Бэрэскэшху, Мэлылъфэгъум и 27 2018 12:13

ТIуапсэ шъолъырым Адыгэ бзылъфыгъэхэм яхасэ зэхащагъ

Мэлылъфэгъум и 23-м, 2018 илъэсым, Адыгэ хэкум и ТIуапсэ шъолъырым щыIэ Адыгэ къуаджэхэм ащыпсэухэрэм ыкIи къалэу ТIуапсэ ащыщхэм зэхахьэ ашIыгъ. Джащ фэдэу интернет чылагъо хъагъэу фасебукум къыщетхы Адыгэ бзылъфыгъэ активистэу АчIыгъу Дэхэнагъу.

Зэхахьэм Адыгэ лъэпкъым фэгъэхьыгъэ зэшIомыхыгъэ Iофхэм атегущыIагъэх. Адыгабзэм, Адыгэ Хабзэм ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм яIоф зытетым узэримыгъэрэзэщтыр къэгущыIагъэхэм къыхагъэщыгъэх.

Iофыгъоу зэхахьэм къыщаIэтыгъэхэм уадэлэжьэным пае къекIолIагъэхэм унашъо ащтагъ хасэ зэхащэнэу ыкIи ар занкIэу зэхащагъ, хасэм изэхэтыкIэ шIыкIи (устав) ащтагъ. Хасэм цIэу фашIыгъэр Адыгэ бзылъфыгъэхэм я хасэу "Насып".

Хы-Iушъом Адыгэ къуаджэ 14 Iут. Ащ фэшъхьэфэу Адыгэ мин пчъагъэхэр къалэхэм ащэпсэух: Шъачъэ, ТIуапсэ, ПсышIуапIэ, Жьыбгъэ, Анапэ ыкIи нэмыкIхэр.

 

dehenay12

АчIыгъу Дэхэнагъу

Еджагъэх 295 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.