Хэт тэ

Адыгэ мэкъэгъэIу сайтым (adyg-afisha.ru) Iоф зыдишIэрэ лъэныкъохэр:

Макъэ ГъэIухэр (Адыгэхэр зыщыпсэухэрэм тапэкIэ къыщырагъэкIокIыщтхэр).

ЗекIомрэ (туризм) Экономикэмрэ апхыгъэ Iофхэр ыкIи зэфэшъхьэф къэбар кIэкIхэр.

Ащ нэмыкIэу тисайт къетэгъэуцох, фэIофашIэу щыIэхэм, хъызмэтшIапIэхэм, зэфэшъхьэф Iофзехьэхэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэ кIэкIхэр (цIэ, телефон, Iофэу ашIэрэр). Джащ фэдэу тисайт рекламэ щишIынэу фаехэм тадэлажьэ.