Версия для печати
Мэфэку, Мэлылъфэгъум и 26 2018 04:11

Лъэпкъ ныпыр адыгэхэр зыщыпсэурэ чIыпIэ пстэуми ащыбыбэтагъ

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 25

Адыгэ лъэпкъым имэфэкI анахь дахэхэм ыкIи кIэракIэхэм ащыщ адыгэ быракъым имафэ. ЗэкIэ адыгэхэр зыщыпсэурэ чIыпIэхэм, хэгъэгухэм ар ащыхагъэунэфыкIыгъ ыкIи тинып ащагъэбыбэтагъ.

Илъэси 5 хъугъэу Адыгэ Республикэм икъэралыгъо быракъ имафэ мэлылъфэгъум и 25 зэкIэ лъэпкъым хэтэгъэунэфыкIы. Республикэм ирайонхэм мэфэкI зекIонхэр ащызэхащагъэх.

Тыркуем, Иорданием, Израиль, Европэ хэгъэгухэм, Америкэм якъэлахэм, ячылыхэм адыгэ ныпым пае мэфэкI зэхахьэхэр ащыIагъэх. Истанбул адыгэхэм машинэ зекIо зэхащагъ, быракъхэр аIыгъхэу Босфор зэпырыкIыгъэх.

Сурэтхэр адыгэ ныпым имафэ ихэгъэунэфыкIын щытырахыгъэх

 

turkey1

 

turkey2

 

maykop

 

maykop2

 

nalchik

 

 

Еджагъэх 274 фэдизэрэ