Урысые Федерацием и ку зэфачъэ зэнэкъокъу "Дрэг-рейсинг" ЗыщыкIощтыр: Чэчэн Республикэ, къалэу Грозный. 04.08.2018 щегъэжьагъэу 05.08.2018 нэс. Къызхэтхыгъэр: news-r.ru
Дунэе литературнэ фестивал «Анаклиа 2018», Курдж (Хъурц) Республикэ Адыгэ Культурэм Игупчэрэ (Тбылыс) Зугдиди ГъэIорышIапIэмрэ Iоныгъом и 28-30 мафэхэм рагъэкIокIыщт Дунэе…
ЗекIоным (туризмым) фэгъэхьыгъэ дунае зэхьахьэ "Welcome Challenge" ЗыщыкIощтыр: Курдж Республикэ, къалэу Тбилиси. Хэлэжьэщтхэр: Хэгъэгу 65-рэ ащыщ зэфэшъхьэф фирмэхэр. Уахътэр: Чъэпыогъум…
Дзодо бэнэнымкIэ Урысые Федерацием ичемпионат Чэчэн Республикэ, къ. Грозный 10.2018, чъэпыогъу мазэ, 2018-рэ илъэс