Блыпэ, Гъэтхапэм и 05 2018 16:34

Москва дэт метро "Воробьёвы горы" Адыгэ Республикэм икъэгъэлъэгъонхэр щыIэщтых

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 5

Адыгэ Республикэм икъэгъэлъэгъон инэу Москва щызэхащэщтыр джырэ уахътэм агъэхьазыры. КультурэмкIэ Адыгеим иминистерствэ, лъэпкъ культурэхэм ягупчэ ыкIи лъэпкъ музеим ар зэхащэ.

Гъэтхапэм и 12 щегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 30 нэс Москва дэт метрохэм язэу "Воробьёвы горы" икъэгъэлъэгъопIэ гупчэ Адыгеим икъэгъэлъэгъонхэр щыкIощтых. Ащ пае лъэпкъ IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэр ащ ащагъэх ыкIи игъэуцун джырэкIэ дэлажьэх.

Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм якультурэхэм адыгэ культурэри ащыщ, лъэпкъ зыкIыныгъэм ыкIи зэгурыIоныгъэм фэдэ къэгъэлъэгъонхэр афэлажьэх. Джащ фэдэу лъэпкъ культурэм икъэухъумэнкIэ, ар цIыфхэм ашIогъэшIэгъон хъунымкIэ ишIуагъэ къакIо.

Къэгъэлъэгъоныр лъэпкъ нэшанэхэм адиштэу агъэпсыщт. Дышъэ идагъэм щегъэжьагъэу нэмыкI ижъырэ IэшIагъэхэм анэсыжьэу къагъэлъэгъощт. Адыгеим иIэпэIэсахэр ары къэгъэлъэгъоным хэлэжьэщтыхэр. СтIашъу Юрэ, Сет Сафиет, АкIушъ Фатимэ яшъуашэхэр, Гумэ Ларисэ, Абрэдж Гощэфыжь, Нэгъуцу Аслъан, Хъуажъ Рэмэзан, ПIатIэкъо Айдэмыр яIофшIагъэхэр къагъэлъэгъощтых.

Гъэтхапэм и 12 Адыгеим икъэгъэлъэгъонхэр Москва къыщызэIуахыщтых.

 

adygeamoscow2

 

adygeamoscow3

 

adygeamoscow4

 

Еджагъэх 290 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.