Ныдэлъфыбзэхэр къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхахь Хэлэжьэщтых: ШIэныгъэлэжьхэр, лъэпкъ Iофым пылъхэр ыкIи нэмыкIхэр. ЗыщыкIощтыр: Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, къ. Налщыч, урамэу Ахохова, 169. 26.06.2018…
Урысые Федерацием и ку зэфачъэ зэнэкъокъу "Дрэг-рейсинг" ЗыщыкIощтыр: Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, къалэу Налщыч. 04.08.2018 щегъэжьагъэу 05.08.2018 нэс. Къызхэтхыгъэр: news-r.ru
Хьыкумэтхэмрэ чылагъо хасэхэмрэ хэхъоныгъэхэр зэдрашIыным фэгъэхьыгъэ зэхахьэ (форум). Хэлэжьэщтхэр: Ипшъэрэ кавказым щыщхэр. ЗыщыкIощтыр: Къэрэщай-Черкес Республикэ, Архыз, къуаджэу Романтик. Уахътэр: Бэдзэогъум…
Орэд-пщыналъэ концерт Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ орэдыIо купэу «Ошъутен». Адыгэ Республикэ, къ. Мыекъуапэ, ур. Пионерская, 300 (филармоние). 26.06.2018,…