Мэфэку, ЖъоныгъуакIэм и 31 2018 06:46

21-22.09.2018 - Адыгэ Iофым фэгъэхьыгъэ дунае зэхахьэ Германием щыкIощт

Iоныгъом и 21-м щегъэжьагъэу и 22-м нэс, 2018 илъэсым, Адыгэ Iофым фэгъэхьыгъэ дунае зэхахьэ Германием ит къалэу Нурнбергер щыкIощт. Ащ гущыIэ шъхьэIэу фашIыгъэр "Сыд тызэзыпхырэр".

Зэхахьэм Iофыгъоу зытегущыIэщтхэр лъэныкъо заулэу мэхъу, ахэр мыщ фэдэх:
- Адыгэ Iофыр я 21- лъэшIэгъум тащфэдэу зэшIопхыщт?.
- Адыгэ Iофым изэшIохын Европэ Зэготыр тащфэдэу къыхэлэжьэн ылъэкIыщт?.
- ЦIыфым ифитыныгъэхэр къэухъумэгъэным илъэныкъокIэ хэкум ыкIи хэхэсым ащыпсурэ Адыгэхэм сыд къафихьын илъэкIыщтыр?.
- Глобализацием Адыгэ Iофым сыд къыришIэрэр ыкIи Адыгабзэр таущтэу къэбгъэнэщт?.

Хэкум ыкIи хэхэсым щыщхэу зэхахьэм къыщыгущыIэнэу зышIоигъохэм къаIощтхэр бзитIукIэ къатхынэу кIэщакIохэр къыкIэлъэIух, Инджлизбзэрэ нэмыкI бзэрэ. Зэхахьэр официалнэу зэрэзэращэщт бзэхэр Германбзэрэ Инджлизбзэрэ.

Мы дунае зэхахьэм икIэщакIохэр: Нурнбергер щыIэ Адыгэ хасэмрэ "Хэку гъэзэжьынымкIэ Адыгэ хасэмрэ".

Къызхэтхыгъэр ык1и нахь игъэкIотыгъэу зэхахьэм къытегущыIэх мыщкIэ: https://www.facebook.com/C.R.Org/

Еджагъэх 694 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.