Шэмбэт, ЖъоныгъуакIэм и 19 2018 04:24

Иорданием ит зэфэшъхьаф хасэхэр зэгъусэхэу шъыгъо-шIэжь мафэр хагъэунэфыкIыщт

Амман, ЖъоныгъуакIэм и 19

ЖъоныгъуакIэм и 21-м, 2018-рэ илъэсым, Иорданием щылажьэрэ зэфэшъхьаф хасэхэр зэгъусэхэу шъыгъо-шIэжь мафэр хэсэ гупчъэм иунэ щызэдхагъэунэфыкIыщт. Ащ хасэу хэлэжьэщтхэр:
"Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэ", "Кавказым щыпсэурэ Адыгэхэм яныбжьэгъу хасэ", "НыбжьыкIэ хасэ - Алджил Алджадид", "Налщыч уневерситэм къыкIэкIыгъэхэм яхасэ", "Дунае Адыгэ Кулътурэ Академие" ыкIи "Нахьыжъ хасэ".

Зэхахьэр сыхьатэ 19.00-м рагъэжьэныш сыхьатэ 21.00-рэ нэс кIощт.

Зэхахьэм щашIэщтхэр:
- заом хэкIодагъэхэм ясаугъэт къызэIуахыщт.
- Иорданием игимнрэ Адыгэхэм ягимнрэ къырагъэIощт.
- КъурIан къеджэщтых.
- ЗинэкIыгъэхэр хагъэIэжьыщтых.
- Пчъыхьэ нэмазэ ашIыщт.
- Хасэ гупчъэм итхьэматэрэ нахьыжъ хасэм итхьэматэрэ къэгущыIэщтых.
- НыбжьыкIэ хасэм итхьэматэ къэгущыIэщт.
- Филмэу "1864 - Адыгэ лъэпкъ гъэкIод" зыфиIорэм щыщ пычъэгъухэр "Ныбжьэгъу хасэм" къигъэлъэгъощтых, (филмэр зишIыгъэр: Шыкъым Нарт).
- Адыгэ академием ыкIи Налщыч уневерситэм къыкIэкIыгъэхэм ащыщхэм усэхэр къаIощтых.

 

Еджагъэх 428 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.