Без категории

Без категории (31)

Адыгэ къужъым и маф

ЗыщыкIощтыр: Адыгэ Республикэ, Мыекъопэ шъолъырым ит псыхъоу Руфабгъо.

18.08.2018, сыхьатэ 11.00.

Руфабгъо псыхъом ицIэ шъыпкъэр зэтефыгъэу къаIо: 1. Гъофыбгы 2. Сырыф.

 

rff

Абрэдж Алмир фэгъэхьыгъэ гукъэкIыжь къэгъэлъэгъон

Адыгэ Республикэ, Мыекъуапэ, лъэпкъ музей.

01.08.2018, сыхьатэ 15.00.

Бэрэскэжъый, Бэдзэогъум и 18 2018 14:34

07.08.2018 - Адыгэ хэгъэгу джэгушхо Мыекъуапэ щыкIощт

Автор

Адыгэ хэгъэгу джэгушхо

ЗыщыкIощтыр: Адыгэ Республикэ, къалэу Мыекъупэ ихатэ-парк.

Хэлэжьэщтых: Адыгеим, Къэбэртаем, Щапсыгъэм, Черкесск, Ростов, Краснодар, Армавир, Мэздэгу, Москва, Пятигорск (псыфабэ), Петрбург, Тыркуем, Иорданием, Сирием, Израил, Европэм ащыщ кIалэхэр пщъашъэхэр.

07.08.2018, сыхьатэ 18.00.

Къушъхьэ лъэс зэфачъэхэу "Скайраннинга"-рэ "Трейлраннинга"-рэ (Sky Race)

Къэрэщай-Черкес Республикэ, къушъхьэ зэхэт чIыпIэу Архыз.

2018 илъэсым, бэдзэогъу (07) мазэм икIэм.

Скайраннинга: 2000 метр зилъэгагъэ чIыпIэхэм лъэс зэфачъэ щыпшIыныр ары.

Трейлраннинга: ЧIыопсым лъэс зэфачъэ щыпшIыныр ары.

Къызхэтхыгъэр: kavtoday.ru

Бэрэскэжъый, Бэдзэогъум и 11 2018 06:48

01-02.08.2018 - Адыгэ фестиваль Рихьание щыкIощт

Автор

Адыгэ Фестиваль

Израиль, Адыгэ къуаджэу Рихьание.

Фестивальыр мафи 2 щыIэщт, щыщхьэIум и 1-м щегъэжьагъэу и 2-м нэс. Ащ хэлэжьэщтых кулътурэм пылъ зэфэшъхьаф зэхэт купхэр (къэшъо, орэд ыкIи нэмыкIхэр).

01.08.2018 - 02.08.2018

Къызхэтхыгъэр: circassians.co.il

 

Адыгэ къэшъо-къэгъэлъэгъон

Иорданием щыщ Дунае Адыгэ Академием икъэшъуакIо купэу "Къушъхьэхэм якъохэр"

Къэшъо-къэгъэлъэгъоныр зыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Джаращ, къэгъэлъэгъонхэр къызыщагъэлъагъорэ зэIухыгъэ унэ.

24.07.2018, пчъыхьэм.

Къызхэтхыгъэр: khaberni.com

Адыгэ къэшъо-къэгъэлъэгъон

Иорданием щыщ Адыгэ къэшъуакIо купэу "Ал-Ахли".

Къэшъо-къэгъэлъэгъоныр зыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Джаращ, къэгъэлъэгъонхэр къызыщагъэлъагъорэ зэIухыгъэ унэ.

28.07.2018, сыхьатэ 21.00.

КIэхьапкIэр динар 7.

Ныдэлъфыбзэхэм апае законэу Урысые Федерацием ипарламент къыдигъэкIыщтым фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ зэхьахь.

ЗыщыкIощтыр: Кэбэртае-Бэлкъар Республикэ, къалэу Налщыч, урамэу Ленина, утыкоу ЗэгурыIоныгъэ (Согласия).

17.07.2018, сыхьатэ 16.00-м щегъэжьагъэу 18.00 нэс.

Мы мырэзэныгъэ зэхахьэр зэрашIыщтым фэгъэхьыгъэ тхьапэхэр къалэм ихасэ фагъэхьыгъэх.

ЦIыфым лъэкIэу иIэхэр къыхигъэщыжьынхи ытIанэ ахэр ишIуагъэ екIынэу ыгъэфедэнхэм фэгъэхьыгъэ къэгущыIэгъу.

КъэгущыIэщтыр: Саса Мусаб (гъэсакIо).

ЧIыпIэр: Америкэм щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм иунэ.

30.06.2018, сыхьатэ 14.00.

Махьачкъалэ, Мэкъуогъум и 11

ЦIэр: Ярмарка-фестиваль "Тгъэкъепс фест 2018"

Къыщагъэлъэгъощтхэр зэфэшъхьаф лъэныкъуабэ: щхын, щыгъын ыкIи нэмыкIхэр.

ЗыщыкIощтыр: Дагестан Республикэ, къалэу Махьачкъалэ, урамэу Пушкина.

Уахътэр: Мэкъуогъум и 21-м щегъэжьагъэу и 24-рэ нэс.

Къызхэтхыгъэр: riadagestan.ru

Страница 1 из 3