Тхьаумаф, Гъэтхапэм и 11 2018 17:49

Шъхьафит бэнэнымкIэ Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыщ кIалэм текIоныгъэ къыхьыгъ

Налщыч, гъэтхапэм и 11

Шъхьафит бэнэнымкIэ дунэе зэнэкъокъухэр Бурятием щаухыгъэх. Мы республикэм ипащэ ишIухьафтынхэр ахэмэ арылъыгъэх.

Улан-Удэ щыбэнагъэх Iурыш Анзоррэ Джэдыу Аниуаррэ.

Iурыш Анзор къыщэчырэр кг 92 мэхъу, бысымэу Тимур Баторовым пчъагъэр II-0 текIуагъ ыкIи апэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Iурыш Анзор бэнэгъуи 4 иIагъ ыкIи ахэмэ ялъэхъан пчъагъэу ригъэкъугъэр 36-2, нахь пчъэгъабэр Анзор иех.

Джэдыу Аниуар (кг 79) ибэнэгъу ащ фэдизэу дэгъугъэп. Рио щыкIогъэ Олимпиадэм ыуж мыр егъэжьэжьыпIэу хъугъэ.

Апэрэ бэнэгъур пчъагъэр 11-0 псынкIэ дэдэу къыхьыгъ, ау Джэдыу Аниуар шъобж тещагъэ хъугъэ ыкIи медалым пае бэнэгъум техьажьыгъэп.

Къэзытхырэр: http://kbrria.ru

 

anzorwrish

Еджагъэх 399 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.