Гъэтхапэ мазэм, 2019 илъэсым, щы зэфэчъэнхэмкIэ дунае зэнэкъокъоу Дубай щыкIощтым текIоныгъэ къыздихыхэрэм апае ахъщэу афаугощыщтыр милион 35-рэ фэдиз хъущт. Ар…
Дунэе литературнэ фестивал «Анаклиа 2018», Курдж (Хъурц) Республикэ Адыгэ Культурэм Игупчэрэ (Тбылыс) Зугдиди ГъэIорышIапIэмрэ Iоныгъом и 28-30 мафэхэм рагъэкIокIыщт Дунэе…
ЗекIоным (туризмым) фэгъэхьыгъэ дунае зэхьахьэ "Welcome Challenge" ЗыщыкIощтыр: Курдж Республикэ, къалэу Тбилиси. Хэлэжьэщтхэр: Хэгъэгу 65-рэ ащыщ зэфэшъхьэф фирмэхэр. Уахътэр: Чъэпыогъум…
Дзодо бэнэнымкIэ Урысые Федерацием ичемпионат Чэчэн Республикэ, къ. Грозный 10.2018, чъэпыогъу мазэ, 2018-рэ илъэс