Super User

Super User

Бэрэскэжъый, Бэдзэогъум и 18 2018 14:34

07.08.2018 - Адыгэ хэгъэгу джэгушхо Мыекъуапэ щыкIощт

Адыгэ хэгъэгу джэгушхо

ЗыщыкIощтыр: Адыгэ Республикэ, къалэу Мыекъупэ ихатэ-парк.

Хэлэжьэщтых: Адыгеим, Къэбэртаем, Щапсыгъэм, Черкесск, Ростов, Краснодар, Армавир, Мэздэгу, Москва, Пятигорск (псыфабэ), Петрбург, Тыркуем, Иорданием, Сирием, Израил, Европэм ащыщ кIалэхэр пщъашъэхэр.

07.08.2018, сыхьатэ 18.00.

Къушъхьэ лъэс зэфачъэхэу "Скайраннинга"-рэ "Трейлраннинга"-рэ (Sky Race)

Къэрэщай-Черкес Республикэ, къушъхьэ зэхэт чIыпIэу Архыз.

2018 илъэсым, бэдзэогъу (07) мазэм икIэм.

Скайраннинга: 2000 метр зилъэгагъэ чIыпIэхэм лъэс зэфачъэ щыпшIыныр ары.

Трейлраннинга: ЧIыопсым лъэс зэфачъэ щыпшIыныр ары.

Къызхэтхыгъэр: kavtoday.ru

Къэгъэлъэгъоным ицIэр: Кино Чэщ

Адыгэ Республикэ, Мыекъуапэ ихатэ-парк.

25.08.2018, сыхьатэ 20.00.

Къызхэтхыгъэр: adigea.aif.ru

Бэдзэогъум и 17-м, ныдэлъфыбзэхэм апае законэу Урысые Федерацием ипарламент къыдигъэкIыщтым фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ зэхьахь Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм икъэлашъхьэу Налщыч щырагъэкIокIынэу арыгъэ ыкIи ащ фэгъэхьыгъэ тхьапэхэр къэлэ администрацием фагъэхьыгъагъэх ау ахэм фитыныгъэ къаратыгъэп мырэзэныгъэ зэхахьэ ашIынэу. Джащ фэду Кавказ-Узыл сайтым къыщатхы.

ТхьэмафитIу ипкIэ Адыгэ активистхэм тхьапэхэр чIалъхьэгъагъэх къэлэ администрацием. ЧIыпIэу мырэзэныгъэ зэхахьэр зыщашIыщтыгъэр Налщыч дэт утыкоу "ЗэгурыIоныгъэ" (Согласия). Налщыч къэлэ администрацие джэуапэу къаритыжьыгъэм зэритымкIэ тхьапэхэм зыгорэхэр къащэкIэх.

Адыгэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм и мафэ шышъхьэIу и 1-м Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIыщт. Мыгэ мы мафэр зэрэхагъэунэфыкIырэр илъэс 20 хъущт.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ лъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэри1уагъэмк1э мэфэкIыр игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыщт.

Мыекъуапэ дэт филармонием ипэчIынатIэу Iут пчэгум мэфэкIыр щыкIощт. Орэд-къэшъо къэгъэлъэгъонхэм артист цIэрыIохэу Дзыбэ Мыхьамэт, Быщтэкъо Азэ­мат, купхэу «Ошъутенэр», «Абрекхэр», нэмыкIхэри къырагъэблэгъагъэх. IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэр зэхахьэм къыщагъэлъэ­гъощтых, адыгэ джэгу­шхокIэ мэфэкIыр аухыщт.

 

Бэрэскэжъый, Бэдзэогъум и 11 2018 06:48

01-02.08.2018 - Адыгэ фестиваль Рихьание щыкIощт

Адыгэ Фестиваль

Израиль, Адыгэ къуаджэу Рихьание.

Фестивальыр мафи 2 щыIэщт, щыщхьэIум и 1-м щегъэжьагъэу и 2-м нэс. Ащ хэлэжьэщтых кулътурэм пылъ зэфэшъхьаф зэхэт купхэр (къэшъо, орэд ыкIи нэмыкIхэр).

01.08.2018 - 02.08.2018

Къызхэтхыгъэр: circassians.co.il

 

Адыгэ къэшъо-къэгъэлъэгъон

Иорданием щыщ Дунае Адыгэ Академием икъэшъуакIо купэу "Къушъхьэхэм якъохэр"

Къэшъо-къэгъэлъэгъоныр зыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Джаращ, къэгъэлъэгъонхэр къызыщагъэлъагъорэ зэIухыгъэ унэ.

24.07.2018, пчъыхьэм.

Къызхэтхыгъэр: khaberni.com

Адыгэ къэшъо-къэгъэлъэгъон

Иорданием щыщ Адыгэ къэшъуакIо купэу "Ал-Ахли".

Къэшъо-къэгъэлъэгъоныр зыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Джаращ, къэгъэлъэгъонхэр къызыщагъэлъагъорэ зэIухыгъэ унэ.

28.07.2018, сыхьатэ 21.00.

КIэхьапкIэр динар 7.

Ныдэлъфыбзэхэм апае законэу Урысые Федерацием ипарламент къыдигъэкIыщтым фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ зэхьахь.

ЗыщыкIощтыр: Кэбэртае-Бэлкъар Республикэ, къалэу Налщыч, урамэу Ленина, утыкоу ЗэгурыIоныгъэ (Согласия).

17.07.2018, сыхьатэ 16.00-м щегъэжьагъэу 18.00 нэс.

Мы мырэзэныгъэ зэхахьэр зэрашIыщтым фэгъэхьыгъэ тхьапэхэр къалэм ихасэ фагъэхьыгъэх.

Мэкъуогъум и 16-м щегъэжьагъэу и 20 нэс, Кавказым ичIыопс къэзыухъумэрэ хасэм илэжьакIохэм Адыгэ Республикэм ит къушъхьэу Тыбгэ иIэнэ гъунэ къакIохьыгъ ыкIи ащ ишъхьэ дэкIоягъэх мышъэу а чIыпIэхэм ащыпсэухэрэм япчъагъэ зэрагъэшIэным пае.

Мэфи 5 къызакIохьэм мышъэ 20 фэдиз алъэгъугъ. Хасэм илэжьакIохэм зэралъытэрэмкIэ мышъэу алъэгъугъэхэри ахэтэу а чIыпIэу зыдэщыIагъэхэм мышъэ 50 фэдиз ащэпсэу.

Къушъхьэу Тыбгэ илъэгагъэ метрэ 3064 фэдиз мэхъу. Ар Адыгэ Республикэм ит анахь къушъхьэ лъагэу ЧIыгущ (3238 м) ипшъэкIэ Iут.

 

mishe2

 

mish3

 

Страница 1 из 26