Super User

Super User

Мыекъуапэ, мэкъуогъум и 8

Мэкъуогъум и 10-м, 2018 илъэсым, Адыгэ хьалыжъом имафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Адыгэ Республикэм ит псыкъефэхэу Гъофыбгы (Руфабгъо) щыкIощт.

МэфэкIым икIэщакIохэр: «Руфа-Тур», Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ ыкIи зекIомкIэ и Комитет.

МэфэкI зэхахьэм хьэлыжъохэр къыщагъэлъэгъощт, зэнэнэкъокъухэр щыIэщтых ыкIи къэшъощтых. Зэнэкъокъухэм ахэлэжьэнэу зышIоигъохэр ыкIи цIыфхэр къырагъэблагъэх.

 

26

Дунаем Адыгэхэм я пчъагъэ зыфэдизыр гъэнэфагъэ щыIэп ыкIи ащ зыгорэ статистикэ-шIэныгъэ хэлъэу дэлажьэу щыIэп. Мы Iофым ТIуапсэ Пресс кIуакIэу иIэмкIэ дэлэжьэнэыр ипшъэрылъхэм зэу зыфигъэуцужьыгъэхэм ащыщ. Пчъагъэхэм лъапсэу афэтшIыгъэр, Къэралхэм къатырэ статистикэхэр ары, Адыгэ хасэу дунаем тетхэм къатхыгъэхэр ары ыкIи ТIуапсэ Пресс нэмкI статистикэ шIыкIэхэм атетэу ышIыгъэхэр ары.

Адыгэхэм япчъагъэ шъыпкъэм пэблагъэу щыIэх пIон плъэкIыщт, Адыгэ республикэмкIэ, Къэбэртае-Балкъэр РеспубликэмкIэ ыкIи Къэрэщай-Черкес РеспубликэмкIэ. Урысие Федерацием изэфэшъхьэф шъолъырхэми пчъагъэхэр шъыпкъэм пэблагъэу бгъэнэфэн плъэкIыщт.
ХэхэсымкIэ Адыгэхэм япчъагъэ гъэнэфагъэу щыIэп. Ащ Адыгэ хасэу щыIэхэм пчъагъэгорэхэр къаты ау ахэр шъыпкъэдэд пIон плъэкIыщтэп. Хасэхэм кIуачIэ яIэп мы Iофым нахь игъэкIотыгъэу дэлэжьэнхэу.

Хэгъэгухэм ашIыгъэ статистикэхэм, дунаем тет Адыгэ хасэхэм къатхыгъэхэм ыкIи ТIуапсэ Пресс статистикэу ышIыгъэхэм атетэу, Адыгэхэм япчъагъэ зэхэдгъэуцуагъ. Мы тхыгъэм джыри тыдэлажьэщт. Нахь пчъагъэ гъэнэфагъэхэр щыIэ зыхъукIэ зэхъокIынгъэхэр фэтшIыщт.

Адыгэ Хэкур = 735.000
Адыгэ Республикэ = 114.000
Къэбэртае-Балкъэр Республикэ = 516.000
Къэрэщай-Черкес Республикэ = 61.000
Краснодар шъолъырэр = 28.000
Адыгэ Хэкум инэмыкI шъолъырхэр = 16.000

Ипшъэрэ Кавказ Республикэхэр = 8.000
(Ипшъэр Iосетие, Чечеие, Ингушетие, Дагестан)

Ихэрэ Кавказ Республикэхэр = 5.000
(Грузие, Азэрбайджан, Армение, Абхазие, Ихэрэ Iосетие)

Урысие Федерацием изэфшъхьэф шъолъырхэр = 127.000
(Къалэу Москва, Къалэу Снкт-Птербург, НэмыкI шъолъырхэр)

КъокIыпIэ Благъэр = 3.700.000
Тыркуер = 5.500.000
Сириер = 120.000
Иорданиер = 80.000
Израил = 4.500
Леван = 3.000
Ирак = 5.000
КъокIыпIэ БлагъэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 4.000


Европэ = 80.000
Германиер = 70.000
Голандиер = 2000
ЕвропэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 8.000

Африкэр = 70.000
Мысыр = 10.000
Ливие = 50.000
АфрикэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 10.000

Асие - 30.000

Ипшъэрэ Амеркэ = 15.000
Америкэ Зэгот Хэгъэгухэр = 12.000
Канада = 1.000
Ипшъэрэ АмеркэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 2.000

Ихэрэ Америкэ = 8.000

Австралие = 1.000

Пстэри зэхэтэу 7.000.000 еблагъэ.

tuapsa.blogspot.com

 

Орэд-пщыналъэ концерт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ орэдыIо купэу «Ошъутен».

Адыгэ Республикэ, къ. Мыекъуапэ, ур. Пионерская, 300 (филармоние).

23.10.2018, сыхьатэ 17.00.

КIэхьапкIэ: 120 рубл.

Филармонием имэкъэфын: +7 8772 52-29-68

Филармоние исайт: filarmoniya-ra.ru

Iоныгъом и 21-м щегъэжьагъэу и 22-м нэс, 2018 илъэсым, Адыгэ Iофым фэгъэхьыгъэ дунае зэхахьэ Германием ит къалэу Нурнбергер щыкIощт. Ащ гущыIэ шъхьэIэу фашIыгъэр "Сыд тызэзыпхырэр".

Зэхахьэм Iофыгъоу зытегущыIэщтхэр лъэныкъо заулэу мэхъу, ахэр мыщ фэдэх:
- Адыгэ Iофыр я 21- лъэшIэгъум тащфэдэу зэшIопхыщт?.
- Адыгэ Iофым изэшIохын Европэ Зэготыр тащфэдэу къыхэлэжьэн ылъэкIыщт?.
- ЦIыфым ифитыныгъэхэр къэухъумэгъэным илъэныкъокIэ хэкум ыкIи хэхэсым ащыпсурэ Адыгэхэм сыд къафихьын илъэкIыщтыр?.
- Глобализацием Адыгэ Iофым сыд къыришIэрэр ыкIи Адыгабзэр таущтэу къэбгъэнэщт?.

Хэкум ыкIи хэхэсым щыщхэу зэхахьэм къыщыгущыIэнэу зышIоигъохэм къаIощтхэр бзитIукIэ къатхынэу кIэщакIохэр къыкIэлъэIух, Инджлизбзэрэ нэмыкI бзэрэ. Зэхахьэр официалнэу зэрэзэращэщт бзэхэр Германбзэрэ Инджлизбзэрэ.

Мы дунае зэхахьэм икIэщакIохэр: Нурнбергер щыIэ Адыгэ хасэмрэ "Хэку гъэзэжьынымкIэ Адыгэ хасэмрэ".

Къызхэтхыгъэр ык1и нахь игъэкIотыгъэу зэхахьэм къытегущыIэх мыщкIэ: https://www.facebook.com/C.R.Org/

Иракрэ Адыгеимрэ ясатыу-экономикэ ыкIи блэгъэныгъэ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр ары Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Республикэу Ирак и Чрезвычайнэ ыкIи и Полномочнэ ЛIыкIоу Урысыем щыIэ Хайдар Мансур Хадирэ зызэIокIэхэм.

Мы зэдэгущыIэгъухэм ахэлэжьагъэх Республикэу Ирак и Посольствэу Урысыем щыIэм ипресс-секретарэу Мохаммед Имад Кадим, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэу КIэрэщэ Анзаур, Урысые Федерацием и МИД илIыкIоу Игорь Терзиян, Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Хъунэго Рэщыд, Адыгэ къэралыгъо университетым ипопечительскэ совет итхьаматэу, Урысыем инефтегазопромышленникхэм я Союз игъэцэкIэкIо директорэу ГъукIэлI Хьисэ.

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан анахьэу къызщыуцугъэхэр гъэсэныгъэм епхыгъэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ, IофшIэнымкIэ зэдэлэжьэныгъэу азыфагу илъыр гъэтэрэзыгъэнымкIэ, республикэм иэкономикэ инвестициехэр нахьыбэу щыгъэфедэгъэнхэмкIэ гугъапIэу щыIэхэр ары.

ХьэкIэ лъапIэм шIуфэс рихызэ КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ Урысыемрэ Иракрэ азыфагу илъ дипломатическэ зэфыщытыкIэхэм тапэкIи зягъэушъомбгъугъэным мэхьэнэ гъэнэфагъэ зэриIэр. Урысые-ирак зэдэлэжьэныгъэм, бгъуитIумкIи федэ зыпылъ зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм апае Адыгеир хьазыр ипредложениехэр къыхьынхэу.

ГъэсэныгъэмкIэ, азыфагу илъыщт зэпхыныгъэхэмкIэ хэушъхьафыкIыгъэу Iофыгъо гъэнэфагъэхэм къащыуцугъэх. ЛIыкIом къызэриIуагъэмкIэ, непэ Урысыем иапшъэрэ еджапIэхэм Ирак къикIыгъэ студент мини 4 фэдиз ачIэс, Адыгэ къэралыгъо университетым — нэбгырэ 35-рэ. ЛIыкIор игъо ифагъ ахэм адэгущыIэнэу, студентхэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынымкIэ амалэу яIэхэм ыкIи Адыгеим гъэсэныгъэр зэрэщызэхэщагъэм защигъэгъозагъ.

Гъэсэныгъэм епхыгъэ фэIо-фашIэхэу Адыгеим аIэкIигъахьэхэрэм зягъэушъомбгъугъэнымкIэ гухэлъэу яIэхэм афэгъэхьыгъэу Хайдар Мансур Хади къыIотагъ ыкIи Адыгэ къэралыгъо университетым къаритырэ дипломхэм кIуачIэ яIэу Ирак иправительствэ ылъытэнхэ мурад зэриIэр къыхигъэщыгъ. Мы охътэ благъэхэм Урысыем иапшъэрэ еджэпIэ 54-у ИраккIэ кIуачIэ зиIэу хъущтхэм яспискэ официальнэу къаIощт. Ахэм Адыгэ къэралыгъо университетри ахэфагъ.

«Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ проектэу зэшIохыгъэ хъугъэхэм тащэгушIукIы, ау лъэныкъуитIу экономикэ зэпхыныгъэхэм зягъэушъомбгъугъэнымкIэ, хэгъэгуитIуми яфедэ зыхэлъ зэдэлэжьэныгъэм тапэкIи хэхъоныгъэ едгъэшIынымкIэ амалхэр щыIэх. Ащ зэкIэми тифедэ хэлъ, арышъ, пIэлъэ кIыхьэм телъытэгъэ Iофтхьабзэхэр, гугъэпIэ инхэр зэтпхын тлъэкIыщт проектхэр гъэцэкIагъэ хъунхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэм тызэдалъыхъущт. Сицыхьэ телъ Адыгеим укъызэрэкIуагъэм а Iофым кIочIакIэ къызэрэхилъхьащтым», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

КъумпIыл Мурат зэрилъытэрэмкIэ, республикэр чIыпIэу зыдэгъэзагъэм, щынэгъончъэу, инвестициехэр нахьыбэу къихьанхэмкIэ хъопсапIэу зэрэщытым лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Иракрэ Адыгеимрэ язэдэлэжьэныгъэ джыри нахь зегъэушъомбгъугъэным игугъапIэ къаты.

ЛIыкIом къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Урысыер ренэу стратегическэ партнерэу Ирак иIагъ. Мы лъэхъаным дунэе зэфыщытыкIэхэр лъэгэпIакIэхэм анэсых, Урысыемрэ Иракрэ язэфыщытыкIэхэри нахьышIум ылъэныкъокIэ гъэпсыгъэ хъунхэм ущыгугъын плъэкIыщт.

«Дзэ-промышленнэ комплексым, чIыдэгъэ отраслэм япроектхэу Урысыемрэ Иракрэ зэдырахъухьагъэхэм тапэкIи тадэлэжьэным тыфэхьазыр. Ау непэ мэкъу-мэщым ихэхъоныгъэкIи, псэолъэшIынымкIи гугъэпIэ гъэнэфагъэхэр нэрылъэгъоу щытых. Урысые компаниехэм, ахэм ахэхьэх Адыгеим итхэу а лъэныкъохэмкIэ къыддэлэжьэнэу фаехэри, IэпыIэгъу тафэхъуным тыфэхьазыр», — къыIуагъ Хайдар Мансур Хади.

ЗэдэгущыIэгъухэм ялъэхъан Иракрэ Адыгеимрэ ясатыу-экономикэ зэдэлэжьэныгъэ, анахьэу етIани АПК-м ипродукцие IущыгъэнымкIэ, джащ фэдэу псэолъэшIынымкIэ, зырагъэушъомбгъуным зэрэфэхьазырхэр бгъуитIуми хагъэунэфыкIыгъ.

Адыгеир УрысыемкIэ гъомылэпхъэ анахь къабзэхэр къэзышIыхэрэм ащыщ, хэгъэгуитIум язэдэлэжьэныгъэкIэ федэ къэзыхьыщт Iофтхьабзэу плъытэн плъэкIыщт Адыгеим ращыхэрэ зернэр, лыр, кIэнкIэр, хэтэрыкIхэр, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр Ирак IэкIэгъэхьэгъэнхэр.

ЗэIукIэгъум икIэуххэмкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ министрэхэм я Кабинет ипрофильнэ ведомствэхэм пшъэрылъ афишIыгъ сатыу-экономикэ зэфыщытыкIэхэм яхэхъоныгъэкIэ, гуманитар, культурнэ зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ предложение гъэнэфагъэхэр къагъэхьазырынхэу.

adygheya.ru

 

adygirak3

 

adygirak2

 

adygirak4

 

Гъубдж, ЖъоныгъуакIэм и 29 2018 05:25

Америкэм щыIэ Адыгэ хасэм хигъэIэжьыщтых

Мэкъуогъум и 3-м, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм зинэкIыгъэхэр хигъэIэжьынхэу къырегъэблагъэх. Джащ фэдэу хасэм фасебукум щыриIэ нэкIубгъом мэкъэгъэIу къырагъэуцуагъ.

ЗыщыхагъэIэжьыщтхэ чIыпIэр хасэм иунэ, сыхьатэ 20.00-м.

Америкэ, шъолъырэу Ню-Джерси, къалэу Уайнэ, урамэу Iолдхам Род 383.
Хасэм исайт: cbaamerica.org (Circassian Benevolent Association).

 

cba

Зэхахьэм ицIэр "Class of 2018"

КIэщакIор: Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щыIэ "Адыгэ ШIушIэ Хасэ" Ню-Джерси.

Зэхахьэм ипрограмэ хэтыщтых: джэгухэр, орэдхэр, къурIан еджэн ыкIи шIухьафтынхэр.

ЗыщыкIощтыр: Адыгэ шIушIэ хасэм иунэ, Америкэ, шъолъырэу Ню-Джерси, къалэу Уайнэ, урамэу Iолдхам Род 383.

27.05.2018, сыхьатэ 11.00-м рагъэжьэщт.

Хасэм исайт: cbaamerica.org (Circassian Benevolent Association).

Бэрэскэжъый, ЖъоныгъуакIэм и 23 2018 16:26

14.07.2018 - Адыгэ фестиваль Кфар-Кама щыкIощт

Адыгэ Фестиваль

Израиль, Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама.

Хэлэжьэщтхэр: кулътурэм пылъ зэхэт купхэр ыкIи Адыгэ Республикэм икъэшъокIо купэу "Налъмэс".

14.07.2018 - сыхьатэ 20.00.

ЖъоныгъуакIэм и 21-м, Тыркуем ит къэлэхэу Адыгэхэр защыпсэухэрэм шъыгъо-шIэжъ мафэр щахагъэунэфыкIыщт. А зэхахьэхэм нэкI зиIыгъэхэр хагъэIэжьыщтых ыкIи нэмазхэр ашIыщтых ытIанэ Адыгэу Урыс Кавказ заом хэкIодагъэхэм афэшъыгъощтых.

Мы зэхахьэхэр зызэхищэхэрэр Тыркуем ит къалэхэм ащылажьэрэ зэфэшъхьаф хасэхэр арых ыкIи Адыгэ къуаджэхэм ащылажьэрэ хасэхэр арых.

Статистикэм пылъхэм къызэраIорэмкIэ Тыркуем Адыгэ милион 7 фэдиз щэпсэу.

Страница 8 из 30