Версия для печати
Блыпэ, Чъэпыогъум и 08 2018 07:54

03.11.2018 - Нэфшъэ Чэримрэ купэу Зори Кавказрэ зэгъусэхэу Мюнхен къэгъэлъэгъон къыщатыщт

Орэд ыкIи къашъо къэгъэлъэгъон (концерт)

Нэфышъэ Чэрим - къэшъуакIо купэу Зори Кавказ.

Германие, къалэу Мюнхен.

03.11.2018.

Еджагъэх 490 фэдизэрэ