Super User

Super User

Бэдзэогъум и 17-м, ныдэлъфыбзэхэм апае законэу Урысые Федерацием ипарламент къыдигъэкIыщтым фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ зэхьахь Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм икъэлашъхьэу Налщыч щырагъэкIокIынэу арыгъэ ыкIи ащ фэгъэхьыгъэ тхьапэхэр къэлэ администрацием фагъэхьыгъагъэх ау ахэм фитыныгъэ къаратыгъэп мырэзэныгъэ зэхахьэ ашIынэу. Джащ фэду Кавказ-Узыл сайтым къыщатхы.

ТхьэмафитIу ипкIэ Адыгэ активистхэм тхьапэхэр чIалъхьэгъагъэх къэлэ администрацием. ЧIыпIэу мырэзэныгъэ зэхахьэр зыщашIыщтыгъэр Налщыч дэт утыкоу "ЗэгурыIоныгъэ" (Согласия). Налщыч къэлэ администрацие джэуапэу къаритыжьыгъэм зэритымкIэ тхьапэхэм зыгорэхэр къащэкIэх.

Адыгэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм и мафэ шышъхьэIу и 1-м Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIыщт. Мыгэ мы мафэр зэрэхагъэунэфыкIырэр илъэс 20 хъущт.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ лъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэри1уагъэмк1э мэфэкIыр игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыщт.

Мыекъуапэ дэт филармонием ипэчIынатIэу Iут пчэгум мэфэкIыр щыкIощт. Орэд-къэшъо къэгъэлъэгъонхэм артист цIэрыIохэу Дзыбэ Мыхьамэт, Быщтэкъо Азэ­мат, купхэу «Ошъутенэр», «Абрекхэр», нэмыкIхэри къырагъэблэгъагъэх. IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэр зэхахьэм къыщагъэлъэ­гъощтых, адыгэ джэгу­шхокIэ мэфэкIыр аухыщт.

 

Бэрэскэжъый, Бэдзэогъум и 11 2018 06:48

01-02.08.2018 - Адыгэ фестиваль Рихьание щыкIощт

Адыгэ Фестиваль

Израиль, Адыгэ къуаджэу Рихьание.

Фестивальыр мафи 2 щыIэщт, щыщхьэIум и 1-м щегъэжьагъэу и 2-м нэс. Ащ хэлэжьэщтых кулътурэм пылъ зэфэшъхьаф зэхэт купхэр (къэшъо, орэд ыкIи нэмыкIхэр).

01.08.2018 - 02.08.2018

Къызхэтхыгъэр: circassians.co.il

 

Адыгэ къэшъо-къэгъэлъэгъон

Иорданием щыщ Дунае Адыгэ Академием икъэшъуакIо купэу "Къушъхьэхэм якъохэр"

Къэшъо-къэгъэлъэгъоныр зыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Джаращ, къэгъэлъэгъонхэр къызыщагъэлъагъорэ зэIухыгъэ унэ.

24.07.2018, пчъыхьэм.

Къызхэтхыгъэр: khaberni.com

Адыгэ къэшъо-къэгъэлъэгъон

Иорданием щыщ Адыгэ къэшъуакIо купэу "Ал-Ахли".

Къэшъо-къэгъэлъэгъоныр зыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Джаращ, къэгъэлъэгъонхэр къызыщагъэлъагъорэ зэIухыгъэ унэ.

28.07.2018, сыхьатэ 21.00.

КIэхьапкIэр динар 7.

Ныдэлъфыбзэхэм апае законэу Урысые Федерацием ипарламент къыдигъэкIыщтым фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ зэхьахь.

ЗыщыкIощтыр: Кэбэртае-Бэлкъар Республикэ, къалэу Налщыч, урамэу Ленина, утыкоу ЗэгурыIоныгъэ (Согласия).

17.07.2018, сыхьатэ 16.00-м щегъэжьагъэу 18.00 нэс.

Мы мырэзэныгъэ зэхахьэр зэрашIыщтым фэгъэхьыгъэ тхьапэхэр къалэм ихасэ фагъэхьыгъэх.

Мэкъуогъум и 16-м щегъэжьагъэу и 20 нэс, Кавказым ичIыопс къэзыухъумэрэ хасэм илэжьакIохэм Адыгэ Республикэм ит къушъхьэу Тыбгэ иIэнэ гъунэ къакIохьыгъ ыкIи ащ ишъхьэ дэкIоягъэх мышъэу а чIыпIэхэм ащыпсэухэрэм япчъагъэ зэрагъэшIэным пае.

Мэфи 5 къызакIохьэм мышъэ 20 фэдиз алъэгъугъ. Хасэм илэжьакIохэм зэралъытэрэмкIэ мышъэу алъэгъугъэхэри ахэтэу а чIыпIэу зыдэщыIагъэхэм мышъэ 50 фэдиз ащэпсэу.

Къушъхьэу Тыбгэ илъэгагъэ метрэ 3064 фэдиз мэхъу. Ар Адыгэ Республикэм ит анахь къушъхьэ лъагэу ЧIыгущ (3238 м) ипшъэкIэ Iут.

 

mishe2

 

mish3

 

Бэдзэогъум и 4-м, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Араб Зэгот Эмиратым щыщ фирмэу «Аль Фаладж» ипащэхэм Мыекъуапэ щаIукIагъ.

Фирмэу «Аль Фаладж» нахь Iоф шъхьаIэу зыпылъыр химие уцхэр темыутхагъэу чIыгум къыщагъэкIхэрэр ещэфых ыкIи ещэжьых. Фирмэм ипащэхэр ятIуанэрэу Адыгэ Республикэм къакIох. Ахэм къагъэкIхэрэр зыщаугъоирэ гупчъэ ин Адыгэ Республикэм къыщызэIуахынэу агухэлъ.

КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэр IэкIыб хэгъэгухэм ащыщхэм адэлэжьэнэу зэрэхьазырэр къыIуагъ ыкIи фирмэу «Аль Фаладж» Адыгеим гупчъэ къыщызэIуихыным пае щыкIагъэу иIэхэм адэлэжьэнхэу хьыкумэтым пшъэрылъ фишIыгъ.

Къызхэтхыгъэр: adygheya.ru

 

adygea204072018

 

 

Налщыч щыщ активистхэр

 

Мэкъуогъум и 30-м, Урысые Федерацием хэт Республикэхэм ащылажьэрэ зэфэшъхьаф зэхэт купхэр ыкIи цIыфэу лъэпкъ Iоф зэрихьэхэрэм видео зэхэсыгъо яIагъ. Ахэр ныдылъфыбзэхэм апае Урысые Федерацием ипарламент законэу къыщыдагъэкIыщтым зэрэдрамыгъащтэрэр ыкIи ащ зэрэпэуцожьыщт шIыкIэхэм игъэкIотыгъэу тегущыIагъэх.

Видео зэхэсыгъом Республикэ 12-м ащыщхэр хэлэжьагъэх. Ахэр: Адыгэ Республикэ, Къэбэртае-Бэлкъар, Къэрэщэй-Черкес, Осетие, Дагестан, Татарстан, Бащкирие, Чубащие, Алтай, Мари-Эл, Саха-Якутия, Коми.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм зэдращтагъ ныдэлъфыбзэхэр къаухъумэным пае зэкъотхэу зэдэлэжьэнхэу ыкIи Урысые Федерацием щыпсэурэ лъэпкъхэм я конгресс (зэфэс) зыфиIорэ хасэу джырэблагъэ зэхащагъэм пстэури хэхьэнхэу ыкIи ащ игъогукIэ Iоф зэдашIэнэу. Джащ фэдэу ныдэлъфыбзэхэр къэухъумэгъэным афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр зэдагъэцэкIэнэу зэдращтагъ.

Урысые Федерацием икъэралыгъуабзэр Урысыбзэу зэрэщытым фэдэу Урысые Федерацием хэт Республикэхэми къэралыгъуабзэхэр яIах (Адыгабзэ, Татарбзэ ыкIи нэмыкIхэр). Непэ, а къэралыгъуабзэхэр еджапIэхэм ачIэлъых ыкIи а бзэхэм еджэнхэ фаеу щыт. ЗаконкIэу къыдагъэкIынэу ыужь зитхэм зэритымкIэ Урысыбзэ закъор ары уеджэн фаеу еджапIэмэ ачIэлъыщтыр, адрэ бзэхэм уеджэн фаеу щытыжьыщтэп (фаер еджэщт фамыер еджэщтэп).

Сурэтым итхэр: Мыекъопэ ыкIи Налщыч щыщ активистхэр видео зэхэсыгъом хэлажьэх.

 

maykop2

Мыекъуапэ щыщ активистхэр

 

nalchik

 

maykop1

 

 

Мыекъуапэ, мэкъуогъум и 26

Мэкъуогъум и 26-м, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Муратрэ "Кубан кредит" банкым итхьэматэу Чупрынникова Нинарэ зэгурыIоныгъэ тхылъ зэдашIыгъ бгъуитIори зэдэлэжьэнхэу.

ЗэгурыIоныгъэр нахь зыфэгъэзагъэр Адыгэ Республикэм инвистицие къыхалъхьэныр ары.

"Кубан кредит" банкым къуаджэу Еным къотамэ щыриI ыкIи Мыекъуапи банк къотамэ къыщызэIуахыщт джырэблагъэ.

Къызхэтхыгъэр: adygheya.ru

 

adygea226062018

Страница 5 из 30