ЖъоныгъуакIэм и 21-м, Тыркуем ит къэлэхэу Адыгэхэр защыпсэухэрэм шъыгъо-шIэжъ мафэр щахагъэунэфыкIыщт. А зэхахьэхэм нэкI зиIыгъэхэр хагъэIэжьыщтых ыкIи нэмазхэр ашIыщтых ытIанэ…
Рихьание, ЖъоныгъуакIэм и 19 ЖъоныгъуакIэм и 21-м, Израил щыпсэурэ Адыгэхэм шъыгъо-шIэжъ мафэр Адыгэ къуаджэу Рихьание щыхагъэунэфыкIыщт. Илъэс къэс Израил щыпсэурэ…
Амман, ЖъоныгъуакIэм и 19 ЖъоныгъуакIэм и 21-м, 2018-рэ илъэсым, Иорданием щылажьэрэ зэфэшъхьаф хасэхэр зэгъусэхэу шъыгъо-шIэжь мафэр хэсэ гупчъэм иунэ щызэдхагъэунэфыкIыщт.…
ЖъоныгъуакIэм и 21-м, дунаем тет Адыгэ пстэуми шъыгъо-шIэжь мафэр хагъэунэфыкIыщт. Урыс-Кавказ заор 1763-рэ щегъэжьагъэу 1864-рэ нэс кIуагъэ. ШIэныгъэлэжьхэм къызэраIорэмкIэ заом…