Super User

Super User

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 27

Мыекъуапэ къыхиубытэрэ псэупIэу Гавердовскэм непэ мэщыт къыщызэIуахыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу ашIыгъэм динлэжьхэр къекIолIагъэх. МэщытыкIэм пае ахэмэ афэгушIонэу Адыгеим илIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхахьэм къеблэгъагъ.

ПсэупIэу Гавердовскэм мэщытыр щашIынэу илъэси 4 узэкIэIэбэжьмэ фежьэгъагъэх. ТIоу зэтет, нэбгырэ 600 чIэфэщт. Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу лажьэщтыгъэ Емыж Нурбый ащ ишIын кIэщакIо фэхъугъагъ. Ау ублапIэ зыфишIыгъэ мэщытым икъызэIухын къылъэгъужьыгъэп, дунаим ехыжьыгъ.

ГупыкI зиIэу Адыгеим ыкIи IэкIыб къэралыгъохэм арысхэм ямылъкукIэ мэщытыр ашIыгъ. Ащ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм ыуж апэрэ нэмазыр щашIыгъ.

Тэхъутэмыкъуае районымкIэ Инэм, Шэуджэн районымкIэ къуаджэу Пщычэу бэрэ пэмылъэу мэщытхэр къащызэIуахынхэу щыт.

Сурэтхэр: http://www.adygheya.ru

 

gov2

 

gov3

 

gov4

 

gov5

 

gov6

 

Мэлылъфэгъум и 23-м, 2018 илъэсым, Адыгэ хэкум и ТIуапсэ шъолъырым щыIэ Адыгэ къуаджэхэм ащыпсэухэрэм ыкIи къалэу ТIуапсэ ащыщхэм зэхахьэ ашIыгъ. Джащ фэдэу интернет чылагъо хъагъэу фасебукум къыщетхы Адыгэ бзылъфыгъэ активистэу АчIыгъу Дэхэнагъу.

Зэхахьэм Адыгэ лъэпкъым фэгъэхьыгъэ зэшIомыхыгъэ Iофхэм атегущыIагъэх. Адыгабзэм, Адыгэ Хабзэм ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм яIоф зытетым узэримыгъэрэзэщтыр къэгущыIагъэхэм къыхагъэщыгъэх.

Iофыгъоу зэхахьэм къыщаIэтыгъэхэм уадэлэжьэным пае къекIолIагъэхэм унашъо ащтагъ хасэ зэхащэнэу ыкIи ар занкIэу зэхащагъ, хасэм изэхэтыкIэ шIыкIи (устав) ащтагъ. Хасэм цIэу фашIыгъэр Адыгэ бзылъфыгъэхэм я хасэу "Насып".

Хы-Iушъом Адыгэ къуаджэ 14 Iут. Ащ фэшъхьэфэу Адыгэ мин пчъагъэхэр къалэхэм ащэпсэух: Шъачъэ, ТIуапсэ, ПсышIуапIэ, Жьыбгъэ, Анапэ ыкIи нэмыкIхэр.

 

dehenay12

АчIыгъу Дэхэнагъу

Бэрэскэшху, Мэлылъфэгъум и 27 2018 05:16

Къушъхьэфачъэ спортым пылъхэм хасэ (клуб) зэхащэщт

Кфар-Кама,мэлылъфэгъум и 27

Мэлылъфэгъум и 29-м, Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама щыщ къушъхьэфачъэ зифырэ спортсменхэм зэхахьэ яIэщт. Ащ щытегущыIэщтых а спортым пылъхэм хасэ (клуб) зэхащэнэу.

Зэхахьэр Кфар-Кама хасэм иунэ сыхьатэ 20.00-м щырагъэжьэщт.

Мы аужьырэ илъэсыхэм Кфар-Кама щыщ цIыфыбэ къушъхьэфачъэ спортым пыхьагъэх. Ахэм ащыщхэр Израил щыкIорэ зэнэкъокъухэми ахэлажьэх.

 

adfg

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 26

КъэшъокIо купэу "Абреки" Мыекъуапэ щыщ ыкIи ансамбль ныбжьыкI, нахь цIыкIухэри, инхэри ащ хэтых. КъэшъокIо купым изэхэщакIо ТхьакIумэщэ Налбек, "Налмэсым" ар хэтыгъ. ЗэкIэлъыкIоу концертхэр купэу" Абреки" къытыщтых.

"Абреки " икъэгъэлъэгъон Мыекъуапэ мэкъуогъум и 6-м, сыхьатэ 19.00-м къэралыгъо филармонием щыIэщт.

Купэу "Абреки" иконцертхэм ахэлэжьэщтых пщынаоу ГъукIэлI Батыр, орэдыIохэу Дзыбэ Мыхьамэт, Быщтэкъо Азэмат, шыкIэпщынаоу ыкIи орэдыIоу Нэгъой Заур.

 

Тэхъутэмыкъуае, мэлылъфэгъум и 26

КъэшъокIо купэу "Абреки" Мыекъуапэ щыщ ыкIи ансамбль ныбжьыкI, нахь цIыкIухэри, инхэри ащ хэтых. КъэшъокIо купым изэхэщакIо ТхьакIумэщэ Налбек, "Налмэсым" ар хэтыгъ. ЗэкIэлъыкIоу концертхэр купэу" Абреки" къытыщтых.

ЖъоныгъуакIэм и 31-м, сыхьатэ 19.00-м къуаджэу Тэхъутэмыкъуае концерт къыщатыщт.

Купэу "Абреки" иконцертхэм ахэлэжьэщтых пщынаоу ГъукIэлI Батыр, орэдыIохэу Дзыбэ Мыхьамэт, Быщтэкъо Азэмат, шыкIэпщынаоу ыкIи орэдыIоу Нэгъой Заур.

 

Бэрэскэшху, Мэлылъфэгъум и 27 2018 04:04

"Ислъамыем" концерт Краснодар къыщитыщт

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 26

Адыгэ Республикэм лъэпкъ орэдымкIэ икъэралыгъо ансамблэу "Ислъамыем" мэлылъфэгъум и 27 къалэу Краснодар концерт къыщитыщт. Адыгеим илъэпкъ артистэу, "Ислъамыем" ихудожественнэ пащэу Нэхэе Аслъан ыныбжь илъэс 75 мыгъэ зэрэхъурэм ар фэгъэхьыгъ.

ИгъашIэм инахьыбэ Нэхэе Аслъан лъэпкъ искусствэм фигъэхьыгъ, "Ислъамыер" ащ зэхищагъ. Краснодар щыкIощт концертым адыгэ композиторым ыусыгъэ мэкъамэ зэфэшъхьафхэр къыщаIощтых.

Мэлылъфэгъум и 27, 19.00 "Ислъамыем" иконцерт Краснодар щырагъэжьэщт. Ар зыдэщыIэщтыр - урамэу Красная, 5.

 

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 25

Адыгэ лъэпкъым имэфэкI анахь дахэхэм ыкIи кIэракIэхэм ащыщ адыгэ быракъым имафэ. ЗэкIэ адыгэхэр зыщыпсэурэ чIыпIэхэм, хэгъэгухэм ар ащыхагъэунэфыкIыгъ ыкIи тинып ащагъэбыбэтагъ.

Илъэси 5 хъугъэу Адыгэ Республикэм икъэралыгъо быракъ имафэ мэлылъфэгъум и 25 зэкIэ лъэпкъым хэтэгъэунэфыкIы. Республикэм ирайонхэм мэфэкI зекIонхэр ащызэхащагъэх.

Тыркуем, Иорданием, Израиль, Европэ хэгъэгухэм, Америкэм якъэлахэм, ячылыхэм адыгэ ныпым пае мэфэкI зэхахьэхэр ащыIагъэх. Истанбул адыгэхэм машинэ зекIо зэхащагъ, быракъхэр аIыгъхэу Босфор зэпырыкIыгъэх.

Сурэтхэр адыгэ ныпым имафэ ихэгъэунэфыкIын щытырахыгъэх

 

turkey1

 

turkey2

 

maykop

 

maykop2

 

nalchik

 

 

Илъэс 140-рэ ипэкIэ Бэлкъаным къикIыжьыгъэхэм ащыщ Адыгэхэр къохьыхэм арисыхэу Израил ит къалэу Ако зыфиIорэм къэсыгъагъэх. Ащ къикIыхи лъэсэу Кфар-Кама нэс къэкIогъагъэх ыкIи ащ къуаджэр щагъэтIысыгъагъ.

Мы хъугъэ-шIагъэр ягу къэкIыжьыным пае жъоныгъуакIэм и 12-м, Кфар-Кама щыщ кIалэхэр къушъхьэфачъэхэм атесхэу Ако къикIынхи Кфар-Кама нэс къэчъэщтых. Мыр аплъанэрэ илъэсэу къырагъэкIокIэу. КIэщакIор Кфар-Кама хасэр ары.

Мы гъогоу къакIущтыр километрэ 50 мэхъу. Ащ хэлэжьэнэу зышIоигъохэм мэлылъфэгъум и 28-рэ нэс закъырагъэтхын фае. КIалэу хэлэжьщтхэм яныбжь илъэс 18-м щегъэжьагъэу.

Къызхэтхыгъэр: facebook.com

 

kfarkama2

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ «Къэбэртае Конгресс»
Тхьэматэ: Быщто Аслъан

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ «Адыгэ Хэкужъ»
Тхьэматэ: Мурзэкъан Абубэчыр

Зэхэт купэ "Жьэгу"

Зэхэт купэ "Пэрыт Хасэ"

Зэхэт купэу "Хабзэ"

Зэхэт Купэу "Нарт Хасэ"

Зэхэт Купэу "Ренесанс"

Зэхэт купэу "Дунае Адыгэ Хасэ»
Тхьэматэ: Сэхъурыкъо Хьаути
intercircass.org

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ «Адыгэ Хасэ»
Тхьэматэ:Хьэфыц1э Мыхьамэд
Хафицэ Мухамед Мусабиевич
г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-Б, 20
(+78662) 47-31-83 (+78662) 47-31-57 +79286936249
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Муниципалънэ хэсэ шъхьаIэу щыIэхэр
Нальчи къалэ
Бакъсан район
Бакъсан къалэ
Урванск район
Нарткъалэ
Чыгым район
Чыгым къалэ
Золска район
Залыкъокъуажэ
Терк район
Терк къалэ
Лескенский район
Майский район
Прохладненский район
Черекский район
Эльбрусский район


Адыгэ Республикэ

Адыгэ Республикэ Мыекъуапэ къэлэ хасэ "Адыгэ Хасэ - Черкесский Совет"
Тхьэматэ: Цундышк Заурбый
г. Майкоп, ул. Пролетарская, 197
Тел: +7 918 425 87 80
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт: maykopkhase.blogspot.com

Адыгэ Республикэ «Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент»
Тхьэматэ: Лъэмышъэкъо Рамазан
г. Майкоп, ул. Первомайская, 197
Тел: (+78772)-52-70-15 факс: (+78772)- 52-70-16
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

«Адыгэкъалэ Адыгэ Хасэ»
Тхьэматэ:

Муниципалънэ хэсэ шъхьаIэу щыIэхэр
Мыекъуапэ къалэ
Адыгэкъалэ
Мыекъуапэ район
Тулский
Теуцожъ район
Пэнэжьыкъуай
Тэхъутэмыкъуай район
Тэхъутэмыкъуай
Щэуджэн район
Хакурнэхьабл
Кощхьаблэ район
Кощхьаблэ
Джаджэ район
Гиагиск
Красногвардиск район
Красногвардиск


Къэрэщай-Черкес Республикэ

Къэрэщай-Черкес Республикэ «Адыгэ Хасэ»
Тхьэматэ: Асланов Алый
г. Черкесск, ул. Пушкинская, 140
Тел.факс: (+7878-22)-5-47-84 Тел: +79283901516

Къэрэщай-Черкес Республикэ «НыбжьыкIэ Адыгэ Хасэ»
Тхьэматэ: Жьыжьэ Темур

Муниципалънэ хэсэ шъхьаIэу щыIэхэр
Черкесск къалэ
Адыгэ Хьабл район
Адыгэхьабл
Хьабэз район
Хьабэз
Карачаевский район
Карачаевск къалэ
Абазинский район
Зеленчукский район
Малокарачаевский район
Ногайский район
Прикубанский район
Урупский район
Усть-Джегутинский район


Краснодар Край

Краснодар Край «Щапсыгъэ Хы-1ушъо Адыгэ Хасэ»
Тхьэматэ: Чэчух Мэджид
г. Сочи, п.Лазаревская, ул. Победы, 124, кв. 23
Тел: (+7862-2) 72-61-44 (+7862) 2-37-53-30 факс (+7862-2) 70-07-14

Краснодар Край «Адыгэ Хасэ»
Тхьэматэ:

Армавир «Адыгэ Хасэ»
Тхьэматэ:

Муниципалънэ хэсэ шъхьаIэу щыIэхэр
Шъачэ къалэ
Туапсэ къалэ
Шъхьэщэфыжь къуаджэ
Абинский район, Анапский район, Апшеронский район, Белоглинский район, Белореченский район, Брюховецкий район, Выселковский район, Гулькевичский район, Динской район, Ейский район, Кавказский район, Калининский район, Каневской район, Кореновский район, Красноармейский район, Крыловский район, Крымский районЭ Курганинский район, Кущёвский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский район, Новокубанский район, Новопокровский район, Отрадненский район, Павловский район, Приморско-Ахтарский район, Северский район, Славянский район, Староминский район, Тбилисский район, Темрюкский район, Тимашёвский район, Тихорецкий район, Туапсинский район, Успенский район, Усть-Лабинский район, Щербиновский район.

Москва
Московское общество черкесской культуры «Хасэ»
Тхьэматэ: Дзыбэ Муса
г. Москва, ГСП-2 ул. Зубовская, д. 2
Тел: +7495-986-05-82


Иордание

«Адыгэ ШIушIэ Хасэ Гупчъэ»
Тхьэматэ: Джанбэч Зухди
Тел: +962 6 582518 Факс: +962-6-582-51-75
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

«Хэкужь Адыгэхэм я ныбджэгъу Хасэ»
Тхьэматэ: Шъхьэлтыхъу Рухьи
Тел: +962 6 5826354

НыбжьыкIэ Адыгэ Хасэ - Алджил-Алджадид
"Кубан" хасэ
Уадисир хасэ
Наууур хасэ
Свелихь хасэ
Джэрэщ хасэ
Заркъа Хасэ
Ны хасэ


Сирие
«Адыгэ ШIушIэ Хасэ Гупчъэ»
Дамаск

Алепо Адыгэ хасэ

Хьумс Адыгэ хасэ


Германие

Адыгэ зэхэт купэу "Адыгэ Хэку - Черкесия"
infocherkessia.com

«Германие Адыгэхэм я Федерацие»
Тхьэматэ: Тамзыкъу Умар Фарукъ
Германия, Г. Ганновер, Гросс Бер 5\3047
Тел: +49-511-434-01-67

«Европэ Адыгэхэм я Федерацие»
Тхьэматэ: Сурер Левант
Берлин Адыгэ Хасэ
Колен Адыгэ Хасэ
Tscherkessischer Kulturverein e.V. Köln
Bonner Wall 39 – 41 - 50677 Köln
Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Колен Адыгэ хасэ

Минхин Адыгэ хасэ

Хамбург Адыгэ хасэ

Хановар Адыгэ хасэ


Голандия
Голандия Адыгэ Хасэ


Белгия
Белгия Адыгэ Хасэ

Франса
Франса Адыгэ Хасэ


Австирие
Австирие Адыгэ Хасэ


Австралие

Австралие Адыгэ Хасэ
Тхьэматэ: Джамырзэ Алан


Израил

Кфар-Кама муниципалънэ хасэ
Тхьэматэ: Нэпсэу Закарие
Тел: +972-4-676-07-72 +972-4-676-91-50 факс: +972-4-676-09-89
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Рихьание муниципалънэ хасэ"
Тхьэматэ: Гъыщ Харун

«Сянэ Хасэ»
Тхьэматэ: Хьадищ Алый


Америка

Адыгэ ШIушIэ Хасэ
Тхьэматэ: Бэжъуй Нихьад
Нью-Джерси, г. Халедон 383 Oldham Road, Wayne, N. J. 07470
Тел: +1-973-790-89-79 факс: +1-973-790-13-19
www.cbaamerica.org
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Калифорние Адыгэ Хасэ
Тхьэматэ: Чык Чечек
cakhasa.com
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Черкес Кулътурэ Институт
Тхьэматэ: Егъуар Ияд


Тыркуе

Адыгэ зэхэт купэу "Адыгэ Хэку - Черкесия"
infocherkessia.com

Адыгэ зэхэт купэу "Хэкупсэхэ"
cherkessia.net
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Черкес Федерацие
Тхьэматэ: Нусрэт Бащ

«Кавка Федерацие Хасэ»
Тхьэматэ: Хьагъундыкъо Ящар Асланкая
Phone / fax: 0 312 222 85 89 / 0 312 223 51 59 Fax: 0 312 212 52 40
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

«Кавказ Зэгохьэныгъэ Федерацие Хасэ»

«Кавказ Фонд»

Name: Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED)
Name of the Chairman: Vacit KADIOĞLU e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 312 222 85 89 / 0 312 223 51 59 Fax: 0 312 212 52 40
Adress: Şenyuva Mah. Meriç Sok. No:44 Beştepe / ANKARA

Name: Adana Çerkes Kültür Derneği
Name of the Chairman: İsa ELAGÖZ
e-mail: -
Phone / fax: 0 322 234 65 56
Adress: Güzelyalı Mah. Turgut Özal Bulvarı Kafkas sokak No:11 (Polis evi kavşağı civarı) PK 01170 Çukurova /Adana

Name: Afşin Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: Adnan ÖZDEMİR
Phone / fax: 0 344 511 38 41
Adress: Afşinbey cad. Memikhan İşhanı NO:3 Kat:2 46500 Afşin / Kahramanmaraş

Name: Çerkes Derneği (Ankara)
Name of the Chairman: Z. Yinal KOZOK e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 312 222 85 90
Adress: Şenyuva Mh.Meriç Sokak No:44 Beştepe / ANKARA

Name: Antalya Kafkas Derneği
Name of the Chairman: Eyüp UZUN
Phone / fax: 0 242 248 95 61
Adress: Üçgen Mah. 93. Sk.Saime Hanım Apt.No: 14/A ANTALYA

Name: Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: İsmet BAŞARAN
e-mail:
Phone / fax: 0 256 225 22 47 - 0 256 214 00 24
Adress: Esko işhanı K:1 No: A/ 11 AYDIN

Name: Balıkesir Adığe-Çerkes Kültür Derneği
Name of the Chairman: Erkan SAVKAF
e-mail:-
Phone / fax: 0 266 239 28 14 – 0 266 241 83 44
Adress: Karaoğlan Mh. İğneci Sok. No: 19 BALIKESİR

Name: Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: NAMIK NART
e-mail:
Phone / fax: 0 266 713 76 00
Adress: Paşabayır Mh. 8.Sk. Dilara3 Apt. No:59/10 10230 Bandırma / BALIKESİR

Name: Biga Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: HARUN ŞİREN
e-mail:
Phone / fax: 0 286 316 58 50
Adress: Teceddüt Sok. No:5 Biga / ÇANAKKALE

Name: Bilecik Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: Sinan BABA
Phone / fax: 0 228 212 90 14
Adress: Cumhuriyet Cad. Erdem Pasajı No:2 BİLECİK

Name: Bolu Kafkas Derneği
Name of the Chairman: Ercan GÜLEN
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 374 212 14 31 Faks:0 374 212 64 09
Adress: Aktaş Mahallesi Öney sk. No: 6/3 Bolu

Name: Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: ERTUĞRUL KARUK
Phone / fax: 0 228 315 30 93
Adress: Yenimahalle Okulaltı Sok. No:2 Şeyhşamil Parkı Karşısı Bozüyük / BİLECİK

Name: Bursa Çerkes Kültür Derneği
Name of the Chairman: LEVENT TURGUT
Phone / fax: 0 224 253 12 11 / 0 224 253 61 49
Adress: Santral Garaj Mah. Bilginer Sok. No: 15 BURSA
Name: Çorum Kafkas Derneği

Name of the Chairman: TUNCAY KARAKAYA
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 364 224 43 53 / 0 364 213 77 46
Adress: Yavruturna mh.Maliye 1.sk.1/15 Davutoğlu iş merkezi ÇORUM Name:

Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: Murat CAYMAZ e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 380 526 16 23 FAX : 0 380 524 43 55
Adress: Bostanyeri Köyü DÜZCE

Name: Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
Name of the Chairman: İ.AYHAN YEZENKILIÇ
Phone / fax: 0 222 231 90 63
Adress: Sair Fuzuli Cad. Çınar Sok. No. 28 ESKİŞEHİR

Name: Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: HAKAN AYDEMİR
Phone / fax: 0 342 215 22 03
Adress: Kavaklık Mah. Ordu cad. Tokatlı apartmanı 56/3-6 Şahinbey Gaziantep

Name: Göksun Çerkes Kültür Derneği
Name of the Chairman: BEDRİ TOKUÇ
e-mail:
Phone / fax: 0 344 714 42 12
Adress: Kayabaşı mahallesi cumhuriyet caddesi Göksun / K.MARAŞ

Name: Gönen Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: YAMAN İNANÇ
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 266 762 55 75
Adress: Akçaali mah.15.Sokak No:2 BALIKESİR/GÖNEN

Name: Hamamözü Kafkas Derneği
Name of the Chairman: SEDAT CANDEMİR
e-mail:
Phone / fax: 0 358 787 63 41
Adress: Arkutbey Mah. Zümrüt Sk. No:16 Hamamözü 05720 Amasya

Name: İnegöl Çerkes Adığe Kültür Derneği
Name of the Chairman: OSMAN KARDAŞ
e-mail:
Phone / fax: 0 224 711 71 08
Adress: Orhaniye Mh. Yenişehir Cad. Çardak Çıkmazı 3-A İnegöl / BURSA

Name: İskenderun Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: SERVET APİŞ
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 326 613 19 01
Adress: Savaş Mah.Şehit Pamir Cad. Tarhan İşhanı Kat:5 No:13 İskenderun /HATAY

Name: İstanbul 1864 Kafkasyalılar Kültür Derneği
Name of the Chairman: SAFET ÖZTÜRK
Phone / fax: 0 216 491 81 64
Adress: Doğu Mah. Aydınlıyolu cad. Adalar Sk. No :6/ B Pendik / İSTANBUL

Name: İstanbul Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: ÜMİT DUMAN
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 216 651 00 88 – 0 216 651 00 89
Adress: Bağlarbaşı, Nuh Kuyusu Cad. No. 106 Üsküdar / İSTANBUL

Name: İstanbul Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Name of the Chairman: ORHAN ÖZMEN
Phone / fax: 0 212 611 31 49 FAX: 0 212 508 28 19
Adress: Fevziçakmak Mah. İstanbul Cad. No:23 Kat:1 Esenler İSTANBUL

Name: İstanbul Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği
Name of the Chairman: AHMET GAZİ SAYGILI e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 212 639 46 26
Adress: Şirinevler Nil Sokak No:15/1 Bahçelievler - İstanbul

Name: Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: ŞAHVER TUNA
Phone / fax: 0 344 235 20 00
Adress: Şadibey mah. Haydaraliyev cad. 9. sk. No:1 KAHRAMANMARAŞ

Name: Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği
Name of the Chairman: ZAFER BİRİNÇ
e-mail:-
Phone / fax: -
Adress: Yenimahalle 243. Sk. No:46 Karacabey / BURSA

Name: Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: TURAN DURU
Phone / fax: 0 372 316 08 16 FAX: 0372 322 49 11
Adress: Müftü Mh. Çetin Apatay Bulv. Erdoğanlar İşhanı K:1Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK

Name: Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: KADİR DÜŞÜNSEL
e-mail: -
Phone / fax: -
Adress: Karlı Köyü Alaçam / SAMSUN

Name: Kayseri Kafkas Derneği
Name of the Chairman: NECDET AŞKIN
e-mail:
Phone / fax: 0 352 222 64 81- 0 352 222 28 18
Adress: Gevher Nesibe Mah. Park Cad. Arasıl Apt. Kat:6 (Teraskat) Düvenönü /KAYSERİ

Name: Kırıkkale Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Name of the Chairman: RAMAZAN ÖZ
e-mail:-
Phone / fax: -
Adress: Yenidoğan mah. Zafer cad. Baştaşlar işhanı Kat:44 No:46 KIRIKKALE

Name: Kocaeli Kafkas Derneği
Name of the Chairman: SAMİ KORKUT
Phone / fax: 0 262 324 35 80
Adress: Demiryolu Cad. Yalı Camii Sok. Nilgün İşhanı 3-1 41100 İZMİT

Name: Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
Name of the Chairman: NUSRET SARIKAYA
Phone / fax: 0 274 223 27 52
Adress: Asım Gündüz Cad. 23/A KÜTAHYA

Name: Manisa Kafkas Derneği
Name of the Chairman: MENDERES HIRÇINER
e-mail:
Phone / fax: 0 236 238 48 84 FAX: 0 236 238 48 84
Adress: Peker Mah. Dostluk Sok. No:16 MANİSA

Name: Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Name of the Chairman: İBRAHİM BURCU e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 324 322 11 11 FAX: 0 324 322 50 27
Adress: Çiftçiler cad. Selçuklu Mah. 9036 sok. No:3 Şamil Durağı MERSİN

Name: Merzifon Kafkas Derneği
Name of the Chairman: HÜSEYİN BEKARSLAN
e-mail:
Phone / fax: 0 358 513 26 14
Adress: Cumhuriyet Cad. Şenel Sok. No:2 Merzifon / AMASYA

Name: Mustafa Kemal Paşa Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: RAMAZAN BEYSİ
Adress: Barış mah. 76 Evler Ticaret Odası Arkası M.Kemalpaşa / BURSA

Name: Nazilli Kafkas Derneği
Name of the Chairman: MAHMUT AVCI
Phone / fax: 0542 566 99 28
Adress: Cumhuriyet Mah. 5 Eylül cad. No:30/A Nazilli / AYDIN

Name: Reyhanlı Çerkes Derneği
Name of the Chairman: Uğur Pihava
e-mail:
Phone / fax: 0 326 413 64 72 – 0 326 413 34 97
Adress: Yenişehir Mah. Atatürk Cad Reyhanlı / HATAY

Name: Sakarya Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: MUHARREM SARAN e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 264 277 58 99
Adress: Çark Cad. Cevatbey İşhanı Kat:5 Adapazarı

Name: Samsun Kafkas Derneği
Name of the Chairman: ŞAHİN KONUŞ e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 362 233 70 40 – 0 362 231 57 09
Adress: Hürriyet mah. Süleymaniye cad. Üçyol apartmanı No:43 Kat:4 SAMSUN

Name: Sinop Kafkas Derneği
Name of the Chairman: YÜKSEL CANDEMİR
Adress: Ada Mah. Kartal Cad. Kumru Sk. No:5-A SİNOP

Name: Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: HALİT YILDIZ
Phone / fax: 0 346 223 97 51 FAX: 0 346 322 24 51
Adress: Sirer Cad. Sirer Pasajı K:4 No:8 SİVAS

Name: Soma Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: İBRAHİM AYDOĞAN
e-mail:
Phone / fax: 0 236 612 19 80 FAX: 0 236 612 46 52
Adress: Tavşanlı cad. Fidan apt. No:11 / C Soma / MANİSA

Name: Söke Kafkas Derneği
Name of the Chairman: ABDULLAH UZUNBEYCAN
e-mail:
Phone / fax: 0 256 518 30 09
Adress: İstasyon Caddesi Nihatcan İşhanı No:60/14-12 Söke / AYDIN

Name: Sungurlu Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
Name of the Chairman: OSMAN OCAKLI
e-mail:
Phone / fax: 0 364 311 42 48
Adress: Cengiz Topel Cad. Belediye Kültür Sitesi Sungurlu / ÇORUM

Name: Susurluk Kafkas Derneği
Name of the Chairman: ÇOŞKUN GÜNHAN
e-mail:
Phone / fax: 0 358 417 28 65 FAX: 0 358 417 10 59
Adress: Han Mh. Hacıbayram Sok. No: 1/E Susurluk / BALIKESİR

Name: Şarkışla Kafkas Derneği
Name of the Chairman: SERVET ŞEKERCAN
e-mail:
Phone / fax: 0 346 512 62 56
Adress: İlçe Özel İdare Binası Kat:3 Şarkışla / SİVAS

Name: Terme Kafkas Derneği
Name of the Chairman: NECMİTTİN ÇALTI
e-mail:
Phone / fax:
Adress: Fenk Mah. Alparslan Sok. No:1 Kat:2 Terme / SAMSUN

Name: Tokat Çerkes Derneği
Name of the Chairman: Handan YEŞİLYURT
e-mail:
Phone / fax: 0 356 212 19 56 – 0 356 212 59 58
Adress: Toptancı Sebze Hali Yanı. Kafkas Sitesi Kooperatifi. C Blok Zemin Kat TOKAT

Name: Turhal Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: Gürbüz Hakan ALPARSLAN
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 356 275 52 50 FAX: 0 356 275 66 87
Adress: Turhal Kafkas Kültür Derneği

Name: Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği - Kayseri
Name of the Chairman: NEJDET KARAÇAY
e-mail:
Phone / fax: 0 352 437 11 61
Adress: Küçükköy Mah. Atatürk Bulvarı No:93/2 Talas Kayseri

Name: Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği
Name of the Chairman: DAVUT MERCAN
e-mail:
Phone / fax: 0362 647 36 36
Adress: Cumhuriyet mah. Kaylar cad. no:4 55900 Vezirköprü / Samsun

Name: Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Name of the Chairman: NURİ ALTAN e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 226 814 87 85 FAX: 0 226 812 98 85
Adress: Mimarsinan cad. No:4 YALOVA

Name: İstanbul Çerkes Dermeği
Name of the Chairman: Halis DİN
e-mail:
Phone / fax: 0 212 644 24 55
Adress: Adres: Abdurrahman Nafiz Gürman Mh. Kınalıtepe Sk. Sabri İş Mrk. 30/1 Kat:4, Güngören/İstanbul

Magazine:
Name: JİNEPS
Name of the Chairman: Yaşar Güven e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0216 336 08 46 Fax. 0216 494 09 24
Adress: OSMANAĞA MAH. PAVLONYA SOK. NUHOĞLU İŞ MERKEZİ NO:10/63 KADIKÖY/İSTANBUL


A Organization
Name: Kafkas Evi
Name of the Chairman:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone / fax: 0 212 356 03 23 Fax : 0 212 356 03 24
Adress: Kuştepe Mah., Mecidiyeköy Yolu Cad., No:18, Seyfi Demirsoy Apt., A-Blok, D:14
ŞİŞLİ / İSTANBUL

 

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 24

Адыгэ ныпым (быракъым) имафэ мэлылъфэгъум и 25-м дунаем тет Адыгэ пстэуми хагъэунэфыкIы. Ар Адыгэ республикэм икъэралыгъо мэфэкIэу мэфэпчъым хэт. 2013- илъэсым Республикэм икъэралыгъо Совет-Хасэм (парламент) а мафэр Республикэм икъэралыгъо быракъ имафэу щагъэнэфагъ. Тыдэ щыIэ адыгэхэми - хэхэсхэми, хэкурысхэми, Къэбэртэе-Бэлъкъарыми, Къэрэщэе-Щэрджэсыми, Хы ШIуцIэ Iушъо шапсыгъэхэми, нэмыкI шъолъырхэм ащыIэ адыгэхэми мыр ямэфэкI.

ПлIэнбз уцышъоу жъогъо 12 ыкIи щэбзэщэ зэблъэдзыгъи 3 зытетхэр 1830-рэ илъэсым Адыгэ лъэпкъым ибыракъэу Адыгэ лъэпкъ зэфэсым ыщтэгъагъ.
1992 илъэсым Адыгэ Республикэр загъэпсым икъэралыгъо тамыгъэу аштэгъагъ. Джащ тетэу адыгэ лъэпкъ быракъыр республикэм итамыгъэу хъугъэ.

Мыекъуапэ илъэс къэс хабзэ хъугъэу лъэс, шыу, машинэ зекIонхэр щызэхащэх.

Республикэ шыкъэгъэчъапIэм (ипподром) мэлылъфэгъум и 25, I4.00 къэбэртэе шы лъэпкъыхэм якъэгъэлъэгъон щырагъэжьэщт.

15.30 шыгъачъэ ашIыщт. Общественнэ зэхахьэу "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" ишIухьафтынхэр ащ илъых.
16.30 шыгъачъэм щытекIуагъэхэм афэгушIощтых.

17.30 шыу купхэм язекIо аублэщт. Ипподромым щегъэжьагъэу "ЗыкIыныгъэм ыкIи зэгурыIоныгъэм" ясаугъэт дэжь шыухэр къэкIощтых.

17.00 къэлэ паркым ыIупэ лъэс зекIом хэлэжьэщтхэр щызэрэугъоищтых.
17.30 лъэс зекIор къежьэщт. "ЗыкIыныгъэм ыкIи зэгурыIоныгъэм" ясаугъэт дэжь лъэсхэри, шыухэри щызэIукIэщтых. Адыгэ быракъыр мыщ щаIэтыщт.

18.30 мэфэкI къэгъэлъэгъон рагъэжьэщт. Ар ансамблэу "Налмэсым" ыгъэхьазырыгъ.

Адыгэ онджэкъым ипчэгу апэрэу адыгэ быракъым имафэ мыгъэ щыхагъэунэфыкIыщт. Мы гупчэм лъэпкъ мэфэкIхэр, зэхахьхэр джы щызэхащэзэ ашIынэу чIыпIэу афыхахыгъ.

 

Страница 10 из 30