Без категории

Без категории (34)

Джэгур зэхэзыщэрэр къэшъокIо купэу "Адыги". Ар Москва щыпсэурэ адыгэхэм зэхащагъэ куп. Ныбжьыхэр зэтефыгъэхэу Кавказ къашъохэм щафагъасэх, лъэпкъ джэгухэр хабзэ хъугъэу зэхащэх.

Ансамблэу "Адыги" ихудожественнэ пащэр Батырэ Михаил.

Тхьэумафэм, мэзаим и 11, сыхьатыр 16.00 адыгэ джэгур рагъэжьэщт.

ЗыдэщыIэщтыр: къ. Москва, урамэу Стромынка, 20, апэрэ ун. Москва дэт технологическэ университетым спортымкIэ игупч ары.

Сурэтхэр: kavkaz-dancer.ru

 

moskva2

 

Адыгэ Республикэм иартистхэр ыкIи икупхэр зыхэлэжьэхэрэ къэгъэлъэгъон

КIэщакIор: Адыгэ Республикэм икъэралыгъо филармоний

Адыгэ Республикэ, къ. Мыекъуапэ, урамэу Пионерская, 300

01.02.2018, сыхьатыр 18:30

Филармонием узэрэтеощтыр: +7 8772 56-12-77, +7 8772 52-11-17

Симфоническэ оркестрэм итхьэматэр - Къудаикъо Зуриет

Филармонием исайт: filarmoniya-ra.ru

Блыпэ, Щылэмазэм и 29 2018 13:27

15.02.2018 - Адыгэ ныбжьыкIэ зэхэс Амман щыкIощт

Автор

Адыгэ лъэпкъым фэгъэхьыгъэ ныбжьыкIэ зэхэс-зэхэгущыIэжь

Зэхэсэм цIэу фашIыгъэр: "Адыгэм ифитыныгъэ"

ЗыщыкIощтыр: Дунае Адыгэ Культурэ Академием иунэ, Иордание, къалэу Амман, хьаблэу Джандауил, урамэу Iум-Мтауа Аласламие 48. 

15.02.2018, сыхьатэ 19.00

Къызыхэтхыгъэр: https://www.facebook.com/malik.lebzo?ref=br_tf

Адыгэ пщыналъэм (ижъырэ музика) фэгъэхьыгъэ докуменалънэ фильм + концерт

Хэлэжьэщтых: Нэгъой Заур, Нэгэрыкъо Казбек, Даур Рамазан.

Къызыщагъэлъэгъощтыр: къалэу Москва, урамэу Переведеновский пер. I8 (Арт-пространство ШАГИ)

17.02.2018, сыхьатэ 18.00

КIэхьапкIэр: 400 рубл

Къызыхэтхыгъэр: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001150111259

 

oredkup

Театрэ гушIогъо-къэшIын (комедия)

ЦIэр: "Гум Зэрихьэрэ Шъэф".

КIэщакIор: Адыгэ Республикэм илъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьим ицIэ зихьырэр.

Адыгэ Республикэ, къ. Мыекъуапэ, ур.Пушкина 179.

03.02.2018, сыхьатэ 18.30

Театрэм имэкъэфынхэр: +7 8772 52-13-40, +7 8772 52-76-92

Театрэм ипащэ: ХьакIэгъогъу Къэсэй

Театрэм исайт: adygnt.com

 

teatradyg

Щылэ мазэм и 19-м щегъэжьагъэу и 28-м нэс, Германием икъэлашъхьэу Берлин шхыныгъохэм якъыдэгъэкIын ыкIи чъыгхатэхэм якъэгъэкIын афэгъэхьыгъэ дунае къэгъэлъэгъон щэкIо.

Адыгэ бжьыныф щыгъур Адыгэ Республикэм къыщыдэзыгъэкIэрэ хъызмэтшIапIэу «Хъуажъ» зыфиIорэр къэгъэлъэгъоным хэлажьэ ыкIи Адыгэ бжьыныф щыгъур ащ къыщегъэлъагъо.

Къызыхэтхыгъэр: adygvoice.ru

Орэд концерт

ОрэдыIоу Быщтэкъо Азэмат.

Адыгэ Республикэ, Мыекъуапэ, ур. Пионерская, 300 (къэралыгъо филармоние).

14.02.2018, сыхьатэ 18:30

КIэхьапкIэхэр: +7 8772 56-12-77, +7 8772 52-11-17

Филармонием исайт: filarmoniya-ra.ru

Орэд-пщыналъэ концерт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ орэдыIо купэу «Ошъутен».

Адыгэ Республикэ, къ. Мыекъуапэ, ур. Пионерская, 300 (филармоние).

06.02.2018, сыхьатэ 11.00.

Филармонием имэкъэфын: +7 8772 52-29-68

Филармоние исайт: filarmoniya-ra.ru

Орэд-къашъо концерт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо академикэ купэу «Исламей».

Адыгэ Республикэ, Красногвардейскэ шъолъыр:

19.01.2018, сыхьатэ 17.00, къуаджэу Красногвардейскэ дэт культурэ унэм.
23.01.2018, сыхьатэ 18.00, къуаджэу Джамбэчые дэт культурэ унэм.
25.01.2018, сыхатэ 17.00, къуаджэу Хьатыкъуае дэт культурэ унэм.
26.01.2018, сыхьатэ 18.00, къуаджэу Адамые дэт культурэ унэм.

КIэхьапк1э хэлъэп.

Шъукъеблагъ.

исламей.рф

Бэрэскэжъый, Тыгъэгъазэм 20 2017 14:36

04.01-08.01.2018 - "Субкультур LiveFest" фестиваль Шъачэ щыкIощт

Автор

"Субкультур LiveFest" фестиваль: кинофильмхэр , театральнэ къэгъэлъэгъонхэр ыкIи нэмыкIхэр

Фестивальым артист 40 фэдиз хэлэжьэщтых.

ЗыщыкIощтыр: Краснодар шъолъыр, къ.Шъачэ, зекIо-зыгъэпсэфыпIэу "Роза Хутор".

04.01.2018-м щегъэжьагъэу 08.01.2018-м нэс.

Къызыхэтхыгъэр: tass.ru
Сурэтыр: varlamov.ru

Страница 1 из 3