Версия для печати
Гъубдж, Мэкъуогъум и 12 2018 04:13

23-26.10.2018 - ЗекIоным фэгъэхьыгъэ дунае зэхьахьэ ин Курджым щыкIощт

ЗекIоным (туризмым) фэгъэхьыгъэ дунае зэхьахьэ "Welcome Challenge"

ЗыщыкIощтыр: Курдж Республикэ, къалэу Тбилиси.

Хэлэжьэщтхэр: Хэгъэгу 65-рэ ащыщ зэфэшъхьэф фирмэхэр.

Уахътэр: Чъэпыогъум и 23-м щегъэжьагъэу и 26-рэ нэс.

Къызхэтхыгъэр: sputnik-georgia.ru

 

Еджагъэх 408 фэдизэрэ