжьагъ.
•••
Илъэс 45-м итэу Абу филологическэ шIэныгъэхэмкIэ доктор, илъэситIукIэ нахь кIасэу профессор хъугъэ. Илъэс 60-м ехъурэ гуманитар ушэтынхэмкIэ АР-м иинститут щылэжьагъ.
•••
Тхылъ 30, статья 400 Абу ытхыгъ, адыгабзэмрэ адыгэ литературэмрэ язэгъэшIэн нахьышIу шIыгъэным тегъэпсыхьагъэу IофшIэгъабэ къыдигъэкIыгъ, егъэджэн тхылъипшI пчъагъэмэ яавтор.
•••
Адыгэ Республикэм иполитическэ щыIакIи Шъхьэлэхъо Абу иIахь хэлъ. Теуцожь, Мыекъопэ районхэм яхэбзэгъэуцу къулыкъухэм, республикэм и Апшъэрэ Совет ядепутатыгъ, Адыгэ Республикэм и Конституцие дэлэжьагъэхэм ыкIи зыштагъэхэм ащыщ, общественнэ-политическэ организациеу «Адыгэ Хасэр» зэхащэным икIэщакIохэм ащыщ, илъэси 7-рэ ащ ипэщагъ.
•••
ГухэкIышхо тщыхъоу Шъхьэлэхъо Абу иIахьылхэм чIэнагъэу афэхъугъэмкIэ тафэтхьаусыхэ. Тхьэм Джэнэт лъапIэр къырет...

Адыгэ Макъ - facebook.com

 

Тигу къеоу Шъхьэлэхъо Абу игупсэхэм тафэтхьаусыхэ. ЗдэкIуагъэм тхьэм гупсэфэу щешI.

adyg-afisha.ru

Еджагъэх 394 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.