• Переключить на сетку
  • Переключить на таблицу
nane

Адыгэ Республикэ, къ. Мыекъуапэ, ур. Пионерскае 276, Russian Federation

Телефон: +7 918 428 1830

Адыгэ Шъуащэ-Iэмэпсымэ Мастерскэ Унэ (дучан)
 
Унэр Iухыгъ IофшIэ мафэхэм сыхьатэ 08.00 щегъэжьагъэу 20.00-м нэс. Зыгъэпсэфыгъо мафэхэм 10.00-м щегъэжьагъэу 19.00-м нэс.
IофзехьэхэмкIэ Щэн-щэфэн
ШъолъырхэмкIэ Адыгея
shekheshickelbrus

Кфар-Кама 42, Israel

Телефон: +972 50-682-5975

Щэхэкl хъызмэтшlапl
elbruskk@gmail.com
(Google Talk)facebook.com/elbruskk
IофзехьэхэмкIэ Зэфэшъхьэф Iоф
ШъолъырхэмкIэ Хэхэс
adygintour23112017

Адыгэ Республикэ къ. Мыекъуапэ ур. Курганая 239, Russian Federation

Телефон: +7 (918) 225-85-16
Вебсайт: adygintour.com
Эл.Почта: adygintour@mail.ru

Турист компаниеу "Адыг-Интур" туристхэм къаригъэкIохьынэу зекIо (тур) програмэхэр иIэх Адыгэ ХэкумкIэ: Адыгэ Республикэ, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, Къэрэщай-Черкес Республикэ, Краснодар шъолъырэр ыкIи Ставропол шъолъырэр.

IофзехьэхэмкIэ ЗекIо
ШъолъырхэмкIэ Адыгея
shashlikhalal

Адыгэ Республикэ, къ.Мыекъуапэ, ур.Пианирская 327, Russian Federation

Телефон: +7 928 461 1129

Адыгэ Республикэ, къ.Мыекъуапэ, ур.Пианирская 327 (Газпромым пэчIынатIэу щыт).
Сыхьатэ 10:00-м щегъэжьагъэу сыхьатэ 23:00-м нэс шхапIэр Iухыгъ.

IофзехьэхэмкIэ Зэфэшъхьэф Iоф
ШъолъырхэмкIэ Адыгея
skupltr

Налщыч, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, Russian Federation

Телефон: +7 928 719-07-17
Вебсайт: www.arsengu.com
Эл.Почта: gu.ars@mail.ru

Скульптор (ХэшIыкIакIо)

ГъущIапщэ Арсен

Налщыч, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ

IофзехьэхэмкIэ Зэфэшъхьэф Iоф
ШъолъырхэмкIэ Къэбэртае-Бэлкъар
advokat

ур. Курганная, 239, Мыекъуапэ, Адыгэ Республикэ, Russian Federation

Телефон: +7-918-227-40-80

Адвокат: Ахьагъо Аскэрбый.
Адыгэ Республикэ, Мыекъуапэ.

IофзехьэхэмкIэ ФэIо-фашIэхэр
ШъолъырхэмкIэ Адыгея