Мэфэку, Мэлылъфэгъум и 12 2018 19:08

Адыгабзэм изэгъэшIэн шIэныгъэ конференцие иным щытегущыIагъэх

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 12

Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ гумэкIыгъоу, къиныгъоу къэуцухэрэм ыкIи ахэмэ хэкIыпIэ афэхъущтыхэм афэгъэхьыгъэ шIэныгъэ конференцие Мыекъуапэ щыкIуагъ. Гуманитар ушэтынхэмкIэ АР-м иинститутэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зихьырэм ар зэхищагъ.

Бзэм дэлэжьэрэ шIэныгъэлэжьхэр, кIэлэегъаджэхэр, общественнэ зэхахьэхэм ялIыкIохэр конференцием хэлэжьагъэх. Адыгабзэр зэкIэ республикэм иеджапIэхэм ащызэрагъэшIэным пае ищыкIагъэхэм ыкIи шIэгъэн фаехэм яусагъэх. Республикэм иеджапIэхэм ащашIыгъэ ушэтынхэм ыкIи уплъэкIунхэм мы конференциер къакIэлъыкIуагъ. Социлогием епхыгъэ ушэтынхэри ахэмэ ащыщых.

Адыгабзэри, урысыбзэри республикэм икъэралыгъуабзэх, ау бзэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр икъоу гъэцэкIагъэ хъурэп, адыгабзэмкIэ сыхьатхэр мэкIэ дэдэх, ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэнкIэ тхылъхэр щыIэхэп, е икъухэрэп. Фэдэ зэфэхьысыжьхэр конференцием щашIыгъэх. ДжырэкIэ адыгабзэмкIэ егъэджэн тхылъхэм язэхэгъэуцон ыкIи якъыдэгъэкIын анахь шъхьаI. Мыщ институтым ишIэныгъэлэжьхэр дэлажьэх.

Адыгабзэр къызэтенэным пае тыдэкIи щыIун ыкIи ащкIэ зэкIэри тхыгъэн фае, - аIуагъ социолог шIэныгъэлэжьхэм, - гъогу тамыгъэхэм, псэупIэхэм ацIэхэм анэсыжьэу. Джащ фэдэу непэрэ технологиехэм адиштэрэ шIыкIэхэр адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ агъефэдэщтых. ГущыIэм пае, институтым мультфильмхэр щызэрадзэкIых, адыгэ пшысэхэр макъэкIэ тыратхэх.

ШIэгъэн фае къодыеу къэмынэу мы конференцием ыуж бзэм изэгъэшIэн зэхъокIыныгъэхэр фэхъунхэм зэкIэри щэгугъых. Ау ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн унагъохэр фэмыехэмэ, ясабыйхэм адэмыгущыIэхэмэ ашIэрэ пстэуми пкIэ яIэщтэп.

 

Еджагъэх 410 фэдизэрэ

2 комментарии

  • Комментировать Азэмэт Цагъэ Блыпэ, Мэлылъфэгъум и 16 2018 17:01 написал Азэмэт Цагъэ

    Тхьэм жиIэ!
    Фlы дыдэу евгъэкIуэкIащ.

  • Комментировать Азэмэт Цагъэ Блыпэ, Мэлылъфэгъум и 16 2018 17:01 написал Азэмэт Цагъэ

    Тхьэм жиIэ!
    Фlы дыдэу евгъэкIуэкIащ.

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.