Бэрэскэжъый, Мэлылъфэгъум и 04 2018 05:17

ГъукIэпсшъэукъо Шеомир икъэгъэлъэгъон Ню-Джерси щыкIощт

Мэлылъфэгъум и 14-м, Адыгэ Республикэм щыщ пшахъом хэзышIыкIырэ сурэтышIэу ГъукIэпсшъэукъо Шеомир икъэгъэлъэгъон Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ит шъолъырэу Ню-Джерси щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм иунэ щыкIощт.

СурэтышIым къигъэлъэгъощтыр зыфэгъэхьыгъэщтыр тIоу угощыгъэ, ахэм цIэу фашIыгъэхэр "Адыгэ Хэку" ыкIи “1763-1864”.

Мы къэгъэлъэгъоным хэлэжьэщт Америкэм щыIэ къэшъуакIо купэу "Нартхэр".

Къэгъэлъэгъоныр сыхьатэ 18.00-м рагъэжьэщт.

УпчIэ зиIэхэм Хьабэхъу Зарима мы телефонымкIэ зыфагъэзэн алъэкIыщт: 646-724-5008

Мы мэкъэгъэIур Америкэм щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм фасебукум щыриIэ нэкIубгъом къыхэтхыгъ.

 

 

Еджагъэх 309 фэдизэрэ

Медиа

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.