Версия для печати
Бэрэскэжъый, Гъэтхапэм и 21 2018 16:01

Адыгэ илъэсыкIэр Мыекъуапэ щыхагъэунэфыкIы

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 21

Пасэм илъэсыкIэр мэфи 3 агъэмэфэкIыщтыгъ - гъэтхапэм и 20 щегъэжьагъэу и 22 нэсэу.

Ижъырэ шэн-хабзэхэр къызщагъэлъагъорэ мэфэкI ин Мыекъуапэ игупчэ щызэхащагъ.

Адыгэ джэныкъом ыпашъхьэ илъэсыкIэ мэфэкIыр щэкIо. Адыгэхэр илъэсыкIэм зэрэпэгъокIыщтыгъэхэри мы джэныкъом тешIыхьагъэ сурэтхэм яз.

Сурэтхэр илъэсыкlэ мэфэкIым къыщытетхыгъэх.

newyearmaykop2

 

newyearmaykop3

 

newyearmaykop5

 

newyearmaykop6

 

newyearmaykop8

 

Еджагъэх 433 фэдизэрэ