Бэрэскэжъый, Мэзаем и 07 2018 18:28

ГъукIэ Замудинрэ Унэрэкъо Раерэ Японием къикIыжьыгъэх

Мыекъуапэ, мэзаим и 7

Адыгэ Республикэм щыщ шIэныгъэлэжь зэшъхьагъусэхэу ГъукIэ Замудинрэ Унэрэкъо Раерэ тхьэмафэм ехъурэ Японием къэтыгъэх. Ахэр ащ кIонхэу зэрэхъугъэм итарихъ 20I6 илъэсым къыщежьэ.

Хоккайдо дэт къэралыгъо университетым ипрофессорэу, бзэшIэныгъэлэжьэу Ицудзи Тангику ыкIи орэдхэмкIэ шIэныгъэлэжьэу Чика Тангику Адыгеим щыIагъэх. Японием мэкIэ дэдэу къинэжьыгъэ лъэпкъэу айнхэм ахэр ащыщых.

Айнхэм якультурэрэ ятарихърэ язэгъэшIэнкIэ гупчэм щэлажьэх. Айнхэм ямэкъэмэ псэуалъэу тонкорри ыкIи адыгэ шыкIэпщынэр зэфэдэх, ащ ылъапсэ аушэтынэу Мыекъуапэ щыIагъэх. Нэужым Адыгеим щыщ шIэныгъэлэжьэу ябысымыгъэхэр рагъэблэгъагъэх.

ГъукIэ Замудин адыгэ лъапкъым щызэлъашIэрэ шыкIэпщынэшI, шыкIэпщынау, пIуаблэхэр ешIых, ижъырэ орэдыжъхэр къеIох. Унэрэкъо Рае филологие шIэныгъэхэмкIэ доктор, лъэпкъ IорыIуатэр еугъоижьы. Джы ахэр Японием къэтыгъэх.

Хоккайдо университетым ыкIи Токио дэт университетэу Вако Замудинрэ Раерэ егъэджэнхэр щызэхащагъэх. Лъэпкъ культурэм, тарихъым иухъумэнкIэ шIыкIэхэр афаIотагъэх. Адыгэ лъэпкъым икъэбар арагъэшIагъ, айнхэм нэlуасэ зафашIыгъ.

 

27783916 10155758845528127 532190571 n

Еджагъэх 524 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.