Блыпэ, Бэдзэогъум и 30 2018 11:12

Адыгэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм и мафэ игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыщт

Адыгэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм и мафэ шышъхьэIу и 1-м Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIыщт. Мыгэ мы мафэр зэрэхагъэунэфыкIырэр илъэс 20 хъущт.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ лъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэри1уагъэмк1э мэфэкIыр игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыщт.

Мыекъуапэ дэт филармонием ипэчIынатIэу Iут пчэгум мэфэкIыр щыкIощт. Орэд-къэшъо къэгъэлъэгъонхэм артист цIэрыIохэу Дзыбэ Мыхьамэт, Быщтэкъо Азэ­мат, купхэу «Ошъутенэр», «Абрекхэр», нэмыкIхэри къырагъэблэгъагъэх. IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэр зэхахьэм къыщагъэлъэ­гъощтых, адыгэ джэгу­шхокIэ мэфэкIыр аухыщт.

 

Еджагъэх 501 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.