Шэмбэт, Бэдзэогъум и 21 2018 09:16

Археологэу Тэу Аслъан фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей къыщызэIуахыгъ

ЗэлъашIэрэ археологэу Тэу Аслъан ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ.

Музеим ипащэу Джыгунэ Фатимэ зэфэхьысыжь гъэшIэгъонхэр ышIыхэзэ, Тэу Аслъан лъэпкъ искусствэм лъэужэу къыщигъэнагъэм дунэе мэхьанэ иIэу ылъы­тагъ.
— Илъэс 30-м къехъугъэу Тэу Аслъан синэIуас, — къыIуагъ археолог ыкIи сурэтышI цIэрыIоу, шIэныгъэлэжьэу ЛэупэкIэ Нурбый. — Пкъыгъоу къыгъотыхэрэмкIэ адыгэхэм яблэкIыгъэ уахътэ къе­гъэлъагъо. Тэу Аслъан адыгэ лъэпкъым ицIыф лъэшэу щыт.

— Тарихъыр ныбжьыкIэхэм ашIэнымкIэ Тэу Аслъан IофшIэгъэшхо иI, — къыщиIуагъ зэхахьэм республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — ШIэныгъэлэжьэу зэрэщытым дакIоу, илъэсыбэ хъугъэу ти Хэсашъхьэ хэт, лъэпкъ гупшысакIэу иIэр щысэшIу тфэхъу.

КПРФ-м и Мыекъопэ къэлэ комитет иапэрэ секретарэу Елена Москаленкэр А. Тэум къыщытхъугъ. Партием хэтэу общественнэ пшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэрэм фэшI лъэшэу къызэрэфэразэр хигъэунэфыкIыгъ.

А. Тэур зыщапIугъэ къуаджэу Тэуйхьаблэ къикIыгъэхэр, иIа­хьылхэр зэхахьэм хэлэжьагъэх. Аслъан ышыпхъоу Сарэ Iоф­тхьаб­зэм къэкIуагъэхэм лъэшэу зэрафэразэр зэхахьэм къыщи­Iуагъ.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм ады­ряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэ­бар жъугъэм ималхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр зэхахьэм хэлажьэхэрэм гущыIэгъу афэхъугъ. Адыгэ лъэпкъым итарихъ зэгъэшIэгъэнымкIэ А. Тэум къыгъотыгъэ пкъыгъо­хэм цIыфхэр агъэгъуазэх. Ащ фэдэ цIыф цIэрыIохэм республи­кэм ыцIэ искусствэм лъагэу зэрэщаIэтырэм А. Шъхьэлахъор къытегущыIагъ.

«ЧIыгум чIэлъыр къэзышIэрэр» цIэу зыфашIыгъэ къэгъэлъэгъоныр зыгъэхьазырыгъэмэ ащыщ Лъэпкъ музеим археологиемкIэ иотдел ипащэу Елена Черных. Лъэпкъ шIэжьым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ А. Тэум фэдэ цIыфхэм яIофшIагъэхэм Е. Черных осэ ин афи­шIыгъ.

Улэ Iуашъхьэхэм, псым ычIэгъ хъугъэ къуаджэхэм янэпкъхэм, нэмыкIхэм А. Тэур ащытIагъ. Аслъан иIофшIакIэ къэзыIотэрэ сурэтхэр, къыгъотыгъэ пкъыгъо лъапIэхэм ащыщхэр музеим къы­щагъэлъагъох.

А. Тэум иIофшIагъэ зыгъэлъа­пIэхэу СтIашъу Юрэ, Шъхьап­лъэкъо Къэсэй, Къэзэнэ Юсыф, Къуекъо Асфар, ЕмтIылъ Юсыф, Сулейман Фатимэ, Iэтэжьыкъо Фатимэ, Сихьаджэкъо Иринэ, Бэгъушъэ Алый, Къуижъ Къэп­лъан, нэмыкIхэм язэфэхьысыжьхэр щыIэныгъэм къыпкъырэкIых. А. Тэум къыфэгушIуагъэхэм «тхьа­шъуе­гъэпсэу» къариIожьыгъ.

Сурэтхэр музеим къыщытетхыгъэх.

ЕмтIылъ Нурбый

adygvoice.ru

 

Еджагъэх 333 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.