Super User

Super User

Тхьаумаф, Чъэпыогъум и 21 2018 04:57

Зэкъощ Республикыщым я пащэхэр зэIукIагъэх

Чъэпыогъум и 20-м, Зэкъощ Республикыщым я пащэхэу: Адыгэ Республикэм и лIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Къэрэщай-Черкес Республикэм и лIышъхьэу Темрезов Ращид, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм илIышъхьэу КIокIо Казбек Мыекъуапэ щызэIукIагъэх.

Апэрэ зэIукIэгъоу пащэхэм яIагъэм къыхэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и лIышъхьагъэхэу Джармэ Аслъанрэ Тхьакущынэ Аслъанрэ. Ащ нэужьым IофшIэгъу зэIукIэ пащэхэм зэдряIагъ. Ащ къыхэлэжьагъэх республикищым яхьыкумэтхэм хэт министрхэм ащыщхэр.

Пащэхэм Республикыщэр зэрэзэкъощхэр къыхагъэщыгъ ыкIи ахэм зэфэшъхьаф лъэныкъохэм язэпхынгъэхэр ыкIи язэдэлэжьэныгъэ зэрэлъагъэкIотэщтыр къаIуагъ.

Къызхэтхыгъэр: adygheya.ru

 

brat2

 

brat3

 

brat4

 

brat5

 

brat6

 

Бэрэскэжъый, Чъэпыогъум и 17 2018 11:01

Иорданием ипщыгуащэ Адыгэ академием ихьэкIагъ

Чъэпыогъум и 10-м, Иорданием ипщыгуащэу Абдулахь Рание Иорданием щыIэ Дунае Адыгэ Культурэ Академием къэкIогъагъ. Ащ къыщпэгъокIыгъэх Акадмием итхьэматэхэр ыкIи академием иIэ зэхэт купхэм ахэтхэр.

Пщыгуащэр академием ышIэхэрэм нэIуасэу фашIыгъ ыкIи Адыгэхэм афэгъэхьыгъэ нэмыкI Iофхэри фыраIотагъэх. Ащ нэмыкIэу Адыгэ джэгу зэрашIырэ шIыкIэр рагъэлъэгъугъ.

 

rania22

Чъэпыогъу мазэм, Адыгэ Республикэм щыкIуагъэ мэфэкI зэхахьэм къеблэгъагъ Тыркуем щылажьэрэ хасэу "Черкес Федерацие"-м итхьэматэ гуадзэу Цэй Илмаз.

А мэфэкIхэм амызакъоу Цэй Иламз зэIукIэгъухэри иIагъэх. Ахэм ащыщ Адыгэ Республикэм щылажьэрэ хасэу "Адыгэ Хасэ - Черкес Парламент"-м итхьэматэхэм зэIукIоу адриIагъэр. МыщкIэ IэкIыбым щыIэ Адыгэхэмрэ хэкум щыIэ Адыгэхэмрэ язэпхыныгъэхэр агъэпытэнэу зэдащтагъ.

 

yilmaz2

Адыгэ Республикэм и ТВ Илмаз къегъэгущыIэ

Чъэпыогъум и 15-м, ныбжьыкIэхэм я олимпиа­дэ джэгунхэу Аргентинэм ит къалэу Бунос-Ай­рес щыкIохэрэм Адыгэ Республикэм щыщ бэнакIоу Тембот Ахьмэдхъан шъхьафит бэнакIэмкIэ дышъэ медалыр къы­дихыгъ.

Килограмм 80-м нэс къэзыщэчыхэрэ купым Тембот щыбэнагъ. ЗэIукIэгъуищым текIоныгъэр къащыдихыгъ.

Урысые Федерацием, Европэм яныбжьыкIэхэм язэнэкъокъухэм Тембот Ахьмэдхъан дышъэ ме­дальхэр къащихьыгъэх. Ащ игъэсакIохэр ятэу Тембот Анатолий ыкIи иблагъэу Тембот Анзор.

Адыгэ спорт шIыкIэм тетэу зэнэкъокъухэр

ЗыщыкIощтыр: Иордание, къалэу Амман, пщыкъу Хьамзэ ицIэ зихьырэ егъэджапIэ.

КIэщакIор: Кубан хасэмрэ Нарт тв-мрэ.

Уахътыр: 02.11.2018.

Чъэпыогъум и 11-м, Иорданием ипремер министрэу Алразаз Умар хьыкумэтым зэхъокIыныгъэхэр фишIыгъэх. Ащ министри 10 я IэнатIэхэм IуигъэкIыхи, ахэм яблэкIэу министри 7 ыгъэнэфагъ. Социальнэ хэхъоныгъэхэмкIэ министрэу Исхьакъат (Хьэлащтэ) Басмэ ыгъэнэфагъ.

Иордание хэгъэгур зэрагъэуцурэ къакIорэ, ащ хьыкумэтэу иIагъэ пстэуми Адыгэхэр ахэтыгъэх. Премер министрэ IэнатIэри аIыгъэу къыхэкIыгъ.

Исхьакъат (Хьэлащтэ) Басмэ ипэм зэфэшъхьэф хьыкумэт IэнатIэхэр зэрихьэгъагъэх. Аужьырэу ар "Иордание хэгъэгу фонд IэпыIэгъу" зыфиIорэм итхьэмэтагъ.

 

jordan

 

Чъэпыогъум и 9

Адыгэ Республикэм щыщ дзюдо бэнакIоу Нэгъуцу Абрек Аргентинэм икъалэу Буэнос-Айрес щыкIорэ гъэмэфэ Олимпиадэ джэгунхэм ныбжьыкIэхэмкIэ ятIуанэрэ чIыпIыр къыдихыгъ, тыжьын медалыр къыфагъэшъощагъ. Ар Урысые Федерацием дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ куп хэтэу зэнэкъокъум хэлэжьэгъ.

Абрек килограмм 66-м нэс къэзыщэчырэ купым хэтыгъ. Финалым Азербайджан щыщ бэнакIоу Вугар Талыбовым ебэныгъ.

НыбжьыкIэ дизайнерхэм афэгъэхьыгъэ дунае зэнэкъокъу (конкурс) «МИНГИ-ТАУ»

ЗыщыкIощтыр: Къэрэщай-Черкес Республикэ, къалэу Черкесск.

Уахътыр: 27.10.2018 щегъэжьагъэу 28.10.2018 нэс.

Къызхэтхыгъэр: arkhyz24.ru

Орэд ыкIи къашъо къэгъэлъэгъон (концерт)

Нэфышъэ Чэрим - къэшъуакIо купэу Зори Кавказ.

Германие, къалэу Мюнхен.

03.11.2018.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ культурэм и Дунэе фестивал фэгъэхьыгъэу фасебукум мыр къыщитхыгъ:

Адыгэ культурэм ияенэрэ Дунэе фестивалыр ригъэжьагъ! Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм ыкIи IэкIыб къэралыгъомэ ащыпсэурэ адыгэхэр ащ къекIолIагъэх.

Адыгэхэр хэгъэгубэмэ арысых нахь мышIэми, ялъапсэхэр къыздикIыхэрэр ащыгъупшэрэп - ащ уимыгъэгушIон ылъэкIырэп.

Мыщ фэдэ культурнэ зэхахьэхэр, лъэпкъыр зыкIыныгъэм фащэ, тихабзэ идэхагъэр агъэбагъо. Адыгэ культурэм и Дунэе фестивалыр тыди щыпсэурэ адыгэмэ апае амалыкIэхэр къызэритыщтхэм сицыхьэ телъ, мыщ зэпхыныгъэхэр щагъэпытэщтых, творческэ проектыкIэхэр къыщыхъущтых.

Сыгу къышъуфэшъыпкъэу сэгугъэ къэкIощт фестивалым джыри тызэхищэнэу.

facebook.com

 

fis2

 

fis3

 

fis4

 

fis5

 

fis6

 

fis7

 

fis8

 

fis9

 

Страница 1 из 30