Адыгэ кулътурэм и маф КIэщыкIор: Америкэм щыIэ Адыгэ ШIушIэ Хасэ. ЗыщыкIощтыр: Америкэ Зэгот Хэгъэгухэр, шъолъырэу Ню-Джерси, хасэм иунэ. Уахътэр: 22.09.2018…
НыбжьыкIэ хасэм (Алджил-Алджадид) и зэфэс Зэфэсым хасэм игъэцэкIагъэхэм хэплъэщтых ытIанэ хэдзынхэр щыIэщт. ЗыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Амман, ныбжьыкIэ хасэм иунэ. 30.09.2018,…
Iоныгъом и 21-м щегъэжьагъэу и 22-м нэс, 2018 илъэсым, Адыгэ Iофым фэгъэхьыгъэ дунае зэхахьэ Германием ит къалэу Нурнбергер щыкIощт. Ащ…