Бэрэскэжъый, Гъэтхапэм и 07 2018 19:29

Жэнэ Къырымызэ гъэтхапэм и 7 къызыхъугъэ маф

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 7

Жэнэ Къырымызэ ыцIэ зымышIэрэ цIыф Адыгеим исэп, IэкIыб хэгъэгухэм ащыIэ адыгэхэми зэлъашIэ. УсэкIо цIэрыIу, тхакIо, кIэлэцIыкIухэм апаи тхэщтыгъэ. Иусэхэр мэкъамэм ралъхьагъэхэу орэдэу къакIох. Бэми ахэр лъэпкъ орэдых ашIошIэуи мэхъу.

Жэнэ Къырымызэ къуаджэу Афыпсыпэ гъэтхапэм и 7-м, I9I9 илъэсым къыщыхъугъ. Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъ, Адыгэ кIэлэегъэджэ институтыр къыухыгъ, хэку гъэзетым щылэжьагъ. I935 илъэсым щегъэжьагъэу итхыгъэхэр къыхаутых. "Урысыем культурэмкIэ иIофышIэ гъэшIуагъ" зыфиIорэ щытхъуцIэр къылэжьыгъ.

Илъэпкъ Жэнэ Къырымызэ фэтхагъ. Сабыйхэм апае усэхэр адыгэ шэн-хабзэхэр ашIэнхэм фэгъэхьыгъэх - "Тэтэжъ ыпакIэхэр", "Лэжьыгъац", "Тэтэжъ илул", "Тыгъэ", "Псыхъожъый".

"Синан", "Хэбзэ дахэу тэ тиIэр джащ фэд, "О унитIу", "Пшъэшъэ удж орэд", "Сэ сынэкIэ зэкIэ къыоплъыгъэемэ" - мы орэдхэм ягущыIэхэр Къырымызэ ытхыгъэх. Иусэу I00 фэдиз орэдышъом ралъхьагъэх.

СССР-м илIыхъужъэу Андрыхъое Хъусенрэ Жэнэ Къырымызэрэ джыри ныбжьыкIэ дэдэхэзэ кIэлэегъэджэ техникумым щызэIукIэгъагъэх. Андрыхъое Хъусен заом зыхэкIуадэм ыуж, ащ иусэхэр зыдэт тхылъэу «Орэд къэсIощт» Жэнэ Къырымызэ къыдигъэкIыжьыгъ.

1983 илъэсым Жэнэ Къырымызэ дунаим ехыжьыгъ.

 

Еджагъэх 247 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.