Без категории

Без категории (50)

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 4

Мэлылъфэгъум и 13-м щегъэжьагъэу и 15-м нэс панкратионымкIэ Урысые Федерацием ичемпионат Мыекъуапэ щыкIощт. Хэгъэгум ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащыщ нэбгырэ 350 ащ хэлэжьэщтых.

Урысые зэнэкъокъухэр спорт гупчэу "Ошъутен" щызэхащэщтых. Ар зыдэщыIэр - Мыекъуапэ, урамэу Степная, 225.

Мэлылъфэгъум и 3-м, мэлылъфэгъум и 4-м ыкIи мэлылъфэгъум и 5-м, Адыгэ Республикэм щыщ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ Иорданием икъэлашъхьэу Амман изэфэшъхьаф чIыпIи 3 къащыгущыIэщт: Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм иунэ, университетэу "Шарк-Аусат" ыкIи университетэу "Иордание университет".

Мы Iофым икIэщакIохэр Иорданием щыIэ нахьыжъ хасэмрэ шIушIэ хасэ гупчъэмрэ.

03.04.2018, сыхьатэ 20.00-м хасэ гупчъэм иунэ.
04.04.2018, сыхьатэ 12.00, университетэу "Шарк-Аусат".
05.04.2018, сыхьатэ 12.00, университетэу "Иордание университет".

Мы мэкъэгъэIур хасэ гупчъэм фасебукум щыриIэ нэкIубгъом къырагъэуцуагъ.

 

jordanmeshbash

 

Тхьаумаф, Гъэтхапэм и 25 2018 06:27

31.03.2018 - МэщбэшIэ Исхьакъ Кфар-Кама къыщыгущыIэщт

Автор

Гъэтхапэ и 31-м, Адыгэ Республикэм щыщ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама дэт культурэ гупчъэм, сыхьатэ 19.30-м, къуаджэм дэс цIыфхэм япашъхьэ къыщыгущыIэщт.

Кфар-Кама имуниципалънэ хасэ фасебукум щыриIэ нэкIубгъом мы мэкъэгъэIур къырагъэуцуагъ.

 

Налщыч гъэтхапэм и 23

Мэлылъфэгъум и 11-м, хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм фэгъэхьыгъэ шIушIэ концерт Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм икъэлашъхьэу Налщыч щыкIощт.

Ащ хэлэжьэщтых орэдыIохэр, пщынаохэр, джэгуакIохэр, орэдыIо купхэр, къэшъуакIо купхэр ыкIи нэмыкIхэр.

Концертыр ГКЗ-Музыкальнэ театрэм сыхьатэ 18.30-м щырагъэжьэщт.

КIэхьапкIэр (билетыр) 500 рубль иуас, ар театрэм къыщыпщэфын плъэкIыщт.

Телефонхэр: +7 8662 77 42 08, +7 918 729 6666

 

nartheku

 

Блыпэ, Гъэтхапэм и 19 2018 13:11

24.03.2018 - "Спартак Налщыч" - "Ангушт"

Автор

Гъэтхапэм и 24-м, сыхьатэ 15.00-м, Урысие Федерацием фотболымкIэ лъэпкъ лигэ (ятIуанэрэ) зыфиIорэм я 23-рэ джэгугъохэм, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ фотбол купэу "Спартак Налщыч"-рэ Ингущетие Республикэм ит къалэу Назран щыщ фотбол купэу "Ангушт"-рэ Налщыч щызэдэджэгущтых. Ар сыхьатэ 15.00-м рагъэжьэщт.

ЛигэмкIэ Спартак Налщыч я 7-рэ чIыпIэр ыIыгъ, "Ангушт" я 12-рэ чIыпIэр ыIыгъ.

Къызхэтхыгъэр: spartak-nalchik.ru

 

Орэд-пщыналъэ концерт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ орэдыIо купэу «Ошъутен».

Адыгэ Республикэ, къ. Мыекъуапэ, ур. Пионерская, 300 (филармоние).

10.04.2018, сыхьатэ 12.00.

Филармонием имэкъэфын: +7 8772 52-29-68

Филармоние исайт: filarmoniya-ra.ru

 

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 9

Симфоние купым къэгъэлъэгъон Мыекъуапэ дэт къэралыгъо филармонием гъэтхапэм и 29 къыщитыщт. Японием щыщ хьакIэхэри ащ хэлэжьэщтых - дирижёрэу Котаро Кимура ыкIи музыкэм пылъ ныбжьыкIэхэу илъэс 7 - 15 зыныбжьыхэр.

ЕдзыгъуитIу хъурэ концертым урыс ыкIи япон композиторхэм ямэкъамэхэр къыщырагъэIощтых.

Котаро Кимура илъэс къэс къэгъэлъэгъонхэр къытыхэзэ Урысыер къекIухьэ. Мыекъуапэ ящэнэрэу джы къэкIощт.

Котаро Кимура I98I илъэсым къалэу Мияги къыщыхъугъ. Илъэси 5 ыныбжьэу скрипкэм къыригъэIонэу зэригъэшIагъ. Къалэу Фукуока дэт кIэлэегъэджэ университетым апшъэрэ гъэсэныгъэ музыкэмкIэ щызэригъэгъотыгъ. Дирижёрэу Котаро Кимура илъэс 35 ыныбжьэу хыгъэхъунэу Кюсю исимфоническэ куп пэщэныгъэ дызэрихьэщтыгъ. Санкт-Петербург исимфоническэ куп джы дэлажьэ.

http://sovetskaya-adygeya.ru

 

japon2

Налщыч, мэзаим и 25

Къэрдэн Хьэсан РСФСР-м илъэпкъ артист, Къэбэртэе-Бэлъкъарым икъэралыгъо тын зыфагъэшъошагъэхэм ащыщ. Ащ ипчыхьэзэхахьэ мэзаим и 28 Налщыч щызэхащэщт ыкIи композитор цIэрыIом ыныбжь илъэс 95 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэщт.

1923 илъэсым Къэрдэн Хьэсан къэхъугъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым имэкъэмэус цIэрыIу, классикэ шъуашэм илъэу орэдхэр ащ ытхыгъэх.

Композиторым ипчыхьэзэхахьэ мэзаим и 28 къэралыгъо концерт залым сыхьатыр 18.30 щырагъэжьэщт. Ар зыдэщыIэр - къ. Налщыч, урамэу ШэуджэнцIыкIур, 28.

Къэрдэн Хьэсан ыусыгъэ мэкъамэхэр ащ къыщырагъэIощтых.

Къэзытхырэр: kbrria.ru

 

qerdenhasan

"ГъашIэм имэзищ" тхэкIо цIэрыIоу Мамый Ерэджыбэ ытхыгъ. БэшIагъэуи лъэпкъ театрэм щагъэуцугъагъ. Джыри мы къэгъэлъэгъоным къыгъэзэжьыгъ.

Пьесэм зэрэхэтымкIэ блэкIыгъэ лIэшIэгъум ия 60 - 70 илъэсхэм хъугъэ-шIагъэхэр къащэхъух. Ау непэрэ уахътэм диштэу режиссёрэу Хьакъуй Аслъан "ГъашIэм имэзищ" ыгъэуцугъ.

Мыщ шъхьаIэу хэтыр Мэмэт, кIэлэ укIытэпхэ къызэрыкIу. Мэзищ нахь къыгъэшIэнэу къыфэмынэжьыгъэу къыраIо ыкIи дунаир нахьышIу ышIынэу фежьэ.

"ГъашIэм имэзищ" къэгъэлъэгъон щхэн. Мамый Ерэджыбэ ытхыгъэхэр зэкIэ псынкIэх, гъэшIэгъоных, уяплъымэ гур къыдащае. Мыри ащ фэд.

Мэмэт къэзышIырэр Болэкъо Адам. Къэгъэлъэгъонхэм хэтых - Джолэ Рэщыдэ, Даур Жаннэ, КIэмэщ Разиет, Хьакъуй Анзаур.

Мэзаим и 17 "ГъашIэм имэзищ" Адыгэкъалэ къыщагъэлъэгъощт. Нэужым, мэзаим и 20, Мыекъуапэ лъэпкъ театрэм къыщашIыщт.

Адыгэ Республикэм илъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьим ыцIэ зыхьырэр зыдэщыIэр - къ. Мыекъуапэ, урамэу Пушкина, I79.

Театрэм узэрэтеощтыр: 8(8772)52-13-40

 

 

Джэгур зэхэзыщэрэр къэшъокIо купэу "Адыги". Ар Москва щыпсэурэ адыгэхэм зэхащагъэ куп. Ныбжьыхэр зэтефыгъэхэу Кавказ къашъохэм щафагъасэх, лъэпкъ джэгухэр хабзэ хъугъэу зэхащэх.

Ансамблэу "Адыги" ихудожественнэ пащэр Батырэ Михаил.

Тхьэумафэм, мэзаим и 11, сыхьатыр 16.00 адыгэ джэгур рагъэжьэщт.

ЗыдэщыIэщтыр: къ. Москва, урамэу Стромынка, 20, апэрэ ун. Москва дэт технологическэ университетым спортымкIэ игупч ары.

Сурэтхэр: kavkaz-dancer.ru

 

moskva2

 

Страница 1 из 4