Адыгэ спорт шIыкIэм тетэу зэнэкъокъухэр ЗыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Амман, пщыкъу Хьамзэ ицIэ зихьырэ егъэджапIэ. КIэщакIор: Кубан хасэмрэ Нарт тв-мрэ. Уахътыр:…
Орэд ыкIи къашъо къэгъэлъэгъон (концерт) Нэфышъэ Чэрим - къэшъуакIо купэу Зори Кавказ. Германие, къалэу Мюнхен. 03.11.2018.