Адыгэ пхъэкIэкIхэр тэщэх, Адыгэ Iанэхэр ыкIи уанэхэр тэшIых

Создано: Super User

Пхъэ дэгъухэм ахэшIыкIыгъэ зэфэшъхьэф пхъэкIэкIхэр тиIэх (цыкIу, гурыт, ин - уасэхэр рубль 500-м щегъэжьагъэу).

Адыгэ Iанэ ыкIи Адыгэ уанэ фаехэм афэтэшIы.

Шъукъеблагъ.

Мы телефонхэм шъукъытеу:

+7 928 468 2606, +7 918 225 8516 (whatsapp)

Адыгэ Республикэ, Мыекъуапэ.

IофзехьэхэмкIэ Зэфэшъхьэф Iоф
ШъолъырхэмкIэ Адыгея

Местоположение

Russian Federation

Мобильный: +7 928 468 2606

Спросить об этом товаре