Бэрэскэжъый, Мэлылъфэгъум и 11 2018 05:33

Жьэмыхъо Амжад фэгъэхьыгъэ гукъэкIыжь зэхахьэ Амман щыкIощ

Амман, мэлылъфэгъум и 11

Мэлылъфэгъум и 14-м, сыхьатэ 20.00-м, гъэрекIо идунае зихъожьыгъэ историе-тхакIоу Жьэмыхъо Амжад фэгъэхьыгъэ гукъэкIыжь зэхахьэ Иораданием икъэлашъхьэу Амман дэт Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Алджил-Алджадид) иунэ щыкIощт. Ащ тхакIом фэгъэхьыгъэу къыщыгущыIэщтых.

Мы зэхахьэм кIэщакIоу иIэхэр, Иорданием щылажьэрэ хасэхэу: "Кубан", "НыбжьыкIэ Хасэ" ыкIи спутник тв "Нарт".

Жьэмыхъо Амжад Адыгэ лъэпкъым ыкIи Адыгэ хэкум афэгъэхьыгъэ тхылъхэр зэфэшъхьэф бзэхэмкIэ къыдигъэкIыгъэх ыкIи итхыгъэхэр зэфшъхьэф журналхэм, гъазетхэм къарихьагъэх. Интернет сайтбэ къызэIуихыгъ ыкIи чылагъо хъагъэхэм (фасебук) чанэу ахэлажьэщтыгъэ. Амжад жъоныгъуакIэм и 1-м 1964-рэ илъэсым Иорданием къыщыхъугъ, чъэпыогъум и 7-м 2017-рэ илъэсым идунае ыхъожьыгъ.

 

amjadjamukha2

 

kubanamjad

 

Еджагъэх 448 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.