Без категории

Без категории (38)

Адыгэ кулътурэм и маф

КIэщыкIор: Америкэм щыIэ Адыгэ ШIушIэ Хасэ.

ЗыщыкIощтыр: Америкэ Зэгот Хэгъэгухэр, шъолъырэу Ню-Джерси, хасэм иунэ.

Уахътэр: 22.09.2018

Хасэм исайт: cbaamerica.org

adygeday

Адыгэ кулътурэм и дунае фестиваль

Адыгэ Республикэ, Мыекъуапэ.

02.10.2018 щегъэжьагъэу и 06.09.2018-м нэс.

Къызхэтхыгъэр: adygtv.ru

Iоныгъум и 22-м, 2018-рэ илъэсым, Адыгэ къуаем и фестиваль Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Даховскэ пэблагъэу щыкIощт. Ащ Республикэм изэфэшъхьаф шъолъырыхэм ащыщэу цIыфыбэ хэлэжьэщт.

Фестивалым Адыгэ къуаем фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр, къэгъэлъэгъонхэр щыIэщтых.
КIэухым Адыгэ джэгу къытауIошIохьыжьыщт.

Къызхэтхыгъэр: kuban.kp.ru

 

дд

 

Мэфэку, ШышъхьэIум и 30 2018 12:28

30.09.2018 - Иордание: НыбжьыкIэ хасэм зэфэс иIэщт

Автор

НыбжьыкIэ хасэм (Алджил-Алджадид) и зэфэс

Зэфэсым хасэм игъэцэкIагъэхэм хэплъэщтых ытIанэ хэдзынхэр щыIэщт.

ЗыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Амман, ныбжьыкIэ хасэм иунэ.

30.09.2018, сыхьатэ 19.00-м рагъэжьэщт.

Къызхэтхыгъэр: facebook.com

Ипшъэрэ Кавказым къушъхьэфачъэкIэ къушъхьэ ечъэхыным ичемпионат (зэнэкъокъу)

Къэрэщай-Черкес Республикэ, къушъхьэ зэхэт зыгъэпсэфыпIэу Архыз.

Зэнэкъокъур къотамэ заулэ мэхъу. Ахэм хэлэжьэнхэ алъэкIыщт къушъхьэфачъэкIэ гъэсагъэхэри мыгъэсагъэхэри.

Iоныгъум и 22-м щегъэжьагъэу и 23-рэ нэс.

Къызхэтхыгъэр: alaniatv.ru

Адыгэ къужъым и маф

ЗыщыкIощтыр: Адыгэ Республикэ, Мыекъопэ шъолъырым ит псыхъоу Руфабгъо.

18.08.2018, сыхьатэ 11.00.

Руфабгъо псыхъом ицIэ шъыпкъэр зэтефыгъэу къаIо: 1. Гъофыбгы 2. Сырыф.

 

rff

Мэфэку, ШышъхьэIум и 09 2018 09:28

14-16.09.2018 - Мыекъуапэ икъэлэ мэфэкI маф

Автор

Адыгэ Республикэм икъэлашъхьэу Мыекъуапэ икъэлэ мэфэкI мафыр Iоныгъом и 14-м щегъэжьагъэу и 16-м нэс кIощт.

Мыекъуапэ ихатэ-парк, урамэу Краснооктябрьскэ, утыкоу Ленин ыкIи нэмыкI чIыпIэхэм мэфэкI зэхахьэхэр, джэгухэр, зэнэкъокъухэр мэфи 3 ащыкIощтых.

Абрэдж Алмир фэгъэхьыгъэ гукъэкIыжь къэгъэлъэгъон

Адыгэ Республикэ, Мыекъуапэ, лъэпкъ музей.

01.08.2018, сыхьатэ 15.00.

Бэрэскэжъый, Бэдзэогъум и 18 2018 14:34

07.08.2018 - Адыгэ хэгъэгу джэгушхо Мыекъуапэ щыкIощт

Автор

Адыгэ хэгъэгу джэгушхо

ЗыщыкIощтыр: Адыгэ Республикэ, къалэу Мыекъупэ ихатэ-парк.

Хэлэжьэщтых: Адыгеим, Къэбэртаем, Щапсыгъэм, Черкесск, Ростов, Краснодар, Армавир, Мэздэгу, Москва, Пятигорск (псыфабэ), Петрбург, Тыркуем, Иорданием, Сирием, Израил, Европэм ащыщ кIалэхэр пщъашъэхэр.

07.08.2018, сыхьатэ 18.00.

Къушъхьэ лъэс зэфачъэхэу "Скайраннинга"-рэ "Трейлраннинга"-рэ (Sky Race)

Къэрэщай-Черкес Республикэ, къушъхьэ зэхэт чIыпIэу Архыз.

2018 илъэсым, бэдзэогъу (07) мазэм икIэм.

Скайраннинга: 2000 метр зилъэгагъэ чIыпIэхэм лъэс зэфачъэ щыпшIыныр ары.

Трейлраннинга: ЧIыопсым лъэс зэфачъэ щыпшIыныр ары.

Къызхэтхыгъэр: kavtoday.ru

Страница 1 из 3