Бэдзэогъум и 17-м, ныдэлъфыбзэхэм апае законэу Урысые Федерацием ипарламент къыдигъэкIыщтым фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ зэхьахь Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм икъэлашъхьэу Налщыч щырагъэкIокIынэу арыгъэ ыкIи…
Адыгэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм и мафэ шышъхьэIу и 1-м Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIыщт. Мыгэ мы мафэр зэрэхагъэунэфыкIырэр илъэс 20 хъущт. Адыгэ Республикэм…
Мэкъуогъум и 16-м щегъэжьагъэу и 20 нэс, Кавказым ичIыопс къэзыухъумэрэ хасэм илэжьакIохэм Адыгэ Республикэм ит къушъхьэу Тыбгэ иIэнэ гъунэ къакIохьыгъ…
Бэдзэогъум и 4-м, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Араб Зэгот Эмиратым щыщ фирмэу «Аль Фаладж» ипащэхэм Мыекъуапэ щаIукIагъ. Фирмэу…
Налщыч щыщ активистхэр   Мэкъуогъум и 30-м, Урысые Федерацием хэт Республикэхэм ащылажьэрэ зэфэшъхьаф зэхэт купхэр ыкIи цIыфэу лъэпкъ Iоф зэрихьэхэрэм…
Мыекъуапэ, мэкъуогъум и 26 Мэкъуогъум и 26-м, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Муратрэ "Кубан кредит" банкым итхьэматэу Чупрынникова Нинарэ зэгурыIоныгъэ…
Урысые Федерацием ипарламент ныдэлъфыбзэхэм афгъэхьыгъэ законэу къыдагъэкIыщтым зэрэдрамыгъащтэрэм фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ захьахь (митинг). ЗыщыкIощтыр: Тырку Республикэ, къалэу Истамбыл, урамэу Истиклал. КIэщакIор:…
Мы аужьырэ тхьэмафэм Сирием ит Адыгэ къуаджэу Мардж-Султан игъэкIотыгъэу хьыкумэт гъэIоршIапIэхэр щэлажьэх. Ахэм къуаджэм остыгъэр, псэр нагъэсыжьынэу дэлажьэх. Телефон зэпхынгъэхэри…
Непэ, мэкъуогъум и 23-р Адыгэ бзылъфыгъэм имафэу хагъэунэфыкIы. Дунаем тет Адыгэ бзылъфыгъэ пстэуми тафэгушIо ыкIи тхьэм телъэIу псэуныгъэ пытэ яIэнэу,…
Ныдэлъфыбзэхэр къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхахь Хэлэжьэщтых: ШIэныгъэлэжьхэр, лъэпкъ Iофым пылъхэр ыкIи нэмыкIхэр. ЗыщыкIощтыр: Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, къ. Налщыч, урамэу Ахохова, 169. 26.06.2018…
Мэкъуогъу мазэм Урысые Федерацием щыкIорэ дунае фотбол зэнэкъокъум тефэу, къалэу Шъачъэ музикэмкIэ дунае зэнэкъокъу щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъ Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщэу…
Страница 1 из 21