Super User

Super User

НыбжьыкIэ хасэм (Алджил-Алджадид) и зэфэс

Зэфэсым хасэм игъэцэкIагъэхэм хэплъэщтых ытIанэ хэдзынхэр щыIэщт.

ЗыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Амман, ныбжьыкIэ хасэм иунэ.

30.09.2018, сыхьатэ 19.00-м рагъэжьэщт.

Къызхэтхыгъэр: facebook.com

Тхьаумаф, ШышъхьэIум и 26 2018 17:38

У Адыгэмэ Уи Сабый Адыгабзэ ЫшIэн Фай

Адыгэ купгорэхэм интернетым акцие къыщырагъэкIокIы Адыгэ ны-тыхэм ыкIи Адыгэ сабыйхэм еджапIэхэмкIэ Адыгабзэр яныдэлъфыбзэу къыхахынэу. Iоныгъом и 1-м, еджапIэхэр къызэIуахыжьых.

А акцием фэгъэхьыгъэу мыщ фэдэ къэIогъухэр агъэхьазырыгъэх:

Къэlогъухэр ныбжь зиlэхэм апае:

1. Тисабыйхэм ныдэлъфыбзэр амышlэмэ- тылъэпкъынчъ. Тисабыйхэ еджапIэхэм адыгабзэр щыхахын фай.

2. Еджапlэм кlалэхэм адыгабзэр зэрагъэшlэнэу къыхахын фай.

3. Сэ сикlалэ еджапIэм адыгабзэ къыхехы. Шъуисабыйхэми адыгабзэр къыхахын фай.

4. Сикlалэ инджылызыбзэр зэрегъашlэмэ, сыда адыгабзэр кlызэримгъэшlэн фаер? Тисабыйхэм адыгабзэр щыхахын фай.

5. lоныгъом зэкIэми адыгабзэр хэтэхы.

6. Тятэжъыхэм къытфагъэнагъэ бзэр тэшъумгъэкlод. lоныгъом зэкIэми адыгабзэр хэтэхы.

7. Гум илъыр адыгабзэр къэдгъэнэн фай. ЕджапIэхэм адыгабзэр щыхахын фай.

8. Хьайнапэ зэтымышIыжьэу, адыгабзэр еджапIэхэм хэтхын фай.

9. Тиныдэлъфыбзэ псэуфэ, тиреспублики псэущт. Ащ пай тиеджапIэхэм адыгабзэр щыхахын фай.

10. Адыгабзэр тиеджапlэхэм ащыбзэрэбзэн фай.

11. Тисабыйхэм адыгабзэр еджапlэхэм щызэрамгъашlэмэ, тыбзэ кlодыжьыщт.

12. Сабыйхэм адыгабзэр аlулъыным пае, унагъо кlоцlыми, еджапlэми щызэхахын фай. Тисабыйхэм адыгабзэр еджапIэхэм къыхахын фай.

Къэlогъухэр сабыйхэм апае:

1. Сэ еджапIэм адыгабзэ къыхэсэхы. Оры?
2. Уадыга? Амэ адыгабзэ зэгъашl!

3. Тэ тиныдэлъфыбзэ къэтымыухъумэмэ, хэт къытфиухъумэщт?

4. lоныгъом адыгабзэр къыхэсэхы.

5. Уадыгэба сэlо?

Къызхэтхыгъэр: natpress.net

Ипшъэрэ Кавказым къушъхьэфачъэкIэ къушъхьэ ечъэхыным ичемпионат (зэнэкъокъу)

Къэрэщай-Черкес Республикэ, къушъхьэ зэхэт зыгъэпсэфыпIэу Архыз.

Зэнэкъокъур къотамэ заулэ мэхъу. Ахэм хэлэжьэнхэ алъэкIыщт къушъхьэфачъэкIэ гъэсагъэхэри мыгъэсагъэхэри.

Iоныгъум и 22-м щегъэжьагъэу и 23-рэ нэс.

Къызхэтхыгъэр: alaniatv.ru

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIкIэ ныбжьыкIэ зекIо-зэхахьэ «Фыщт-2018-рэ» зэхащагъ. Ащ ныбжьыкIэ 250 фэдиз хэлэжьагъ. ШышъхьэIум и 17-м щегъэжьа­гъэу и 19-м нэс къушъхьэу Фыщт иIэнэ гъунэ къакIохьыгъ ыкIи дэкIоягъэх.

НыбжьыкIэхэм ягъусэу КъумпIыл Мурат къушъхьэу Фыщт ихэ Iут гъэпсэфыпIэ-къэуцупIэу «Фыщт» зыфиIорэм нэс адэкIуагъ. Километрэ 12 фэдиз ахэм къакIугъ.

Мы зекIо зэхахьэр атIуанэрэ илъэсэу зэхащэ. ГъорекIо фэдэу мыгъи ныбжьыкIэхэр Республикэм илIышъхьэ зэфэшъхьэф Iофхэм афэгъэхьыгъэу дэгущыIэгъэх.

fisht2

 

fisht3

 

fisht6

 

fisht4

 

fisht5

 

fisht8

 

fisht9


сурэтхэр: adygvoice.ru

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевымрэ щышъхьэIум и 9-м Краснодар щызэдыряIэгъэ IофшIэгъу зэIукIэгъур Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием ипхырыщынкIэ шъолъырхэр зэрэзэдэлэжьэщтхэм фэгъэхьыгъагъ.

Iофыгъохэм ятегущыIэн джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Краснодар краим игубернатор иапэрэ гуадзэу Андрей Алексеенкэр, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет Адыгеим ыцIэкIэ хэтэу Олег Селезневыр, Краснодар краим игубернатор игуадзэхэу Анатолий Вороновскэр, Алексей Копайгородскэр, Адыгеим иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим игубернатор дэжь щыIэ Хьатэгъу Налбый.

ЗэIукIэгъур къызэIуихызэ, Пшызэ шъолъыр игубернатор Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум къызэрэкIуагъэмкIэ «тхьауегъэпсэу» къыриIуагъ, шъолъыритIуми хэхъоныгъэ ашIынымкIэ а зэIукIэгъум мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Вениамин Кондратьевым ишIошIкIэ, зэдыряпшъэрылъым игъэцэкIэн шъолъыритIуми икъоу акIуачIэ зэдырахьылIэн фае.

viniamin

 

«Тэ англомерациеу тиIэр зы. Краснодар крайми, Адыгеими инфраструктурэ Iофыгъохэу непэ яIэхэр зэфэдэх. Тишъолъырхэр зэфэшъхьафхэми, зы чIыгу тыщэпсэу. ЛIэшIэгъу пчъагъэ хъугъэу тлъэпкъхэм культурэ, экономикэ, ныбджэгъу зэфыщытыкIэшIухэр зэдыряIэх. Арышъ, ныбджэгъухэм зэрашIы хабзэу, тызэгъусэу Iофыгъохэри зэдызэшIотэжъугъэхых», — къыIуагъ Вениамин Кондратьевым.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, культурэмкIэ, социальнэ лъэныкъомкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ республикэмрэ Краснодар краимрэ непэ зэпхыныгъэ пытэ зэдыряI. ГъэрекIо шъолъыритIумэ япащэхэр зэрэзэдэлэжьэщтхэм ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

«РеспубликэмкIи, краимкIи федэ хъущтхэ проектхэр щыIэх. Федеральнэ гупчэм ахэмкIэ къащыддырагъэштэным пае ткIуачIэ зэхэлъэу Iоф зэдэтшIэн фае. Вениамин Иван ыкъомрэ тэрырэ ащкIэ тызэгурыIогъах, джы пшъэрылъэу щытыр гъогу картэу зэхагъэуцуагъэм игъэцэкIэнкIэ, транспорт системэ зыкIым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэр зэдгъэуIунхэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

muratkumpil

РеспубликэмкIи, краимкIи федэу щыт псэолъэ заулэ Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием хэгъэхьэгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофыгъохэр джыдэдэм зэрахьэх.

Мы лъэныкъомкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэм зэу ащыщ поселкэу Яблоновскэмрэ къалэу Краснодаррэ зэзыпхыщтхэ лъэмыджэу псыхъоу Пшызэ тыралъхьащтым ишIын.

Къалэу Краснодар икъохьэпIэ лъэныкъо къэзыухьащт гъогум ишIыни мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщ. Автомобиль гъогухэу А-146 «Краснодар — Верхнебаканскэмрэ» М-4 «Донрэ» Краснодар икъохьэпIэ лъэныкъокIэ къэзыухьэрэ гъогум езыпхыщт Iахьыр проектым зыхагъахьэкIэ, Краснодар къекIухэрэ гъогухэм нахь макIэу автомобильхэр ащызекIохэ хъущтых.

СтратегиемкIэ мэхьанэшхо зэратыхэрэм ащыщ энергетическэ псэуалъэхэр: электроподстанциякIэхэр шIыгъэнхэр ыкIи щыIэхэр гъэкIэжьыгъэнхэр, магистральнэ газрыкIуапIэхэу «Компрессорная станция Березанская — Славянск-на-Кубани», «Анастасиевская — Новороссийск» зыфиIохэрэм ягъэпсын.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм зэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, электроэнергиер нахьыбэу къаIэкIахьэ зыхъукIэ, гъогухэм язытет нахьышIу зашIыкIэ, шъолъыритIуми арысхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахь зыкъиIэтыщт, Адыгеими, Пшызэ шъолъырми яэкономикэ хэхъоныгъэ ышIыщт инвестициехэр нахьыбэу къахалъхьащт, социальнэ программэхэр нахьышIоу агъэцэкIэщтых.

Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием епхыгъэу къэралыгъом ипащэ къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм язэшIохын пае гъогу картэ зэдызэхагъэуцонэу лъэныкъохэр зэзэгъыгъэх.

Къызхэтхыгъэр: adygheya.ru

 

Адыгэ къужъым и маф

ЗыщыкIощтыр: Адыгэ Республикэ, Мыекъопэ шъолъырым ит псыхъоу Руфабгъо.

18.08.2018, сыхьатэ 11.00.

Руфабгъо псыхъом ицIэ шъыпкъэр зэтефыгъэу къаIо: 1. Гъофыбгы 2. Сырыф.

 

rff

Тхьаумаф, ШышъхьэIум и 19 2018 17:03

21.08.2018 - Къурмэн мэфэкI мафэр хагъэунэфыкIыщт

ЩышъхьэIум и 21-р Къурмэн мэфэкI мафэу хагъэунэфыкIыщт. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ Бисмэнхэм я хасэ мэкъэгъэIу къитыгъ.

ШъолъыритIум арит мэчыт пстэуми Къурмэн нэмазыр сыхьатэ 08.00-м рагъэжьэщт.

Скульпторэу ГъущIапщэ Арсен икъэгъэлъэгъон (выставка)

Урысые-Федерацие, къ. Москва, урамэу Пречистенка, унэу 21. (художеств академие).

22.08.2018 - 09.09.2018.

04.09.2018, сыхьатэ 16.00-м къэгъэлъэгъоныр официалнэу къызэIуахыщт.

Къызхэтхыгъэр: facebook.com

Тыркуем щыщ Адыгэ кIалэу Мэлгощ Махьмуд, щышъхьэIу мазэм иапрэ мафэхэм Мыкъуапэ къэсыгъ. Ар къушъхьэфачъэм тесэу Тыркуем икъэлашъхьэу Анкъара къикIи Мыекъуапэ нэс къэкIуагъ. Километрэ 1500-рэ фэдиз къикIугъ.

ЩышъхьэIу мазэм Адыгэ Респбликэм щыкIуагъэ мэфэкI зэхахьэхэм Махьмуд ахэлэжьагъ.

КъакIорэ мафэхэм Адыгэ Республикэм и ТВ мы хъугъэ-шIагъэм фэгъэхьыгъэу къигъэлъэгъощт.

Мэфэку, ШышъхьэIум и 09 2018 09:28

14-16.09.2018 - Мыекъуапэ икъэлэ мэфэкI маф

Адыгэ Республикэм икъэлашъхьэу Мыекъуапэ икъэлэ мэфэкI мафыр Iоныгъом и 14-м щегъэжьагъэу и 16-м нэс кIощт.

Мыекъуапэ ихатэ-парк, урамэу Краснооктябрьскэ, утыкоу Ленин ыкIи нэмыкI чIыпIэхэм мэфэкI зэхахьэхэр, джэгухэр, зэнэкъокъухэр мэфи 3 ащыкIощтых.

Страница 3 из 30