Бэрэскэшху, Мэкъуогъум и 08 2018 03:26

Зэрэдунаеу Адыгэхэм япчъагъэ милион 7 фэдиз мэхъу

Дунаем Адыгэхэм я пчъагъэ зыфэдизыр гъэнэфагъэ щыIэп ыкIи ащ зыгорэ статистикэ-шIэныгъэ хэлъэу дэлажьэу щыIэп. Мы Iофым ТIуапсэ Пресс кIуакIэу иIэмкIэ дэлэжьэнэыр ипшъэрылъхэм зэу зыфигъэуцужьыгъэхэм ащыщ. Пчъагъэхэм лъапсэу афэтшIыгъэр, Къэралхэм къатырэ статистикэхэр ары, Адыгэ хасэу дунаем тетхэм къатхыгъэхэр ары ыкIи ТIуапсэ Пресс нэмкI статистикэ шIыкIэхэм атетэу ышIыгъэхэр ары.

Адыгэхэм япчъагъэ шъыпкъэм пэблагъэу щыIэх пIон плъэкIыщт, Адыгэ республикэмкIэ, Къэбэртае-Балкъэр РеспубликэмкIэ ыкIи Къэрэщай-Черкес РеспубликэмкIэ. Урысие Федерацием изэфэшъхьэф шъолъырхэми пчъагъэхэр шъыпкъэм пэблагъэу бгъэнэфэн плъэкIыщт.
ХэхэсымкIэ Адыгэхэм япчъагъэ гъэнэфагъэу щыIэп. Ащ Адыгэ хасэу щыIэхэм пчъагъэгорэхэр къаты ау ахэр шъыпкъэдэд пIон плъэкIыщтэп. Хасэхэм кIуачIэ яIэп мы Iофым нахь игъэкIотыгъэу дэлэжьэнхэу.

Хэгъэгухэм ашIыгъэ статистикэхэм, дунаем тет Адыгэ хасэхэм къатхыгъэхэм ыкIи ТIуапсэ Пресс статистикэу ышIыгъэхэм атетэу, Адыгэхэм япчъагъэ зэхэдгъэуцуагъ. Мы тхыгъэм джыри тыдэлажьэщт. Нахь пчъагъэ гъэнэфагъэхэр щыIэ зыхъукIэ зэхъокIынгъэхэр фэтшIыщт.

Адыгэ Хэкур = 735.000
Адыгэ Республикэ = 114.000
Къэбэртае-Балкъэр Республикэ = 516.000
Къэрэщай-Черкес Республикэ = 61.000
Краснодар шъолъырэр = 28.000
Адыгэ Хэкум инэмыкI шъолъырхэр = 16.000

Ипшъэрэ Кавказ Республикэхэр = 8.000
(Ипшъэр Iосетие, Чечеие, Ингушетие, Дагестан)

Ихэрэ Кавказ Республикэхэр = 5.000
(Грузие, Азэрбайджан, Армение, Абхазие, Ихэрэ Iосетие)

Урысие Федерацием изэфшъхьэф шъолъырхэр = 127.000
(Къалэу Москва, Къалэу Снкт-Птербург, НэмыкI шъолъырхэр)

КъокIыпIэ Благъэр = 3.700.000
Тыркуер = 5.500.000
Сириер = 120.000
Иорданиер = 80.000
Израил = 4.500
Леван = 3.000
Ирак = 5.000
КъокIыпIэ БлагъэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 4.000


Европэ = 80.000
Германиер = 70.000
Голандиер = 2000
ЕвропэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 8.000

Африкэр = 70.000
Мысыр = 10.000
Ливие = 50.000
АфрикэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 10.000

Асие - 30.000

Ипшъэрэ Амеркэ = 15.000
Америкэ Зэгот Хэгъэгухэр = 12.000
Канада = 1.000
Ипшъэрэ АмеркэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 2.000

Ихэрэ Америкэ = 8.000

Австралие = 1.000

Пстэри зэхэтэу 7.000.000 еблагъэ.

tuapsa.blogspot.com

 

Еджагъэх 209 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.